Praktyki dla g/Głuchych i słabosłyszących w kulturze

Date of publication: 29.08.2023
Średni czas czytania 3 minutes
print

Praktykuj w kulturze dla g/Głuchych i słabosłyszących to nowa ścieżka pilotażowa, którą uruchamiamy w ramach realizowanego już od 20 lat projektu Praktykuj w kulturze.

Rozszerzenie naszych działań pozwala nam realizować dwa ważne, statutowe zadania Narodowego Centrum Kultury:
- stwarzanie możliwości podwyższania kwalifikacji kadr zajmujących się działalnością kulturalną oraz wymiany doświadczeń w tym zakresie,
- prowadzenie i wspieranie działań mających na celu zwiększenie dostępu do kultury i przeciwdziałanie wykluczeniu z uczestnictwa w kulturze.

Projekt ma na celu umożliwienie praktykantom zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych, a tym samym wejście na rynek pracy w kulturze. W przypadku Praktykuj w kulturze dla g/Głuchych i słabosłyszących koncentrujemy się na podwyższaniu kwalifikacji oraz rozwoju kompetencji osób g/Głuchych i słabosłyszących.

Ścieżka pilotażowa zakłada wsparcie również dla instytucji kultury w zakresie poszerzania dostępności instytucji i prowadzonych przez nią działań oraz odpowiedniego przygotowania się do przyjęcia na praktyki osoby g/Głuchej lub słabosłyszącej. Są to między innymi: trzydniowe, bezpłatne szkolenie stacjonarne w Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach będące wprowadzeniem do realizacji praktyk, artykuły i manuale na temat komunikacji i zatrudniania osób g/Głuchych i słabosłyszących oraz konsultacje eksperckie online w trakcie trwania projektu.

Ze względu na pilotażowy charakter przedsięwzięcia w dniach 7 sierpnia – 8 września za pośrednictwem Systemu Obsługi Programów (SOP) prowadzimy konkursowy, limitowany nabór dla państwowych i samorządowych instytucji kultury, zainteresowanych udziałem w Praktykuj w kulturze dla g/Głuchych i słabosłyszących. Po zamknięciu procedury rekrutacyjnej zespół złożony z ekspertów NCK oraz Fundacji Kultury bez Barier wyłoni 10 instytucji, które zaprosimy do projektu.

Nabór dla praktykantów planujemy w dniach od 26 września do 9 października, w formie aplikacji na oferty praktyk, które opublikujemy na portalu pracujwkulturze.nck.pl. Na praktyki – analogicznie jak podczas dotychczasowych, standardowych odsłon Praktykuj w kulturze – zapraszamy studentów i absolwentów studiów humanistycznych, społecznych i artystycznych do 30. roku życia.

Narodowe Centrum Kultury przygotowuje ścieżkę pilotażową Praktykuj w kulturze dla g/Głuchychi słabosłyszących we współpracy z Fundacją Kultury bez Barier.