Ekspansja działań Centrum Kultury Czempiń w zakresie edukacji kulturalnej i animacji przez rozwój kompetencji cyfrowych i dopsażenia sprzętowe

Dzięki projektowi Centrum Kultury Czempiń będzie wyposażone w kompetencje oraz sprzęt niezbędne do prowadzenia i rozwijania działań w zakresie edukacji kulturalnej i animowania działań w społeczności lokalnej, również online i cyfrowo. Dzięki szkoleniom i doradztwu tutora możemy m.in. lepiej diagnozować potrzeby odbiorców, włączać ich w realizację działań oraz sprawniej wykorzystywać nowy sprzęt do tworzenia nagrań audio i wideo. Poprawimy jakość przygotowywanych treści i będziemy działać bardziej mobilnie, wykorzystując wyposażenie do tworzenia różnorodnej oferty, w tym zajęć online. Rozwiniemy dwa obszary:

  • działania edukacyjne i animacyjne z dziedziny kultury w sieci – tworzenie i publikowanie dostosowanej do potrzeb i atrakcyjnej oferty (audycji, koncertów, live, nagrań, zajęć online)
  • działania pracowni animacji – edukacja z tworzenia filmów, reportaży, programów, podcastów, nagrań, itp. oraz działania interdyscyplinarne, wprowadzające elementy nowych technologii do innych form edukacyjnych. Efekty twórcze pracowni wykorzystywać będziemy nie tylko jako dzieła same w sobie, ale także jako scenografię, narzędzia promocji i animowania społeczności lokalnej.

Misja Centrum Kultury Czempiń: Propagując/oswajając sztukę inspirujemy do twórczego rozwoju, stymulujemy budowanie więzi społecznych będąc jednocześnie nośnikiem tradycji i innowacji.
Naszym celem strategicznym jest rozwój infrastruktury, zasobów technicznych i kadrowych na cele kulturalne. Chcemy również, by Centrum Kultury Czempiń było miejscem inspiracji i prezentacji wartościowych działań, wydarzeń, imprez kulturalnych i rozrywkowych, a także miejscem spotkań mieszkańców: ich edukacji, animacji kulturalnej, aktywizacji społecznej, realizacji zainteresowań, pasji i potrzeb. Ważne jest dla nas tworzenie poczucia wspólnoty i tożsamości lokalnej, dbanie o lokalne dziedzictwo historyczne i tradycje. Jednym z celów są też promocja i tworzenie marki Centrum Kultury Czempiń, promocja gminy poprzez działalność kulturalną.

Centrum Kultury Czempiń