Kultura Współczesna nr 1-2/1996 - e-book

Data publikacji: 08.01.1996
Średni czas czytania 4 minuty
drukuj

Kwartalnik "Kultura Współczesna. Teorie. Interpretacje. Praktyka" wydawany jest nieprzerwanie od 1993 roku – najpierw przez Instytut Kultury, a od 2003 roku przez Narodowe Centrum Kultury.

Pismo jest forum Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, które sprawuje pieczę nad jego zawartością. Zachowując status kwartalnika naukowego, periodyk wpisuje się w najbardziej aktualne debaty poświęcone kulturze, naukom o kulturze, jak również zjawiskom około kulturowym. Jest otwarty na inne środowiska opiniotwórcze w kraju i za granicą, pragnie być płaszczyzną wymiany myśli i dyskusji wykraczających poza Akademię. Na poszczególne numery kwartalnika składają się artykuły o charakterze teoretycznym i metodologicznym, omawiające współczesne problemy kultury kontekstach historiozoficznych, socjologicznych i praktycznych. Opracowanie koncepcji merytorycznej kolejnych numerów i ich redakcja naukowa powierzane są naukowcom reprezentującym różne środowiska akademickie, z różnych punktów widzenia analizującym problemy kultury współczesnej. Radę naukową pisma tworzą profesorowie: Stefan Bednarek, Erika Fischer-Lichte, Knut Andreas Grimstad, Bohdan Jung, Ralf Konersmann, Ewa Kosowska, Ewa Rewers, Paweł Rodak i Anna Wieczorkiewicz. Redaktorem naczelnym "Kultury Współczesnej" jest od roku 2006 profesor Andrzej Gwóźdź z Uniwersytetu Śląskiego.

Spis treści wersji elektronicznej:

PARADYGMATY BADAWCZE
Krystyna Wilkoszewska: Filozofia amerykańska w Ameryce. Oczami outsidera
Marek Krajewski, Andrzej Zybertowicz: W MiędzyDoświadczeniu (fragmenty rozmowy)
Grażyna Woroniecka: Interpretacja w antropologii: racjonalność dialogu
Ewa Domańska: Po-postmodernistyczny romantyzm (Sensitivism – „nowa filozofia historii – Franklin R. Ankersmit)

RECENZJE I OMÓWIENIA
Michał Buchowski: Antropolog wobec dramatu wojny, strachu i śmierci
Anna Jamroziakowa: Imaginatywność współczesności
Monika Bakke: O przeszłości i przyszłości idei ogólnych
Jan Ratajczak: W poszukiwaniu głębszego życia
Michał Buchowski: Slon a sprawa socjologii w Czechach
Grzegorz Dziamski: Wobec śmierci i nieśmiertelności
Anna Zeidler-Janiszewska: Ku semiotycznej teorii recepcji
Jan P. Hudzik: O moralności w epizodycznym i sfragmentaryzowanym świecie – rozważania Zygmunta Baumana
Jacek Jłenda: Odo Marquarda apologia przypadkowości
Czesław Karkowski: Wiedza i władza
Marek Chojnacki: Gdy słowa przestają się liczyć...
Jolanta Dyrda: O problemach współczesnej edukacji
Cezary Ornatowski: George Steiner; O Zerwanym kontraktcie

WIZUALNOŚĆ DZISIAJ
Martin Jay: Lyotard a dyskredytacja widzenia w XX-wiecznej myśli francuskiej
Krzysztof Loska: Kino jako karta pocztowa
Łucja Demby: Wyobrażone i kryzys teorii

PROBLEMY KULTUROWEJ TOŻSAMOŚCI
Zbyszko Melosik: Rap, walka o znaczenia i pedagogika
Kaia Lehari: Kulturowa tożsamość i design

PROBLEMY KULTURY WSPÓŁCZESNEJ
Zygmunt Bauman: Ponowoczesność czyli dekonstrukcja nieśmiertelności
Marian Golka: Atrakcyjność mitu

SPRAWOZDANIA
Roman Kubicki: II Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny "Demokracja a wychowanie" Toruń 31.VII - 2.IX. 95
Anna Zeidler-Janiszewska: VI Polski Zjazd Filozoficzny w Toruniu