Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu

Konwersja cyfrowa MOK w Olkuszu

Dzięki działaniom przewidzianym w projekcie „Konwersja cyfrowa MOK w Olkuszu” możliwe stało się:

 • zdigitalizowanie obiektów MOK
 • dostosowanie strony internetowej do standardów określonych w WCAG 2.1
 • dostosowanie obiektów MOK do odwiedzin przez osoby z niepełnosprawnościami (pętle indukcyjne, urządzenia do audiodeskrypcji)
 • realizowanie, postprodukcja i archiwizacja nagrań audiowizualnych
 • realizowanie atrakcyjnych poznawczo zajęć, warsztatów dla dzieci, dorosłych (w tym dla osób z niepełnosprawnościami), bez względu na możliwość dostępu, bariery architektoniczne
 • tworzenie i udostępniane zasobów archiwalnych, zbudowana cyfrowa biblioteka zajęć, wykładów i koncertów, co gwarantuje zwiększoną możliwość odbioru

Dzięki montażowi pętli indukcyjnych w obiektach MOK: Centrum Kultury (Muzea MOK), w Domu Kultury oraz na Zamku Rabsztyn możliwe jest w łatwiejszy sposób dotarcie do turystów oraz uczestników warsztatów z wadami słuchu. Użytkownik aparatu słuchowego, dzięki pętli indukcyjnej, w komfortowy sposób może komunikować się z pracownikami MOK. Pętla indukcyjna zapewnia czysty dźwięk dzięki wyeliminowaniu problemów z akustyką pomieszczeń, w których urządzenia zostały zamontowane.
Zakupione urządzenia do audiodeskrypcji pozwalają osobom niewidomym oraz słabowidzącym na łatwe i przyjemne zwiedzanie kolekcji muzealnych zlokalizowanych w Centrum Kultury (Muzea MOK). Osoby z dysfunkcją wzroku nie tylko mogą usłyszeć deskrypcje poszczególnych eksponatów muzealnych, ale również opis trasy zwiedzania ułatwiający poruszanie się po obiekcie.


W skład MOK Olkusz wchodzą: Miejski Dom Kultury, Centrum Kultury, Wiejskie Domy Kultury i świetlice wiejskie, ruiny zamku w Rabsztynie i Podziemny Olkusz.
MOK nie ma wprost określonej misji. Jego działalność reguluje statut, który określa cele i zadania, tj. upowszechnianie i ochrona kultury, promowanie Miasta i Gminy Olkusz, zaspokajanie potrzeb kulturalnych środowiska. Zadania określone w statucie wytyczają zakres i główne kierunki działalności MOK, tj. m.in.:

 • Edukacja kulturalna i wychowanie poprzez sztukę 
 • Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą, literaturą i sztuką w ramach sekcji, kół zainteresowań, klubów, spotkań, przeglądów, festiwali itd.
 • Gromadzenie, udostępnianie, dokumentowanie i ochrona dóbr kultury oraz włączanie ich do społecznego obiegu
 • Inspirowanie jednostek i różnych grup społecznych do partycypacyjnego udziału w życiu kulturalnym i integracji społecznej na polu kultury
 • Kultywowanie lokalnej tradycji i folkloru
 • Organizowanie i prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku
 • Organizowanie i prowadzenie Akademii Szachowej Anatolija Karpova w Olkuszu
 • Kształtowanie sieci placówek kulturalnych MOK
 • Realizowanie polityki kulturalnej MiG Olkusz oraz koordynowanie imprez kulturalno-rozrywkowych miejskich i ponadregionalnych
 • Współpraca z instytucjami i organizacjami na rzecz kultury i sztuki
 • Organizacja czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych
 • Realizowanie wymiany kulturalnej z zagranicą w ramach określonych przez organizatora
 • Podejmowanie innych działań wynikających z potrzeb mieszkańców, organizacji i instytucji działających na terenie Miasta i Gminy Olkusz

MOK Olkusz