Pszczyńskie Centrum Kultury

Pszczyńska Galeria Cyfrowa Sztuki i Tradycji

W związku z planowanymi działaniami Pszczyńskiej Galerii Cyfrowej Sztuki i Tradycji zakupiliśmy sprzęt wraz z oprogramowaniem, który posłuży do digitalizacji dzieł materialnych – m.in. książek, fotografii, plakatów, artefaktow, przedmiotów codziennego użytku, strojów, małej architektury oraz tworzenia podcastów, czyli utrwalania kultury niematerialnej – m.in. zwyczajów, obrzędów, tradycji, historii mówionej, wspomnień. Wszystko to stworzy Galerię Cyfrową Sztuki i Tradycji – nową propozycję kulturalną PCKulu. Oprócz tego wzięliśmy udział w szkoleniach, dzięki którym wzrosły nasze kompetencje cyfrowe.


Prowadzenie działalności kulturalnej polegającej na tworzeniu, ochronie i upowszechnianiu kultury, jest podstawowym celem statutowym Pszczyńskiego Centrum Kultury. W realizacji swoich działań PCKul współdziała z instytucjami kultury, stowarzyszeniami, placówkami oświatowymi oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi, a także jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej.

Do podstawowych zadań PCKulu należy w szczególności:

  • rozpoznawanie i rozbudzanie potrzeb kulturalnych, przygotowanie do odbioru i tworzenie wartości kulturalnych
  • kształtowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze
  • tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, wspieranie amatorskiej twórczości artystycznej oraz promocja inicjatyw kulturalnych
  • tworzenie warunków dla rozwoju folkloru oraz wspieranie twórczości folklorystycznej
  • edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę

Swoje zadania PCKul realizuje przede wszystkim przez: organizowanie form indywidualnej aktywności kulturalnej; organizowanie imprez kulturalnych w szczególności koncertów, wystaw i przeglądów; organizowanie różnorodnych form edukacji pozaszkolnej.

Pszczyńskie Centrum Kultury