Dostępność cyfrowa: strony www i działania online

Data publikacji: 05.06.2023
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

W ramach projektu Konwersja cyfrowa domów kultury szczególnie dbamy o zagadnienie szerokiej dostępności oferty kulturalnej.

W tym celu oferujemy grantobiorcom możliwość konsultacji z ekspertami wokół takich obszarów jak:

 dostępność sprzętu do działań online pod kątem osób z niepełnosprawnościami,

 wzmocnienie więzi społecznych poprzez włączenie wszystkich grup odbiorców,

 współpraca i zatrudnianie osób z niepełnosprawnością,

 g/Głusi i słabosłyszący w instytucjach kultury,

 przygotowywanie dostępnych cyfrowo dokumentów (weryfikacja dostępności dokumentów publikowanych w formie elektronicznej i doradztwo w tym zakresie),

 dostępność cyfrowa: audyty stron www, social mediów i materiałów promocyjnych.

Liczba zgłoszeń jest dla nas potwierdzeniem, że temat dostępności jest istotny dla wszystkich!

W ramach dwóch edycji zrealizowaliśmy prawie 300 godzin konsultacji!

Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2. „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Priorytetowej „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.