GeoOjczysty.pl to interaktywna gra terenowa, która wykorzystuje narzędzie jakim jest geocaching.com. Zakłada połączenie aktywnie spędzonego czasu z ideą kampanii społeczno-edukacyjnej „Ojczysty – dodaj do ulubionych”, czyli poszerzenie wiedzy z zakresu języka polskiego. 

Koncepcja zakłada takie opracowanie trasy wycieczkowej po Warszawie, by przebycie jej nie tylko umożliwiało uczestnikowi pogłębienie wiedzy o języku, lecz także było ciekawe i przyjemne pod względem turystycznym, jak również dawało mu satysfakcję natury estetycznej.

Warszawa jest pięknym i zielonym miastem, ma bogatą historię, rozległe tereny rekreacyjne, z których istnienia nie wszyscy jej mieszkańcy zdają sobie sprawę, ma również – a raczej miała – własny język, będący odmianą języka regionalnego. Język ten – utrwalony dzięki literaturze, zwłaszcza prozie i felietonistyce Stefana Wiecheckiego – zasługuje na szczególną uwagę. Można go traktować jak jeden z najpiękniejszych zabytków Warszawy i poprzez osadzenie go w topografii miasta rozbudzać zainteresowanie nim, a zarazem przybliżać go współczesnym użytkownikom polszczyzny. Trasa powinna zatem mieć walory zarówno edukacyjne, jak i estetyczne. Każdemu hasłu odpowiada miejsce w topografii Warszawy: albo jest to miejsce ściśle związane z hasłem (np. plac Wilsona), albo jest to miejsce symbolicznie związane z hasłem (np. szkuta – tereny nadwiślańskie), albo jest to miejsce zupełnie luźno związane z hasłem, jednak zasługujące na uwagę z innego powodu (np. zachachmęcić – tereny leśno-parkowe).

Hasła językowe tworzące zestaw punktów gry GeoOjczysty stanowią egzemplifikację zagadnień językowych: normatywnych, dialektalnych, etymologicznych lub onomastycznych w różny sposób związanych z Warszawą i z mową dawnych mieszkańców Warszawy. Każdemu hasłu odpowiada rys historyczny obiektu, koło którego znajduje się skrytka, zazwyczaj bowiem historia słowa wiąże się w pewien sposób z historią obiektu, jego nazwą lub formą zapisu czy wymowy tejże nazwy, lub też jest w jakimś stopniu z nią złączona (czy to poprzez zakres tematyczny, czy to poprzez konotacje).

W celu powiązania gry z kampanią i profilem „Ojczysty – dodaj do ulubionych” każdemu hasłu odpowiada również ciekawostka publikowana na Facebooku na stronie „Ojczysty – dodaj do ulubionych”. Sposób osadzenia i powiązania ciekawostki (lub ciekawostek) z danym punktem, jak również wplecenia jej w zadania bądź zagadki związane z danym punktem może być za każdym razem nieco inny. Ciekawostki mogą służyć jedynie anonsowaniu punktu na Facebooku i stanowić swoiste zaproszenie do wzięcia udziału w grze terenowej, mogą również być ściśle powiązane z samym opisem punktu, będąc jego uzupełnieniem lub rozszerzeniem. W takim wypadku znajomość ich treści ułatwi lub umożliwi udzielenie odpowiedzi na pytanie zawarte w części poświęconej wykonaniu zadania lub rozwiązaniu zagadki. Hasła zostały dobrane tak, by możliwie wszechstronnie poruszały tematykę językową: zagadnienia normatywne, interesującą etymologię leksemów związanych z Warszawą, rozmaite językowe aspekty gwary warszawskiej, a przy tym umożliwiały ułożenie ciekawej i przyjemnej trasy „Językowego spaceru po Warszawie”.

Trasa gry terenowej GeoOjczysty „Językowy spacer po Warszawie” obejmuje 15 punktów usytuowanych w różnych miejscach naszej stolicy. Prawobrzeżna Warszawa reprezentowana jest przez punkt umieszczony w pobliżu Praskiego Centrum „Koneser”. Pozostałe punkty zlokalizowane są na terenie lewobrzeżnej Warszawy – od zielonych Młocin i urokliwego Lasu Bielańskiego aż do południowych granic miasta. Lokalizacja punktów pozwala na dogodne dotarcie do nich zarówno środkami komunikacji publicznej, jak i rowerem, a także na bezproblemowe poruszanie się od jednego do drugiego punktu. Poszczególne punkty trasy mogą stanowić odrębne cele, mogą również być kolejnymi przystankami na trasie całego, urozmaiconego, jedno- lub dwudniowego „Językowego spaceru po Warszawie”.

Dołącz na Facebooku →