Redakcja kwartalnika „Kultura i Rozwój” przyjmuje do druku następujące teksty w języku polskim i angielskim:

  • artykuły naukowe i komunikaty z badań;
  • omówienia książek

Redakcja przyjmuje tylko oryginalne teksty, które nie były przedstawione do publikacji w innym czasopiśmie lub książce. 

Redakcja informuje, że każdy artykuł naukowy przed publikacją na łamach kwartalnika „Kultura i Rozwój” jest recenzowany anonimowo przez dwóch niezależnych recenzentów.

Nadesłane teksty są oceniane przede wszystkim pod względem zgodności z tematyką czasopisma oraz przyjętymi w redakcji standardami formatowania. Po pozytywnej ocenie tekst trafia do redakcyjnej oceny merytorycznej. W przypadku negatywnej decyzji na którymś z dwóch wspomnianych etapów artykuł zostaje odesłany do autora z uzasadnieniem. Po zaakceptowaniu przez redakcję artykułu (i po naniesieniu ewentualnych poprawek) przechodzi on kontrolę antyplagiatową (wydawca pisma współpracuje z portalem plagiat.pl). Po pozytywnym wyniku kontroli antyplagiatowej teksty przyjęte przez redakcję są przesyłane dwóm niezależnym i nieznającym tożsamości autora recenzentom (procedura double-blind review). Teksty nienaukowe (recenzje, omówienia) nie przechodzą procesu recenzowania. Redakcja zastrzega sobie prawo odmowy publikacji nadesłanego artykułu. Redakcja nie zwraca nadesłanych tekstów. 

Każdy artykuł jest anonimowo przekazywany dwóm recenzentom, którzy oceniają czy  dany tekst nadaje się do druku w przesłanej formie, wymaga drobnych zmian lub też jego kształt uniemożliwia jego publikację w piśmie naukowym. Arkusz recenzji pozwala recenzentom na ocenę innowacyjności myśli, warsztatu badawczego i innych, istotnych kwestii, w mniejszym lub większym stopniu decydujących o ostatecznej ocenie.

Jeśli recenzje są sporne (jedna jednoznacznie negatywna, a druga – jednoznacznie pozytywna) artykuł jest przesyłany do konsultacji do trzeciego recenzenta, który jest informowany o spornych ocenach tekstu. W takiej sytuacji o dopuszczeniu do druku decyduje trzecia, rozstrzygająca recenzja. Autor otrzymuje recenzje do wglądu niezależnie od tego, czy tekst jest zakwalifikowany do druku, czy odrzucony. W przypadku zakwalifikowania artykułu do druku Autor powinien ustosunkować się do sugerowanych poprawek w terminie wyznaczonym przez Redakcję.

Naniesienie korekt kontroluje redakcja. Po dopracowaniu tekstu zgodnie z sugestiami recenzentów jest on przekazywany do redakcji językowej. Redakcja zastrzega sobie prawo wprowadzenia – w porozumieniu z Autorem – zmian edytorskich oraz dokonania skrótów, jeśli artykuł przekracza przewidzianą objętość. Wydawca przygotowuje po przyjęciu artykułu do publikacji umowę, na mocy której autor przenosi pełnię praw majątkowych na wydawcę.

Redakcja kwartalnika „Kultura i Rozwój” zobowiązuje autorów przyjętych do druku publikacji do ujawnienia informacji o osobach (fizycznych oraz prawnych) przyczyniających się do powstania publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz wkładu – informacji kto jest autorem koncepcji, tez, metodologii itp. wykorzystywanych podczas przygotowywania publikacji). Autor/autorzy publikacji przyjętych do druku, na mocy odpowiednich umów zawiązywanych z wydawcą pisma, deklarują autorstwo tekstu i jego wolność od wad prawnych (innymi słowy – że jest to ich autorski tekst). Na mocy wspomnianej umowy przenoszą również na wydawcę pisma pełnię praw majątkowych na czas nieokreślony. Redakcja jest uprawniona do uzyskania informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów; informacje te mogą zostać opublikowane w stopce tekstu (financial disclosure).

Autorzy otrzymują honoraria za publikowane artykuły według stawek przyjętych w redakcji (1000 złotych brutto za arkusz autorski).

Deklaracja zawarta w umowie wskazuje autora jako osobę odpowiedzialną za wszelkiego rodzaju roszczenia osób trzecich wobec tekstu przyjętego do druku. Wszelkie przejawy nierzetelności naukowej (jak chociażby ghostwriting, guest autorship czy plagiaty) redakcja uznaje za przejaw nierzetelności naukowej i o każdorazowym stwierdzeniu takiego procederu będą informowane odpowiednie organy. Ponadto – na mocy umowy autor zostaje w takiej sytuacji objęty finansową karą umowną, adekwatną do honorarium za wydrukowanie tekstu. Wszelkie przejawy nierzetelności naukowej są dokumentowane.

Prośby o przedruk rozpatrywane są indywidualnie i realizowane za pomocą odpowiedniej umowy licencyjnej. Artykuły publikowane w kwartalniku są dostępne w wersji elektronicznej w archiwum na stronie kwartalnika. 

 

 

Adres redakcji:

„Kultura i Rozwój”

Narodowe Centrum Kultury

ul. Płocka 13

01-231 Warszawa

e-mail: kir@nck.pl

www.kulturairozwoj.pl

tel: 22-21-00-195

fax: 22-21-00-101

***

 

WYMOGI FORMALNE

Materiały przeznaczone do druku w „Kulturze i Rozwoju” należy dostarczyć do redakcji w postaci elektronicznej – za pomocą poczty elektronicznej na adres: kir@nck.pl

Objętość artykułów nie powinna przekraczać 1 arkusza autorskiego (40 000 znaków ze spacjami i przypisami).

Omówienia i eseje krytyczne nie powinny przekraczać 20 tysięcy znaków ze spacjami. Przyjmowane są wyłącznie recenzje prac naukowych (autorskich, zbiorowych, zbiorów dokumentów, edycji prac źródłowych itp.). Recenzowana książka nie powinna być starsza niż rok w przypadku publikacji polskich i dwa lata w przypadku publikacji zagranicznych. W recenzji powinien znaleźć się pełny opis bibliograficzny książki (imię i nazwisko autora, tytuł, wydawnictwo, miejsce i rok wydania, liczba stron, załączników itd.). Recenzja może obejmować kilka prac tego samego autora lub dotyczących podobnej tematyki. W tekście musi być wyrażony stosunek własny autora do recenzowanej pracy (pochwała lub krytyka), a także sformułowane wnioski dla czytelnika (czyli co książka wnosi nowego do swojej dziedziny, ocena aparatu naukowego, bibliografii, podkreślenie obecności lub braku indeksów, ilustracji, tabel itp.). Autor może też oceniać pracę wydawnictwa (korekty, redaktora, grafika itd.). Wskazany jest wcześniejszy kontakt z redakcją w celu uzgodnienia przedmiotu recenzji, co pozwoli autorowi recenzji uzyskać zapewnienie, że zostanie ona przyjęta przez redakcję czasopisma.

Do artykułu należy również dołączyć wypełniony i podpisany formularz „Oświadczenie Autora” (do pobrania ….).

Do artykułów naukowych należy dołączyć streszczenie w języku polskim oraz angielskim (nie więcej niż 600 znaków), a także krótką notę informacyjną o autorze, według schematu:

Stopień naukowy + imię i nazwisko [np. dr hab. Adam Kowalski lub Anna Nowak], miejsce zatrudnienia [np. Katedra Zarządzania, Uniwersytet Warszawski lub Stowarzyszenie XYZ], adres służbowy, adres e-mail.

Do artykułu muszą być dołączone słowa kluczowe (do 100 słów) w językach polskim i angielskim oraz bibliografia do artykułu.

Obowiązujące formatowanie to: czcionka Times New Roman, wielkość 12 punktów dla tekstu głównego oraz 10 punktów dla przypisów i dłuższych cytatów, interlinia 1,5 wiersza w tekście głównym. Wyrównanie tekstu głównego i przypisów – do lewej. Dłuższe cytaty (powyżej czterech linii tekstu normalnego) winny być zapisane czcionką o rozmiarze 10 punktów, z wcięciami z obu stron (odpowiednio 2 i 1 centymetr). Redakcja przyjmuje teksty w formatach .doc, .docx, .rtf i .odt; artykuły przesyłane w formatach zamkniętych lub uniemożliwiających edycję przy pomocy typowego oprogramowania biurowego nie będą poddawane ocenie. Jeśli w tekście mają znaleźć się tabele i wykresy muszą być one w formacie MS Excel lub zapisanymi w edytorze wykresów MS Word. Jeśli w dokumencie pojawiają się tabele, grafy, rysunki przygotowane w innych programach (np. Corel Draw, Statistica, SPSS), należy je zapisać w formacie WMF lub EPS z załączonymi czcionkami, w rozdzielczości 300 dpi. Wydruk musi zawierać wszystkie fonty narodowe oraz symbole matematyczne. Autor tekstu musi posiadać zgodę autorów grafik na wykorzystanie ich w tekście publikowanym w kwartalniku.

Osoby (autorzy, twórcy, redaktorzy itp.) wymieniane w tekście podawane są z pełnym imieniem i nazwiskiem, w przypisach podajemy inicjał imienia. Gdy artykuł ma więcej niż jednego autora należy wskazać orientacyjny wkład pracy każdego z nich.

Cytowane w tekście i przypisach fragmenty innych prac, dokumentów bądź edycji źródłowych oddajemy czcionką prostą, biorąc całość w cudzysłów. Cudzysłowy powinny być polskie (dolny i górny). Tekst cytowany w cytacie powinien być ujęty w tzw. żabki (« »).

W tekście i przypisach tytuły książek, artykułów, utworów, filmów oraz dzieł artystycznych zapisujemy czcionką pochyłą (kursywa).

Tytuły gazet i czasopism zapisujemy czcionką prostą w cudzysłowie.

Zwroty w języku obcym – łacińskie, angielskie itp. należy zapisać kursywą.

Fragmenty, które chcemy w tekście wyróżnić zapisujemy rozstrzeloną czcionką.

 Śródtytułów nie numerujemy, wyróżniamy je przez pogrubienie.

W tekście i przypisach stosujemy ogólnie przyjęte skróty: r. - rok, roku; w. - wiek, wieku; także: np., itd., m.in.

Daty w tekście i przypisach w pełnym brzmieniu zapisujemy cyfrowo, z zastosowaniem cyfr rzymskich dla miesięcy, np. 4 grudnia 1610 r. Słownej nazwy miesięcy używamy w przypadku, gdy nie jest podana data roczna, np. 6 sierpnia. Określenia roku i wieku skracamy po liczbie, tzn. np. w 2012 r. Nie używamy cyfr dla określeń typu: lata trzydzieste, podobnie w przypadku numeracji wojen lokalnych i światowych (druga wojna światowa)

Tytuły prac cytowanych po raz pierwszy podawane są w przypisie w pełnym brzmieniu, wraz z nazwą wydawnictwa, miejscem i rokiem wydania. Przy ponownym cytowaniu pracy danego autora używamy zapisu skróconego. Cytując dzieło z poprzedniego przypisu, stosujemy skrót „Tamże”. Gdy bezpośrednio po dziele danego autora cytujemy kolejne jego dzieło, zamiast nazwiska autora piszemy: „Tenże". Identyczne zasady powtórnego cytowania stosujemy przy artykułach z czasopism, prac zbiorowych, w wydawnictwach źródłowych itp.:

M. Bachtin, Twórczość Franciszka Rabelaisgo, przeł. A. i A. Goreniowie, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1975, s.353.

Amerykańska antropologia postmodernistyczna, red. M. Buchowski, Instytut Kultury, Warszawa 1999, s.170.

Tamże, s. 55.

M. Bachtin, Twórczość Franciszka..., s.15.

Tytuły częściej cytowanych edycji źródłowych, ewentualnie czasopism i wydawnictw zbiorowych, a także nazwy instytucji, takich jak archiwa czy biblioteki, po raz pierwszy piszemy w pełnym brzmieniu, podając w nawiasie dalej cytowany skrót („dalej cyt...”), np.: „Archiwum Państwowe w Toruniu (dalej cyt. APT)”.

W przypadku cytowania po raz pierwszy publikacji obcojęzycznych – tytuł i dane bibliograficzne (miejsce wydania, tom, zeszyt itp.) podajemy w języku publikacji.

 

 Przypisy:

Stosujemy przypisy dolne.

Przypisy powinny mieć numerację ciągłą w obrębie całego artykułu.

Jeżeli konieczne jest sporządzenie przypisu do tytułu tekstu, to przypisu tego nie numerujemy, tylko opatrujemy gwiazdką.

Zapis cytowanej pozycji bibliograficznej powinien zawierać inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł dzieła (kursywą), wydawcę, miejsce i rok wydania, numer strony której dotyczy przypis:

M. Bachtin, Twórczość Franciszka Rabelaisgo, przeł. A. i A. Goreniowie, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1975, s. 353.

W wypadku pracy zbiorowej: tytuł dzieła, inicjał imienia i nazwisko redaktora, miejsce i rok wydania:

Amerykańska antropologia postmodernistyczna, red. M. Buchowski, Instytut Kultury, Warszawa 1999, s. 170.

W wypadku pracy będącej częścią większej całości:

W. Welsch, Transkulturowość. Nowa koncepcja kultury, [w:] Filozoficzne konteksty rozumu transwersalnego. Wokół koncepcji Wolfganga Welscha, red. R. Kubicki, Poznań 1998, s. 204.

W wypadku artykułu w czasopiśmie:

W. Mikuła-Gawędzka, Lekcja profesora Livio Vacchiniego, „Architektura Murator” 12(51)/1998, s. 31-35.

Poszczególne elementy przypisu oddzielamy od siebie przecinkami, na końcu stawiamy kropkę.