Regulamin konkursu Dziedziniec Kultury organizowanego na Instagramie Narodowego Centrum Kultury

Data publikacji: 07.07.2023
Średni czas czytania 11 minut
drukuj

Regulamin konkursu organizowanego na Instagramie Narodowego Centrum Kultury w dniach 07.07.2023 r. - 25.08.2023 r., zwanego dalej „Konkursem”. 

§1. Zasady ogólne 

 1. Organizatorem Konkursu jest Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa, NIP: 5252358353, REGON: 140468418, administrator profilu „nckultury” (Narodowe Centrum Kultury), na którym zmieszczony zostanie post konkursowy, w terminie określonym poniżej. 

 1. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator. 

 1. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez Instagram ani współprowadzony z Instagramem. Informacje dostarczone przez Uczestnika mogą być wykorzystane na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody. 

§2. Słownik pojęć 

 1. Post konkursowy – post, w którym ogłoszono konkurs i w którym znajduje się jedno zadanie konkursowe. 

 1. Użytkownik – osoba fizyczna, która posiada swój profil osobowy na portalu Instagram.com oraz obserwuje profil “nckultury” (Narodowe Centrum Kultury). 

 1. Uczestnik – osoba, która zamieściła instastories zdjęcie/krótki filmik z odpowiednimi wytycznymi zawartymi w poście konkursowym, na swoim koncie na Instagramie 

 1. Laureat – osoba fizyczna wyłoniona przez komisję konkursową. 

 1. Profil – strona „Narodowe Centrum Kultury” na portalu Instagram.com. (https://www.instagram.com/nckultury/

§3. Zasady Konkursu 

 1. Konkurs rozpoczyna się 07.07.2023 r. po opublikowaniu posta/instastories konkursowego i zakończy się 25.08.2023 r. o godz. 23.59. 

 1. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

 1. Dostarczanie Zgłoszeń jest możliwe jedynie w czasie trwania Konkursu, za pomocą instastories konkursowego zamieszczonym na własnym profilu na Instagramie z oznaczeniem @nckultury oraz #DZIEDZINIECKULTURY. Zgłoszenia dostarczone po terminie lub z innych przyczyn niezgodne z warunkami niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z konkursu. 

 1. Dane osobowe zawarte w profilu Użytkownika zgłaszającego się do konkursu, przetwarzane będą przez Organizatora w celu realizacji konkursu i wyłonienia laureatów spośród zgłoszonych Uczestników.  

 1. Uczestnik może przesłać więcej niż jedno Zgłoszenie w całym konkursie, jednak może otrzymać tylko jedną nagrodę podczas trwania Konkursu. 

 1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz najbliżsi członkowie ich rodzin, tj. zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia. 

 1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych może być uczestnikiem Konkursu pod warunkiem uzyskania zgody jej opiekuna prawnego. W przypadku niepełnoletnich zwycięzców warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie do Organizatora podpisanej przez rodzica lub opiekuna prawnego zgody na udział w konkursie (może być w formie elektronicznej). 

§ 4 Komisja Konkursowa 

W celu zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu Organizator powoła dwuosobową Komisję Konkursową. Do zadań komisji należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, a w szczególności: 

 1. wyłonienie zwycięzców Konkursu, 

 1. zabezpieczenie zgodności wyłonienia zwycięzcy Konkursu oraz przyznania nagrody zgodnie z Regulaminem i zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności, 

 1. podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym dotyczących interpretacji postanowień Regulaminu. 

§ 5 Przebieg Konkursu 

 1. Zadaniem dla uczestnika w celu udziału w Konkursie jest: „Zamieszczenie instastories ze zdjęciem z koncertu w ramach serii koncertów “Dziedziniec Kultury. Muzyczne Konstelacje” z oznaczeniem @ncklutury oraz #DZIEDZINIECKULTURY na swoim profilu na platformie Instagram. Wydarzenie będzie odbywać się w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu 15.  

 1. Komisja Konkursowa wybierze 10 pierwszych Uczestników (Laureatów), którzy podczas trwania koncertu zamieszczą prawidłowe instastories, zgodnie z wytycznymi określonymi w ustępie poprzedzającym. W konkursie Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę, nagród zostanie przyznanych 10. 

 1. Organizator poinformuje Uczestników o rozstrzygnięciu konkursu za pośrednictwem serwisu Instagram w wiadomości prywatnej (DM – Direct Message). 

 1. Wybór Laureatów jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie. 

 1. Powiadomiony o wygranej Laureat powinien odpowiedzieć w wiadomości prywatnej do profilu Organizatora w serwisie Instagram w terminie 7 dni od zamieszczenia ogłoszenia o wynikach, podając imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu. Brak odpowiedzi w ww. terminie będzie traktowany jako rezygnacja z Nagrody. 

§ 6 Nagrody 

 1. W konkursie dla Laureata przewidziano następującą nagrodę: 

 • Planer kopernikański wydany przez Narodowe Centrum Kultury 

 1. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę ani na ekwiwalent pieniężny. 

 1. Nagrodę będzie można odebrać do 31 sierpnia 2023 r., pod warunkiem przesłania danych przez Zwycięzcę w terminie, o którym mowa w § 3 pkt 7 Regulaminu. 

 1. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody Uczestnikowi, którego Zgłoszenie Konkursowe zajmie kolejne miejsce w rankingu przygotowanym przez Komisję Konkursową. 

§ 7. Klauzula informacyjna 

 1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż: 

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych (Uczestników i Laureatów) jest Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13 (kod pocztowy: 01-231), tel.: 22 21 00 100; 

 1. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Narodowym Centrum Kultury możliwy jest pod adresem email iod@nck.pl

 1. Dane osobowe przetwarzane będą: 

 1. Uczestników - w postaci danych identyfikujących właściciela profilu zamieszczonych w profilu w celu umożliwienia realizacji konkursu i wyłonienia Laureatów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; 

 1. Laureatów – w postaci przesłanych Organizatorowi: imienia, nazwiska, adresu pocztowego oraz numeru telefonu - w celu umożliwienia przekazania nagród na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; 

 1. odbiorcami danych osobowych będą podmioty świadczące usługę obsługi systemów informatycznych Administratora, podmioty współpracujące z Narodowym Centrum Kultury oraz nieokreślony krąg osób, mających dostęp do Fanpage NCK na portalu Instagram.com; 

 1. Dane osobowe przetwarzane będą: 

 1. w przypadku Uczestników przez czas realizacji konkursu przez Narodowe Centrum Kultury, a po jego zakończeniu pozostaną usunięte; 

 1. w przypadku Laureatów również po zakończeniu realizacji konkursu w celu przekazania nagród, a także przez czas obowiązkowej archiwizacji dokumentacji określony w odrębnych przepisach. 

 1. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO, w sprawach spornych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

 1. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie. Podanie danych osobowych przez Laureatów jest niezbędne w celu przekazania nagrody. 

§8. Postanowienia końcowe i informacje techniczne 

 1. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu art. 1 ust. 2 Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy. 

 1. Konkurs prowadzony jest na administrowanym przez Organizatora profilu (https://www.instagram.com/nckultury/) w serwisie społecznościowym Instagram. 

 1. Niniejszy Regulamin może być w każdej chwili zmieniony przez Organizatora Konkursu. 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń niezawinionych przez Organizatora, w szczególności, jeśli wynikają one ze zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej bądź są wynikiem awarii lub innych problemów technicznych niezależnych od Organizatora. Przesłanie zgłoszenia konkursowego jest jednoznaczne z oświadczeniem o zapoznaniu się z regulaminem i akceptacją jego treści.