Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie

Pracownia Nowych Mediów

Do tej pory w ramach projektu odbyły się liczne szkolenia dla pracowników Instytucji oraz został zakupiony sprzęt. Tematyka szkoleń została tak ułożona, aby członkowie zespołu mogli pogłębić wiedzę i nabyć nowe umiejętności w zakresie kompetencji cyfrowych. Pracownicy  dowiedzieli się praktycznych informacji m.in. o funkcjonowaniu w mediach społecznościowych, projektowaniu graficznym, prawach autorskich czy kontaktach z publicznością. Warsztaty pozwoliły dostrzec zalety i dotychczasowe błędy w pracy. Był to czas, w którym pracownicy mogli poruszyć różne problemy i zaczerpnąć opinii wykwalifikowanych specjalistów. Udział w projekcie przynosi efekty w postaci lepszego wykorzystania dostępnych narzędzi cyfrowych, rozwinięcia zdalnej komunikacji z odbiorcami naszej oferty, a w niedalekiej przyszłości pozwoli na rozwinięcie oferty edukacyjnej naszej instytucji (dzięki zakupowi sprzętu). W ramach działań edukacyjnych zostanie utworzona Pracownia Nowych Mediów, w ramach której będą prowadzone warsztaty nowe media, warsztaty filmowe, warsztaty programistyczne i warsztaty podcastowe.


Misją Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie jest wspieranie działalności kulturalnej Gminy Miejskiej Tczew. Organizujemy koncerty plenerowe, spektakle teatralne, operetki, musicale i wiele innych wydarzeń artystycznych. Ważne miejsce w naszej działalności zajmuje edukacja dzieci i młodzieży dla której prowadzimy liczne warsztaty artystyczne.

Nasze cele:

  • organizowanie zespołowego uczestnictwa w kulturze
  • edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę
  • umożliwienie realizacji form aktywności indywidualnej
  • tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką
  • tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego
  • rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych
  • organizacja masowych imprez kulturalnych
  • ścisła współpraca z innymi instytucjami kultury i placówkami oświatowymi oraz organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze kultury
  • gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury
  • tworzenie warunków do rozwoju profesjonalnej plastyki, muzyki i teatru

CKiS Tczew