#koronawirus – ułatwienia w programach NCK

Data publikacji: 29.05.2020
Autor: Jakub Kucharczyk
Średni czas czytania 3 minuty
drukuj

Za zgodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego upraszczamy realizację zadań beneficjentom programów Narodowego Centrum Kultury, którzy składali wnioski w naborach przed wybuchem epidemii.

#koronawirus – ułatwienia w programach NCK
Fot. CC0

Kogo dotyczą zmiany?

Zmiany dotyczą beneficjentów tych programów Narodowego Centrum Kultury, w których nabory ogłoszone były przed ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego / stanu epidemii. Dotyczy to programów:

Wnioskodawcy w tych programach składali wnioski na zadania, które z racji ograniczeń wynikających z epidemii napotykają na bardzo duże trudności w realizacji. Wychodzimy naprzeciw ich potrzebom.

Co ulega zmianie?

We wszystkich programach zmianie uległ § 11 ust. 5 regulaminu programu. Aktualnie pozwala on na wystąpienie przez beneficjenta na etapie aktualizacji wniosku o zwiększenie procentowego udziału dofinansowania zadania lub finansowania zadania do 100%. Możliwe to jest ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie składania wniosku.

Oznacza to, że na etapie aktualizacji wniosku możliwe jest zmniejszenie procentowego udziału wkładu własnego w budżecie zadania lub całkowita rezygnacja z wkładu własnego, jeżeli jest to podyktowane okolicznościami, na które beneficjenci programu nie mieli wpływu. Ci z Państwa, którzy nie są w stanie zapewnić deklarowanego wcześniej wkładu własnego, zobowiązani są dołączyć do aktualizacji wniosku pismo ze stosownym uzasadnieniem, skierowane do Dyrektora NCK.

Przypominamy, że na etapie aktualizacji wniosku przed zawarciem umowy wyrażamy również zgodę na: 

  • dokonanie zmian w stosunku do założeń merytorycznych zadeklarowanych we wniosku będącym przedmiotem oceny – pod warunkiem zachowania zgodności zadania z celami i katalogiem rodzajów zadań danego programu; w szczególności dotyczy to korekty wskaźników oraz narzędzi realizacji zadania (np. zamiana warsztatów na warsztaty on-line itp.)
  • zmiany harmonogramu (bez możliwości wydłużenia zadania poza termin zakończenia zadań wynikający z regulaminu danego programu)  lub preliminarza kosztów zadania

Przy czym każdorazowo zgoda taka może nastąpić na podstawie umotywowanego wniosku.

Opisane wyżej rozwiązania wprowadzamy również do już zawartych umów – w tym przypadku wprowadzenie zmian wymagać będzie wniosku o aneks wraz z uzasadnieniem i zgody Dyrektora NCK.