Rekrutujemy animatorów kultury!

Date of publication: 10.01.2018
Średni czas czytania 7 minutes
print

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w Warszawie ogłasza rekrutację w celu wyłonienia 20-25 animatorów programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2018.

Program Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne, realizowany przez Narodowe Centrum Kultury skierowany jest do domów kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji, a ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej.

Celem strategicznym programu dotacyjnego Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne jest inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania domów kultury w życie społeczności lokalnej, odkrywaniu i rozwijaniu potencjału i kapitału kulturowego jej członków oraz kulturotwórczych zasobów społeczności.

Zadaniem animatorów jest udzielenie wsparcia beneficjentom programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2018, którymi są domy kultury wybrane w naborze ogłoszonym przez Narodowe Centrum Kultury, w zakresie merytorycznej i organizacyjnej realizacji zadania polegającego na przeprowadzeniu diagnozy identyfikującej zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców oraz wspieraniu oddolnych inicjatyw kulturotwórczych dla Narodowego Centrum Kultury. Celem działań podejmowanych w ramach programu jest poszerzenie dostępu do kultury, stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi współpracy, komunikacji, pobudzenie aktywności obywatelskiej w przestrzeni kultury, wykreowanie warunków sprzyjających nowoczesnej edukacji kulturalnej i artystycznej.

Do obowiązków animatorów pracujących z beneficjentami programu należy:

 • udział w przeprowadzeniu diagnozy odkrywającej zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców w danej społeczności lokalnej,
 • udział w pracach związanych z wyborem 3-7 inicjatyw lokalnych,
 • pomoc w przygotowaniu wniosku do realizacji drugiej części zadania zgodnie z regulaminem programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2018,
 • pomoc beneficjentowi przy tworzeniu raportu z realizacji pierwszej części zadania oraz raportu końcowego, składanego przez beneficjenta po zakończeniu drugiej części zadania,
 • konsultacje w wymiarze minimum 40 godzin miesięcznie dla jednego beneficjenta. Konsultacje w zależności od zgłaszanego przez beneficjenta zapotrzebowania mogą mieć formę bezpośrednich spotkań (minimum 20 godzin miesięcznie) lub być prowadzone zdalnie (elektronicznie, telefonicznie),
 • nadzór merytoryczny nad realizacją opisanych we wniosku inicjatyw lokalnych,
 • współpracę przy ewaluacji zadania,
 • udział w spotkaniu wprowadzającym dla animatorów, które odbędzie się w dniach 23-24 lutego 2018r. w Warszawie,
 • budowanie sieci współpracy pomiędzy domami kultury będącymi beneficjentami programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2018, m.in. poprzez udział w realizacji konwentów regionalnych.

Zapraszamy do składania ofert osoby spełniające poniższe kryteria:

 • wykształcenie wyższe magisterskie lub studia podyplomowe (preferowane kierunki: socjologia lub kulturoznawstwo lub zarządzanie kulturą lub marketing kultury lub zarządzanie organizacjami pozarządowymi lub zarządzanie projektami lub dziennikarstwo lub komunikacja społeczna lub etnologia),
 • doświadczenie w zakresie: tworzenia diagnozy społecznej, ewaluacji projektów społecznych lub kulturalnych, koordynowania projektów społecznych lub kulturalnych, zarówno we współpracy z samorządowymi instytucjami kultury, jak i organizacjami pozarządowymi,
 • znajomość ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. 2012r., poz. 406),
 • kwalifikacje do pracy z grupami,
 • kompetencje komunikacyjne i umiejętność współpracy w zespole,
 • rzetelność i umiejętność efektywnej organizacji własnej pracy.

Warunki pracy:

 • umowa zlecenie

Zainteresowane podjęciem współpracy i spełniające powyższe kryteria osoby prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego do 17 stycznia 2018 roku do godziny 16.00.

Weryfikacja kandydatów zostanie przeprowadzona w następujących etapach:

 • I etap – weryfikacja spełnienia kryteriów formalnych i merytorycznych na podstawie danych zawartych w formularzach rekrutacyjnych. Kandydaci, którzy przejdą do kolejnego etapu rekrutacji otrzymają mailem prośbę o przesłanie dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów podanych w ogłoszeniu. Na przesłanie dokumentów kandydaci będą mieli 2 dni robocze. Jeśli w tym czasie kandydaci nie prześlą dokumentów, odpadają z dalszych etapów procesu rekrutacyjnego.
 • II etap - członkowie zespołu rekrutacyjnego, w skład którego wejdą przedstawiciele Narodowego Centrum Kultury i Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL dokonają analizy danych zawartych w formularzach oraz dokumentów przesłanych przez kandydatów do pełnienia funkcji animatora i dokonają wyboru kandydatów, którym zostanie zaproponowana współpraca oraz mogą wytypować kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych.
 • III etap – w przypadku wyłonienia kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych, członkowie zespołu rekrutacyjnego zaproszą na spotkanie, podczas którego zespół rekrutacyjny dokona oceny kompetencji oraz wyłoni kolejnych kandydatów, którym zostanie zaproponowana współpraca przy programie Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2018. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w przeciągu 3 dni od dnia zakończenia drugiego etapu rekrutacji.

Więcej informacji nt. programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2018 znajdują się w zakładce programu na stronie nck.pl.

Realizatorem zadania na udzielenie wsparcia beneficjentom programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2018 w zakresie merytorycznej i organizacyjnej realizacji zadania polegającego na przeprowadzeniu diagnozy identyfikującej zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców oraz wspieraniu oddolnych inicjatyw kulturotwórczych dla Narodowego Centrum Kultury  jest Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, ul. Paca 40, 04-386 Warszawa, www.cal.org.pl

Informacji na temat rekrutacji udzielają:

Teresa Jankowska tel. 667 820 755, 608 619 098, mail: teresaj@cal.org.pl

Sylwia Wnorowska tel. 603 624 424, mail: sylwiaw@cal.org.pl