Wyniki odwołań w programie Edukacja kulturalna

Date of publication: 29.04.2024
Średni czas czytania 3 minutes
print

W programie Edukacja kulturalna 2024, zarządzanym przez Narodowe Centrum Kultury, w ramach procedury odwoławczej Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zdecydował o przyznaniu 60 beneficjentom dotacji w wysokości ponad 2 mln zł. Łącznie w roku 2024 wsparcie na kwotę prawie 15 mln zł otrzyma 209 beneficjentów programu, wśród nich 43 kontynuujących realizację przedsięwzięć rozpoczętych w latach 2022-2023, dofinansowanych w trybie wieloletnim.

Wyniki odwołań

O programie

Strategicznym celem programu jest wspieranie zadań z zakresu edukacji kulturalnej, ważnych dla rozwoju kapitału społecznego. Wsparcie finansowe kierowane będzie do projektów, obejmujących działania edukacyjno-animacyjne, stymulujące kreatywność i aktywizujące twórczo uczestników reprezentujących wszystkie grupy wiekowe i społeczne. Zasadniczym celem programu jest wspieranie zadań o charakterze niekomercyjnym. Program umożliwia też wsparcie zadań, które wysoką wartość merytoryczną łączą z potencjałem komercyjnym – pod warunkiem, że wsparcie mieści się w dopuszczalnych limitach pomocy publicznej.

W ramach programu można ubiegać się o realizację:

  • projektów wykorzystujących różne formy ekspresji, rozwijających kreatywność i umiejętności twórcze uczestników, w tym przeglądów i festiwali amatorskie oraz zadań o charakterze integracyjnym, opartych na współdziałaniu różnych grup wiekowych i społecznych
  • przedsięwzięć opartych na współpracy z przedszkolami i szkołami, wspomagających realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie nauczania przedmiotów artystycznych
  • zadań podnoszących kwalifikacje kadr kultury i nauczycieli, rozwijających kompetencje w zakresie realizacji działań animacyjnych i edukacyjnych, zawierających komponent praktycznego wykorzystania nabytych umiejętności
  • tworzenia i prowadzenia kompleksowych działań z zakresu edukacji kulturalnej skierowanych do osób dorosłych, w szczególności wykorzystującej formułę tzw. „uniwersytetów ludowych”