Cyfrowa Akcja – Kulturalna Reakcja

Dzięki projektowi:

 • Wdrożyliśmy program do tworzenia własnych gier mobilnych – terenowych i quizów, oraz przeszkoliliśmy pracowników. Pozwoli to wprowadzić do oferty gry o tematyce edukacyjno-kulturalnej, które zostaną udostępnione w aplikacji mobilnej, dostępnej bezpłatnie na telefony.
 • Centrum Kultury będzie tworzyć gry w oparciu o licencję w ciągu dwóch kolejnych lat. Pracownicy Centrum Kultury już zostali przeszkoleni w zakresie tworzenia gier, powstała pierwsza gra terenowa z okazji 750-lecia lokacji Gdowa. W późniejszym terminie pracownicy Centrum Kultury w Gdowie stworzą kolejne gry mobilne oraz quizy kulturalne.
 • Przygotowujemy studio nagrań i wywiadów. Zakupiliśmy wyposażenie cyfrowe studia nagraniowego i streamingowego wraz z oprogramowaniem oraz planujemy szkolenie pracowników w zakresie jego obsługi, co da możliwość przeprowadzania profesjonalnych prób i nagrań. Ułatwi to przygotowanie do udziału w festiwalach i przeglądach wokalnych online zarówno dzieciom, młodzieży jak i dorosłym. Będzie też dodatkową zachętą i wsparciem dla działań utalentowanej młodzieży. Dodatkowo prowadzenie wywiadów z artystami i pokazywanie ich twórczości pomoże w promocji oraz pozwoli na pokazanie ich działań w sieci.
 • W maju planujemy zakupić oprogramowanie do tworzenia filmów oraz przeprowadzić szkolenia pracowników z zakresu transmisji online oraz użytkowania sprzętu video i programu, co pozwoli pracownikom, jak i instruktorom grup artystycznych przygotowywać nagrania oraz tworzyć filmy online prezentujące dorobek artystyczny.
 • Jesteśmy w trakcie wdrażania systemu aktywnego kreowania rzeczywistości, co wprowadzi do oferty ścieżki tematyczne: kulturowe, historyczne, sakralne, dostępne w darmowej aplikacji. Użytkownik zbliżając się do określonej atrakcji kulturowej, historycznej czy sakralnej otrzyma dodatkowe informacje o danym obiekcie, o jego historii, sugestie dotyczące dalszych kierunków podróży, a także zadanie w grze terenowej. Dzięki przeprowadzonym szkoleniom pracownicy otrzymają narzędzie, dzięki któremu będą mieli możliwość przesyłania informacji (teksty, obrazy, filmy, muzyka) na podłączone do systemu urządzenie mobilne, tzw. beaconów oraz tworzenia gier terenowych.
 • Planujemy szkolenie z audiodeskrypcji, co pozwoli na samodzielne dostosowanie wydarzeń i filmów, które będą dostępne dla osób niewidzących i niedowidzących. Zakupiliśmy pętlę indukcyjnej na trybunę hali, co spowoduje, że wydarzenia tam organizowane będą bardziej dostępne. Szkolenie pracowników sprawi, że przekaz i odbiór będzie bardziej zrozumiały dla osób z niepełnosprawnościami, szczególnie dla osób niesłyszących, niewidzących i niedowidzących.
 • Dzięki szkoleniom przeprowadzonym przez Narodowe Centrum Kultury została opracowana strategia cyfrowa naszej instytucji.

Główne cele działalności Centrum Kultury w Gdowie to:

 • rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,
 • tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania kulturą i sztuką,
 • tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
 • edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
 • współpraca w zakresie opieki nad obiektami i miejscami pamięci narodowej,
 • promocja imprez i atrakcji kulturalnych i turystycznych,
 • cyfryzacja oferty kulturalnej Centrum Kultury w Gdowie

W zakresie informacji kulturalno-turystycznej:

 • organizacji na zlecenie: spektakli, koncertów, warsztatów, wystaw, szkoleń, zadań o charakterze regionalnym, usług o charakterze technicznym w zakresie sprzętu nagłośnieniowego, oświetleniowego, audiowizualnego itp. oraz usług w zakresie technik komputerowych i internetu,
 • usług w zakresie imprez rozrywkowych i cateringu,
 • usług video, poligraficznych, fotograficznych, plastycznych, telewizyjnych i internetowych,
 • wynajmu lokali,
 • prowadzenia wypożyczalni sprzętu technicznego i innego oraz multimedialnego,
 • świadczenie usług gastronomicznych i turystycznych,
 • prowadzenie zajęć o charakterze sportowo-rekreacyjnym,
 • prowadzenie działalności instruktażowo-metodycznej,
 • aukcji i sprzedaży dzieł eksponowanych na wystawach Centrum oraz sprzedaży artykułów użytku kulturalnego.

Swoje cele statutowe Centrum Kultury realizuje poprzez:

 • organizację imprez artystycznych i rozrywkowych,
 • inicjowanie i pomoc zespołowym formom twórczości i uczestnictwa w kulturze,
 • organizację targów, przeglądów, wystaw, koncertów, konkursów, spektakli i innych przedsięwzięć popularyzujących dorobek kulturalny,
 • organizację i prowadzenie zespołowych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę, w szczególności w formie ognisk, teatrzyków, zespołów artystycznych i kół zainteresowań, 
 • wspieranie imprez i amatorskiego ruchu artystycznego kół gospodyń wiejskich i ochotniczych straży pożarnych,
 • wspieranie i promocję rodzimego rękodzieła, sztuki i folkloru,
 • dbałość o miejsca i pomniki pamięci narodowej, w tym organizację rocznic i zapewnienie ich należytej oprawy,
 • wdrażanie innowacyjnych form działalności kulturalnej w środowisku lokalnym,
 • wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego, w szczególności poprzez organizację nauki i dostępu do internetu i innych programów oraz umożliwienie powszechnego korzystania ze sprzętu komputerowego,
 • prowadzenie impresariatu artystycznego i usług z zakresu imprez kulturalnych i artystycznych,
 • prowadzenie wypożyczalni sprzętu technicznego do obsługi imprez i widowisk,
 • prowadzenie działalności ekspozycyjnej i wystawienniczej,
 • inspirowanie, wspieranie i promowanie indywidualnych uzdolnień i osiągnięć artystycznych, poetyckich i literackich mieszkańców gminy,
 • inicjowanie, organizowanie i wspieranie różnych form zagospodarowania czasu wolnego i wypoczynku, w tym wakacyjnego dzieci i młodzieży,
 • współpracę z placówkami oświatowo wychowawczymi gminy w zakresie rozwoju kultury,
 • promocję działalności kulturalnej poza gminą oraz współpracę w tym zakresie z instytucjami pozagminnymi,
 • organizowanych przy udziale innych podmiotów,
 • prowadzenie punktu informacji kulturalno-artystycznej,
 • współdziałanie z instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy Gdów w zakresie planowania i realizacji zadań kulturalnych i turystycznych,
 • współpracę z innymi samorządami, w tym z zagranicy, w celu wymiany kulturalnej i rozwoju aktywności kulturalnej społeczeństw lokalnych,
 • pomoc w realizacji projektów aktywizujących i integrujących społeczność lokalną w zakresie kultury i turystyki,
 • pozyskiwanie środków (dotacji) z kraju oraz z zagranicy na realizację projektów z dziedziny kultury, sztuki oraz turystyki,
 • prowadzenie ogólnopolskiej i międzynarodowej wymiany kulturalnej w oparciu o podpisanie umowy, podejmowanie innych działań z zakresu kultury, sztuki, działalności informacyjnej i promocyjnej wynikających z potrzeb środowiska lokalnego.

CK Gdów