Biblioteka – Gminne Centrum Kultury w Trzebielinie

Cyfrowe love czyli e-hece w bibliotece

Projekt nadał wszystkim organizowanym wydarzeniom profesjonalizm i nowoczesność. Monitor interaktywny porwał dzieciaki i młodzież, które korzystają z niego z ogromną ochotą. Przełożyło się to na zwiększenie frekwencji podczas zajęć kreatywnych organizowanych cotygodniowo. Ekran i rzutnik dały możliwość wyświetlania prezentacji, filmów itp. Używany również jest jako dekoracja – tło przy wydarzeniach. Wpływa to na wizualny odbiór danej imprezy. Założyliśmy TikToka instytucji. Opanowaliśmy podstawy aplikacji i powstały pierwsze filmiki, a oglądalność osiągnęła kilka tysięcy wyświetleń. Otworzyły się przed nami nowe możliwości: drukowanie materiałów, plakatów, oglądanie filmów, odtwarzanie muzyki. Poprawiło to organizację pracy. Szkolenia uświadomiły nam jak ważny jest temat dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Poznaliśmy podpowiedzi, jak prowadzić portale społecznościowe.


Celem działania BGCK w Trzebielinie jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczeństwa, upowszechnianie wiedzy oraz rozwój kultury. Najważniejsze zadania to:

  • gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa
  • kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze
  • upowszechnianie i promowanie dorobku kulturalnego gminy poza jej terenem
  • wspieranie i promowanie rodzimych talentów artystycznych
  • tworzenie warunków dla funkcjonowania i rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, kół, klubów zainteresowań, sekcji, zespołów itp.
  • edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę oraz doskonalenie form i metod pracy kulturalno-oświatowej
  • prowadzenie działalności wystawienniczej, promocyjnej i wydawniczej
  • podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  • organizowanie imprez kulturalnych w różnych formach, mających na celu upowszechnianie kultury

GCK w Trzebielinie