Knyszyński Ośrodek Kultury

Cyfryzacja Knyszyńskiego Ośrodka Kultury

W ramach projektu Konwersja cyfrowa domów kultury:

  • zakupiliśmy sprzęt potrzebny do nagrywania oraz wyświetlania filmów, sprzęt nagłośnieniowy, oświetleniowy oraz komputerowy,
  • dostosowaliśmy stronę do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
  • wzięliśmy udział w dodatkowych szkoleniach.

Projekt miał na celu wszechstronne unowocześnienie, cyfryzację oraz ułatwienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami poprzez modernizację zarówno budynku KOK i jego wyposażenia, jak i strony internetowej. Słaba baza sprzętowa praktycznie uniemożliwiła nam działalność w lockdownie, a do filmowania działań i obsługi akustycznej pojedynczych wydarzeń musieliśmy wynajmować osoby z zewnątrz razem ze sprzętem. Jesteśmy niewielkim ośrodkiem o bardzo skromnym budżecie, bardzo ważnym dla miejscowej społeczności. Dysponujemy jednak dużą salą widowiskową i pomysłowymi oraz bardzo zaangażowanymi pracownikami, którzy posiadając komplet sprzętu i oprogramowania mogą organizować imprezy i przeglądy wykraczające swym znaczeniem daleko poza Knyszyn. Szkolenia proponowane w ramach projektu grantowego były niezbędne do stworzenia bardziej atrakcyjnej cyfrowej oferty KOK. Chcielibyśmy stworzyć audioprzewodnik po naszych zasobach archiwalnych i muzealnych oraz po samym Knyszynie, umieścić więcej materiałów na naszej stronie internetowej oraz ułatwić dostęp do tych zbiorów osobom ze szczególnymi potrzebami. Chcielibyśmy na stałe zatrudnić elektroakustyka, który opiekowałby się sprzętem, obsługiwał imprezy oraz nagrywał wszystkie potrzebne materiały. Wcześniej generowało to duże koszty i komplikacje koordynacyjne. Teraz możemy wreszcie realizować wszystkie te działania własnymi siłami w półprofesjonalnym oświetleniu i przy półprofesjonalnym montażu na profesjonalnych programach. Sprzęt pozwoli także na zorganizowanie zajęć cyfrowych (nauka tworzenia video, podcastów, wpisów do mediów społecznościowych, obróbki graficznej). Będziemy mogli także organizować online i hybrydowo wydarzenia o charakterze ogólnopolskim, transmitować z naszej sali spektakle i koncerty oraz przeglądy, wprowadzić projekcje filmów. Jest to także możliwość utrwalenia i rozpromowania materialnego i niematerialnego dziedzictwa ziemi knyszyńskiej (nagranie/spisanie wspomnień, skany zdjęć i dokumentów, nagrania lokalnych pieśni i żyjących w gminie obrzędów, audio i videoprzewodnik po obecnych i nowopozyskanych zbiorach materialnego dziedzictwa gminy, dokumentowanie całego repertuaru działających w powiecie zespołów ludowych).


Knyszyński Ośrodek Kultury powstał w roku 1992 i od tego czasu bardzo aktywnie działa na terenie gminy Knyszyn. Jest to jedna z ważniejszych instytucji samorządowych gminy Knyszyn. Od lat inspiruje kulturalnie i uczestniczy w życiu społecznym całego obszaru ziemi knyszyńskiej. Działalność Knyszyńskiego Ośrodka Kultury to liczne inicjatywy, które mają swój udział w kulturze naszego regionu. Mowa tu przede wszystkim o Międzynarodowych Spotkaniach Konopielkowych, które gromadzą zespoły z Podlasia oraz z Białorusi i Litwy. Dzięki tej inicjatywie podtrzymywana jest pamięć o tych tradycjach regionalnych, które niegdyś były wyróżnikiem Podlasia na tle mapy ludowości dawnej Korony i Litwy. Odbywają się tutaj także cykliczne przeglądy zespołów powiatu monieckiego – które od wielu lat współpracują z KOK-iem. Ośrodek kultury w Knyszynie jest realizatorem licznych projektów unijnych. Pozyskując pieniądze z zewnątrz, dba o regionalizm, który ma nowoczesne oblicze. Stąd prowadzi międzynarodowe wymiany młodzieży, projekty związane z pracownią garncarską czy tworzeniem sieci międzypokoleniowej (przy wykorzystywaniu nowoczesnych technologii realizowane są choćby animowane bajki i legendy, publikowane następnie na nowoczesnych nośnikach informacji). Knyszyński Ośrodek Kultury to również Izba Regionalna, gdzie gromadzone są eksponaty świadczące o bogatej i świetnej historii Knyszyna za czasów ostatnich Jagiellonów. Bardzo ciekawe są również zbiory znajdujące się w Galerii Haftu i Koronki. Knyszyński Ośrodek Kultury to także zabytkowy Dom Piaseckich, w którym prezentowane są wystawy stałe i czasowe. Przy placówce działają koła zainteresowań. Funkcjonują również Społeczne Ognisko Muzyczne i zespół Knyszynianki, który odnosi liczne sukcesy. Knyszyński Ośrodek Kultury jest więc instytucją, która służy społeczności całej gminy, ale również kulturalnie promieniuje na cały obszar województwa, a nawet za granicę.

Knyszyński Ośrodek Kultury