Czarneńskie Centrum Kultury

Cyfryzacja szansą rozwoju Czarneńskiego Centrum Kultury

Dzięki projektowi doposażono obiekty będące w strukturze organizacyjnej Czarneńskiego Centrum Kultury w nowoczesny sprzęt informatyczny i multimedialny. Wdrożenie nowych technologii pozwoliło na intensyfikację działań w sieci. Rozwinięta została nasza dotychczasowa działalność w sieci. W ramach projektu utworzono profesjonalną salę konferencyjno-multimedialną, umożliwiającą komunikację na odległość. Sala  pełni funkcję kreatywnej przestrzeni, w której odbywają się zajęcia edukacyjne i animacyjne, warsztaty oraz kameralne koncerty online. Dzięki szkoleniom przeprowadzonym w ramach projektu zwiększyły się kompetencje cyfrowe pracowników, które zapewnią wysoką jakość prowadzonych działań i stałe rozwijanie działań CCK.


Misją Czarneńskiego Centrum Kultury jest przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz kreowanie i rozbudzanie potrzeb kulturalnych. Czarneńskie Centrum Kultury jest miejscem kulturalno-społecznej animacji oraz wielostronnej edukacji kulturalnej poprzez współpracę z różnymi partnerami, otwartość na wszystkie grupy społeczne i współgranie inicjatyw. CCK służy realizacji potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Czarne, jako inicjator i organizator różnorodnych wydarzeń i działań kulturalnych. Planowane działania wynikają ze współpracy ze społecznością lokalną (biorąc pod uwagę jej zróżnicowanie) oraz organizacjami i instytucjami zarówno na szczeblu lokalnym, jak i ogólnopolskim.

Cele:

  • zaspokajanie potrzeb mieszkańców w dziedzinie kultury
  • uatrakcyjnienie oferty stałych wydarzeń kulturalnych
  • zwiększenie liczby działań animacyjnych, edukacyjnych, integracyjnych i wychowawczych
  • współpraca ze wszystkimi grupami odbiorców (dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy)
  • poprawa infrastruktury do działalności kulturalnej

Czarneńskie Centrum Kultury