Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Rykach

Dom kultury na miarę XXI wieku

Dzięki Konwersji cyfrowej domów kultury udało się nabyć kompetencje do prowadzenia działalności kulturalnej w sposób cyfrowy, co znacznie przekłada się na zwiększenie oferty kulturalnej naszej instytucji. Kadra, poprzez szkolenia, doskonaliła swoje umiejętności chociażby w zakresie poznania programów graficznych, dzięki czemu samodzielnie przygotowujemy materiały promocyjne do planowanych wydarzeń. Dotychczas było to zlecane firmie zewnętrznej. Kolejnym efektem projektu jest możliwość transmisji online wydarzeń organizowanych przez MGCK. Dzięki temu dostępne są one m.in. osobom starszym i osobom z niepełnosprawnościami.


MGCK w Rykach jest samorządową instytucją kultury. Działalność kulturalna MGCK, polega na wspieraniu i promocji twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych oraz na ochronie dziedzictwa kultury poprzez aktywną współpracę z twórcami ludowymi i zespołami folklorystycznymi. Podstawowym celem działalności MGCK w Rykach jest przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz jej rozwijanie na terenie miasta i gminy Ryki. Działalność Miejsko-Gminnego Centrum Kultury zmierza do szerokiego włączenia społeczeństwa w wielowymiarowy proces edukacji, aktywizacji i integracji, nadający sens życiu na tle przemian cywilizacyjnych, społecznych i kulturowych. Inspirowanie dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów do różnych form aktywności artystycznej, kulturalnej i społecznej ma za zadanie przeciwdziałać społecznemu wykluczeniu.

MGCK Ryki