Animatorzy programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne. REKRUTACJA!

Date of publication: 25.01.2021
Średni czas czytania 8 minutes
print

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w Warszawie ogłasza rekrutację w celu wyłonienia 20-25 animatorów programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021.

Fot. jcomp - pl.freepik.com

Program Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne, realizowany przez Narodowe Centrum Kultury skierowany jest do domów kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji, a ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej.

Celem strategicznym programu dotacyjnego Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne jest inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania domów kultury w życie społeczności lokalnej, odkrywaniu i rozwijaniu potencjału i kapitału kulturowego jej członków oraz kulturotwórczych zasobów społeczności.

Zadaniem animatorów jest udzielenie wsparcia beneficjentom programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021, którymi są domy kultury wybrane w naborze ogłoszonym przez Narodowe Centrum Kultury, w zakresie merytorycznej i organizacyjnej realizacji zadania polegającego na przeprowadzeniu diagnozy identyfikującej zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców oraz wspieraniu oddolnych inicjatyw kulturotwórczych dla Narodowego Centrum Kultury. Celem działań podejmowanych w ramach programu jest poszerzenie dostępu do kultury, stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi współpracy, komunikacji, pobudzenie aktywności obywatelskiej w przestrzeni kultury, wykreowanie warunków sprzyjających nowoczesnej edukacji kulturalnej i artystycznej.

Do obowiązków animatorów pracujących z beneficjentami programu w okresie od lutego do listopada 2021 r. należy:
 • udział w przeprowadzeniu diagnozy odkrywającej zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców w danej społeczności lokalnej,
 • współpraca w procesie wyboru inicjatyw lokalnych i czuwanie nad transparentnością wyboru
 • pomoc merytoryczna beneficjentowi przy tworzeniu raportu z realizacji pierwszej części zadania oraz raportu końcowego, składanego przez beneficjenta po zakończeniu drugiej części zadania,
 • konsultacje w wymiarze minimum 40 godzin miesięcznie dla jednego beneficjenta. Konsultacje w zależności od zgłaszanego przez beneficjenta zapotrzebowania mogą mieć formę bezpośrednich spotkań lub być prowadzone zdalnie z pośrednictwem platform elektronicznych,
 • nadzór merytoryczny nad realizacją opisanych we wniosku inicjatyw lokalnych,
 • współpracę przy ewaluacji zadania,
 • udział w spotkaniach wprowadzających dla animatorów, które odbędą się w dniach 23.02.2021r. oraz 12.03.2021r. na platformie do wideokonferencji,
 • budowanie sieci współpracy pomiędzy domami kultury będącymi beneficjentami programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021, m.in. poprzez aktywny udział w planowaniu, organizacji i przeprowadzeniu dwóch spotkań networkingowych beneficjentów programu i animatorów,
 • przygotowanie raportów z realizowanych przez animatorów działań w terminach i zakresie określonym w umowie,
 • organizacja dwóch spotkań roboczych animatorów z przedstawicielem Narodowego Centrum Kultury po zakończeniu pierwszej i drugiej części programu a przed sporządzeniem raportów.
Zapraszamy do składania ofert osoby, spełniające poniższe kryteria:
 • wykształcenie wyższe magisterskie lub studia podyplomowe (preferowane kierunki: socjologia lub kulturoznawstwo lub zarządzanie kulturą lub marketing kultury lub zarządzanie organizacjami pozarządowymi lub zarządzanie projektami lub dziennikarstwo lub komunikacja społeczna lub etnologia),
 • doświadczenie w zakresie: tworzenia diagnozy społecznej, ewaluacji projektów społecznych lub kulturalnych, koordynowania projektów społecznych lub kulturalnych, zarówno we współpracy z samorządowymi instytucjami kultury, jak i organizacjami pozarządowymi,
 • znajomość ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. 2012r., poz. 406),
 • kwalifikacje do pracy z grupami,
 • kompetencje komunikacyjne i umiejętność współpracy w zespole,
 • rzetelność i umiejętność efektywnej organizacji własnej pracy.
Warunki pracy:
 • -umowa zlecenie lub umowa o współpracy w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą.

Zainteresowane podjęciem współpracy i spełniające powyższe kryteria osoby prosimy
wypełnienie formularza rekrutacyjnego:

  Formularz rekrutacyjny →

do dnia 01.02.2021 roku do godziny 11.00.

W formularzu prosimy o podanie tylko tych informacji, które potwierdzają spełnienie w/w kryteriów, które musi spełnić kandydat na animatora.

Weryfikacja kandydatów zostanie przeprowadzona w następujących etapach:

 • I etap – weryfikacja spełnienia kryteriów formalnych i merytorycznych na podstawie danych zawartych w formularzach rekrutacyjnych. Weryfikacja będzie się odbywała na bieżąco a kandydaci, którzy przejdą do kolejnego etapu rekrutacji otrzymają mailem prośbę o przesłanie dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów podanych w ogłoszeniu. Na przesłanie dokumentów kandydaci będą mieli 3 dni robocze. Jeśli w tym czasie kandydaci nie prześlą na wskazany adres mailowy dokumentów, odpadają z dalszych etapów procesu rekrutacyjnego.
 • II etap – członkowie zespołu rekrutacyjnego, w skład którego wejdą przedstawiciele Narodowego Centrum Kultury i Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL dokonają analizy danych zawartych w formularzach oraz dokumentów przesłanych przez kandydatów do pełnienia funkcji animatora i dokonają wyboru kandydatów, którym zostanie zaproponowana współpraca.

Zespół rekrutacyjny może także podjąć decyzję o zaproszeniu poszczególnych kandydatów na animatorów do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej, podczas której dokona oceny kompetencji kandydatów oraz wyłoni kolejnych kandydatów, którym zostanie zaproponowana współpraca przy programie. Rozmowy odbędą się online na platformie do wideokonferencji Zoom w przeciągu 3 dni roboczych od dnia zakończenia drugiego etapu rekrutacji. O dokładnym terminie rozmowy kandydaci zostaną niezwłocznie powiadomieni telefonicznie bądź mailowo przez Koordynatora.

Bliższe informacje nt. programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne znajdują się w zakładce O programie.

Realizatorem zadania na udzielenie wsparcia beneficjentom programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021 w zakresie merytorycznej i organizacyjnej realizacji zadania polegającego na przeprowadzeniu diagnozy identyfikującej zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców oraz wspieraniu oddolnych inicjatyw kulturotwórczych dla Narodowego Centrum Kultury  jest Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, ul. Paca 40, 04-386 Warszawa, www.cal.org.pl

Informacji na temat rekrutacji udziela Sylwia Wnorowska, tel. 603 624 424, e-mail: sylwiaw@cal.org.pl