Kultura dostępna 2021 – odwołania opublikowane

Date of publication: 24.05.2021
Średni czas czytania 2 minutes
print

Zwiększony budżet programu i łącznie 154 dofinansowanych projektów – na stronie MKDNiS 24 maja zostały opublikowane informacje na temat rozpatrzenia odwołań złożonych w ramach programu Kultura dostępna.

Łącznie w ramach programu 154 beneficjentów otrzyma wsparcie w łącznej kwocie ponad 6,7 mln zł. Pieniądze te zostaną przeznaczone na zadania służące ułatwieniu dostępu do kultury, skierowane głównie do osób mających utrudniony dostęp do kultury.

Na potrzeby odwołań zwiększono budżet programu o blisko milion złotych.

Sprawdź wyniki

O programie

Strategicznym celem programu Kultura dostępna jest wspieranie zadań służących ułatwieniu dostępu do kultury, skierowanych do szerokiego grona odbiorców i sprzyjających integracji społecznej. Działania te powinny służyć osiągnięciu realnych, systemowych i długofalowych efektów w niwelowaniu barier w dostępie do kultury w wymiarach: przestrzennym, ekonomicznym, społeczno-mentalnym i kompetencyjnym ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób z miejscowości pozbawionych bezpośredniego dostępu do narodowych zasobów dóbr kultury, instytucji kultury oraz instytucji artystycznych.

Ważnym aspektem jest uwzględnienie potrzeb osób mających utrudniony dostęp do kultury i nie zaangażowanych w życie kulturalne. Podejmowane działania powinny stwarzać warunki do włączania i współdziałania przedstawicieli różnych grup społecznych w życiu kulturalnym, zdobywania pozytywnych doświadczeń w kontakcie z kulturą oraz budowaniu kompetencji odbiorców kultury.

Celem programu jest wspieranie zadań o charakterze niekomercyjnym, które zapewniają całkowicie bezpłatny dostęp odbiorców do oferty kulturalnej. Z tego względu program nie przewiduje udzielania dofinansowań jako pomocy publicznej lub pomocy de minimis.