Organizacja

BIP

Organizacja

Wyników: 6

Przedmiotem działalności Centrum jest:

 • Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i państwowej.
 • Promocja polskiego dziedzictwa narodowego jako ważnego elementu europejskiego dziedzictwa kulturowego.
 • Edukacja kulturalna oraz kreowanie zainteresowania kulturą i sztuką.
 • Inspirowanie i wspomaganie działających w sferze kultury i dziedzictwa narodowego ruchów społecznych oraz organizacji pozarządowych.
 • Prowadzenie informacji kulturalnej oraz prac badawczych i eksperckich w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego oraz gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji o procesach zachodzących w działalności kulturalnej, szczególnie nadzorowanej przez samorządy terytorialne.
 • Pozyskiwanie środków pozabudżetowych z funduszy krajowych i zagranicznych, w tym Unii Europejskiej i wykorzystywanie ich na realizację zadań Centrum.
 • Stwarzanie możliwości podwyższania kwalifikacji kadr zajmujących się działalnością kulturalną oraz wymiany doświadczeń w tym zakresie.

Narodowe Centrum Kultury jest państwową instytucją kultury działającą na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr.13, poz.123, z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz.2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598 oraz z 2005 r. Nr 131, poz.1091 i Nr 123, poz.1111).

Narodowe Centrum Kultury jest wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem 71/2006.

dr hab.Rafał Wiśniewski, prof. UKSW
Dyrektor

Edward Chudzik 
Za­stęp­ca Dy­rek­to­ra ds. Projektów Kulturalnych

Marzena Strąk
Za­stęp­ca Dy­rek­to­ra ds. Komunikacji i Wspierania Inicjatyw Lokalnych

Rada Programowa Narodowego Centrum Kultury

prof. dr hab. Jan Rydel – zastępca przewodniczącego Rady
red. Edwin Bendyk
prof. dr hab. Jerzy Jarniewicz
dr hab. Piotr Korduba
 

Rada Programowa Galerii NCK Kordegarda

prof. dr hab. Joanna Sosnowska – przewodnicząca Rady
prof. dr hab. Elżbieta Banecka – zastępca przewodniczącej Rady
dr Anna Rudek-Śmiechowska – sekretarz Rady
mgr Wojciech Boberski
dr Izabella Galicka
biskup dr hab. Michał Janocha, profesor UW
prof. dr hab. Zbigniew Makarewicz
mgr Jolanta Rycerska
dr hab. Andrzej Szczerski
mgr Elżbieta Wrotnowska-Gmyz

Narodowe Centrum Kultury dysponuje prawem własności do zespołu majątkowego pod nazwą „Ośrodek Doskonalenia Animatorów Kultury w Łucznicy”, zlokalizowanego w Łucznicy, Łucznica 10, gm. Pilawa, pow. Garwoliński, woj. mazowieckie. Ww. Ośrodek pozostał nabyty przez poprzednika prawnego Narodowego Centrum Kultury (Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury w Warszawie), w dniu 8 lipca 1992 roku; Ośrodek składa się z:

 1. prawa użytkowania wieczystego oznaczonych w ewidencji gruntów wsi Łucznica, gm. Pilawa, działek nr 39, 125, 131, 138 o pow. 6. 72 ha, stanowiących własność Skarbu Państwa,
 2. prawa własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na ww. działkach, tj.: 
 •  budynku dworu; 
 •  budynek pracowni ceramicznej i kotłowni;
 •  budynek pracowni plastycznych;
 •  budynek hotelowy.

Aktualnie Ośrodek na mocy umowy dzierżawy z dnia 23 kwietnia 2003 roku jest dzierżawiony przez Stowarzyszenie „Akademia Łucznica”– umowa dzierżawy zawarta na okres trzydziestu lat.

Narodowe Centrum Kultury dysponuje również prawem własności do budynku biurowego zlokalizowanego przy ul. Płockiej 13 w Warszawie (01-231), o powierzchni 1280 m2. Budynek jest siedzibą Narodowego Centrum Kultury.