AFIRMACJA, czyli APROBATA

Tak, te słowa to synonimy. AFIRMACJA to nie jest apoteoza, czyli „wychwalanie, wywyższenie czegoś”, tak samo jak AFIRMOWAĆ wcale nie znaczy „wychwalać”. AFIRMACJA to ‘aprobata, akceptacja; uznanie czegoś za właściwe; zgoda na coś’, zaś AFIRMOWAĆ oznacza ‘aprobować, popierać, potwierdzać; odnosić się do czegoś z uznaniem’ (z łacińskiego: affirmo, affirmare ‘umacniać; zaręczać; udowadniać’). Poprawnie powiemy: AFIRMACJA rzeczywistości, czyli zaakceptowanie świata takiego, jakim jest; AFIRMACJA tezy dyskutanta, czyli uznanie racji rozmówcy; AFIRMACJA obyczajów i norm moralnych ludności tubylczej, czyli zaaprobowanie świata wartości i zwyczajów danego ludu. Jeśli chcemy oddać znaczenie ‘wychwalanie, wysławianie’, musimy użyć innego określenia, np. apoteoza życia zgodnego z naturą, gloryfikacja wolności, idealizacja norm i wartości.
Źródło: [NSPP; WSPP; SJP PWN; USJP; SŁP, I, 114]