Kultura w każdym domu

Projekt „Kultura w każdym domu” będzie miał ogromny wpływ na działalność naszej instytucji. Dzięki projektowi zakupiony został sprzęt niezbędny do realizacji zadania. Uruchomiona zostanie w BDK sekcja filmowa, w ramach której będzie można nauczyć się rejestrowania i obrabiania filmów. Nabyte kompetencje umożliwią także tworzenie warunków odbioru kultury przez osoby ze szczególnymi potrzebami, a pracownicy BDK staną się tutorami cyfrowymi, którzy zdobytą wiedzę będą dalej przekazywać odbiorcom działań naszej instytucji. Wykorzystanie w pracy narzędzi TIK uczyni proces edukacji nieformalnej bardziej skutecznym. Poszerzenie wiedzy kadry z zakresu TIK przyczyni się do kreatywnego przekazywania treści merytorycznych na dużą skalę, w efekcie czego wzrośnie poziom dostępności i korzystania z lokalnego dziedzictwa kulturowego w społeczności brodnickiej. Kompetencje pracowników BDK zostaną podniesione w takim stopniu, że docelowo będą oni sami w stanie w przyszłości organizować szkolenia cyfrowe.


Brodnicki Dom Kultury działa od 1948 roku i umożliwia rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz aspiracji kulturalnych społeczności lokalnej poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie aktywnego i kreatywnego uczestnictwa w kulturze oraz prowadzenie działalności artystycznej i kulturalnej. BDK angażuje w swoje działania zróżnicowaną grupę odbiorców – w różnym wieku, o różnych zainteresowaniach i potrzebach kulturalnych. Prowadzi działania instruktażowo-metodyczne dla pracowników instytucji kultury, jest organizatorem imprez masowych.

Kształt naszej obecnej oferty kulturalnej wynika, między innymi, z wniosków płynących z Diagnozy brodnickiej kultury, zrealizowanej w 2016, w ramach Programu DK+ IL. W ramach prowadzonych konsultacji członkowie społeczności zwrócili uwagę, między innymi, na niedostateczną liczbę zajęć tanecznych, cyrkowych i wydarzeń muzycznych. W odpowiedzi na wskazane potrzeby BDK dostosował swoją ofertę do potrzeb zainteresowanych.

Brodnicki Dom Kultury