Gminny Ośrodek Kultury w Wielowsi

Kulturalna wielo-hybrydowa konwersja Gminnego Ośrodka Kultury w Wielowsi

Dzięki udziałowi w projekcie pracownicy, współpracownicy i wolontariusze działający przy GOK zdobyli umiejętności w zakresie obsługi nowoczesnego sprzętu. Szkolenia pomogły w lepszym dopasowaniu oferty kulturalnej dla różnych grup wiekowych, również dla seniorów i osób wykluczonych ze względu na odległość lub niepełnosprawność. Zdobyte umiejętności ubogaciły nasz warsztat pracy. Wykorzystujemy nowoczesne techniki multimedialne przy promowaniu naszej działalności w formie ulotek, broszur, plakatów, biuletynów. Sprzyja to zwiększeniu odbiorców naszej oferty, opartej na wykorzystywaniu grafiki komputerowej i nowoczesnych aplikacji w urozmaiceniu działań artystycznych. Został udoskonalony nasz warsztat pracy w tworzeniu działań międzypokoleniowych, który wykorzystamy w organizowaniu spotkań młodzieży z seniorami. Rozeznanie rynku w zakresie doboru nowoczesnego sprzętu multimedialnego pozwoliło nam zupełnie inaczej spojrzeć na możliwości budowania oferty kulturalnej.


Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Wielowsi skupia się na prowadzeniu inicjatyw społeczno-kulturalnych, mających na celu organizowanie i rozwój społeczności lokalnej w różnorodnych formach. Działania te zapewniają oferty spędzania wolnego czasu, rozwoju osobistego, aktywizacji społecznej i integracji wielopokoleniowej. Inicjatywy skierowane są do wszystkich grup społecznych. Priorytetem jest aktywizacja dzieci i młodzieży oraz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Główne zadania GOK to: przedsięwzięcia międzypokoleniowe, promowanie regionalizmu, aktywne spędzanie czasu wolnego, aktywność turystyczną i rekreacyjną, organizację koncertów, przeglądów, festiwali. Rozwój amatorskiego ruchu artystycznego o charakterze muzycznym i teatralnym oraz kreatywności artystycznej to cel do którego dążymy. GOK stanowi centrum życia lokalnej społeczności.

GOK Wielowieś