Gorlickie Centrum Kultury

Cyfrowe Gorlickie Centrum Kultury

Dzięki zakupionemu projektorowi oraz systemowi nagłośnienia do kina plenerowego będziemy w stanie organizować samodzielnie plenerowe wydarzenia w nowym wymiarze. Zakupiony obiektyw szerokokątny, doskonale uzupełni posiadany zestaw kamery cyfrowej i obiektywu (nagrywanie materiałów, transmisje online). Monitor interaktywny będzie doskonałym narzędziem pracy na zajęciach plastycznych i fotograficznych, gdzie wykorzystywać będziemy także tablety graficzne. Zakup licencji oprogramowania graficznego w połączeniu z nowymi tabletami i zestawami komputerów stworzy uczestnikom zajęć idealne warunki do nauki w kierunku mediów cyfrowych. Dzięki sfinansowaniu z licencji tłumacza PJM otworzymy się na osoby ze szczególnymi potrzebami, zapewnimy im równy dostęp do naszej oferty kulturalnej. Pętla indukcyjna zainstalowana w sali widowiskowej otworzy dla osób z niepełnosprawnościami z całego regionu możliwość pełnego uczestnictwa w wydarzeniach. Przeprowadzone w ramach zadania szkolenia dla pracowników i instruktorów uzupełniły i podniosły ich kompetencje, starszej części kadry pomogły również w zdobyciu nowych umiejętności cyfrowych.


Gorlickie Centrum Kultury jest samorządową instytucją kultury, której podstawową działalnością jest:

  • rozwijanie czynnego uczestnictwa mieszkańców miasta w życiu kulturalnym
  • edukacja kulturalna i przygotowanie do odbioru sztuki
  • inspirowanie i rozwijanie zainteresowań amatorską twórczością artystyczną
  • organizowanie rozrywek, zabawy i rekreacji kulturalnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Priorytetowa, planowana na najbliższe lata działalność instytucji w obszarze kultury:

  • wzbogacenie i profesjonalizacja interdyscyplinarnej oferty kulturalnej
  • prowadzenie działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej w zakresie kultury i historii regionu
  • popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę w zakresie organizacji spektakli teatralnych, projekcji filmowych, wykładów
  • propagowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego regionu
  • współpraca międzynarodowa na niwie kultury, sztuki, historii i dziedzictwa kulturowego

Gorlickie Centrum Kultury