Warckie Centrum Kultury

Innowacje cyfrowe w Warckim Centrum Kultury

Dzięki projektowi Konwersja cyfrowa domów kultury wzbogaciliśmy się o dodatkową wiedzę i umiejętności, które zdobyliśmy podczas szkoleń (tworzenie grafiki komputerowej, obrabianie wideo, nagrywanie i obróbka dźwięku). Na zakupionym sprzęcie i oprogramowaniu mamy zamiar realizować szkolenia z edycji grafiki i obróbki wideo. Udział w projekcie pozwolił na zakup sprzętu, dzięki któremu Biblioteka Publiczna w Warcie wraz z Zespołem Szkół Specjalnych w Warcie stworzyły Projekt „Cudze chwalicie, swego nie znacie… w świecie baśni i legend polskich”. W ramach projektu zostały nagrane trzy słuchowiska pt.: Bazyliszek, Złota Kaczka i Syrena. Dokonano archiwizacji cyfrowej zdjęć i filmów związanych z gminą Warta, przekazanych przez czytelników. W efekcie zgromadzono w celu udostępnienia kilka tysięcy plików.


Działania Warckiego Centrum Kultury wynikają ze współpracy ze społecznością lokalną – biorąc pod uwagę jej zróżnicowanie, oraz organizacjami i instytucjami zarówno na szczeblu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim. Poprzez swoją otwartość na środowisko, działania animacyjne i wielostronną edukację kulturalną WCK, jest miejscem aktywizującym i integrującym mieszkańców, inspirującym i zaspokajającym ich potrzeby kulturalne, rozrywkowe i rekreacyjne. Miejscem działającym na rzecz wzrostu poczucia wspólnoty, tożsamości lokalnej i świadomości dziedzictwa historycznego. Misją WCK jest dążenie do najwyższego, profesjonalnego poziomu świadczonych usług zarówno w obszarze działalności kulturalnej jak i edukacyjnej oraz społecznej. Stan ten można osiągnąć poprzez: Promowanie szeroko pojętej kultury z naciskiem na tradycje narodowe, regionalne i lokalne. Promowanie Warty, jego historii, zabytków oraz innych dóbr dziedzictwa narodowego. Promowanie i wspieranie rozwoju turystyki oraz atrakcji turystycznych Warty.  Zapewnienie bezpłatnego dostępu do różnego rodzaju wydarzeń artystycznych oraz z zakresu szeroko pojętej sztuki, w tym filmowej i teatralnej. Tworzenie przyjaznej atmosfery i spełnianie oczekiwań odbiorców sztuki i kultury.  Stworzenie dogodnych warunków dla dzieci, młodzieży i osób starszych do angażowania się w przedsięwzięcia związane z amatorskim ruchem artystycznym. Umożliwienie osobom niepełnosprawnym pełnego dostępu do świadczonych usług oraz otoczenie ich szczególną troską. Dbanie o zachowanie tożsamości kulturowej, przynależności do społeczności lokalnej oraz patriotyzmu lokalnego.  Podnoszenie w społeczności lokalnej poziomu wiedzy i umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii, zwłaszcza w dziedzinie kultury, sztuki i filmu. Podnoszenie poziomu wiedzy na temat tradycji kultywowanych na terenie Miasta Warty.  Gromadzenie oraz inwentaryzacja regionalnych i lokalnych dzieł artystycznych. Dbanie o rozwój pracowników Domu Kultury oraz stworzenie możliwie najdogodniejszych warunków pracy dla nich.

Warckie Centrum Kultury