Gminny Ośrodek Kultury w Kornowacu

Kopia zapasowa GOK-u

Dzięki projektowi zakupiliśmy sprzęt komputerowy z akcesoriami i rozpoczęliśmy cykl 100 h szkoleń. Pracownicy znacznie podnieśli kompetencje cyfrowe. Sprawnie obsługują media społecznościowe i komunikatory. Pracują online nad dziedzictwem lokalnym. Dzięki szkoleniom z gamifikacji i zakupowi licencji Action Track wprowadzamy nową wyjątkową usługę – mobilnych gier terenowych. Podniósł się także poziom dostępności w naszym ośrodku. Wkrótce będziemy kręcić materiały video w własnym mobilnym studio filmowym.


Rozwój oferty kulturalnej szczególnie odwołującej się do lokalnej tradycji i dziedzictwa, zaspokajanie kulturalnych potrzeb lokalnej społeczności oraz nastawienie na lokalną integrację i partycypację społeczności w tworzeniu oferty instytucji stanowi nurt przewodni działalności GOK w Kornowacu. Priorytetem jest zbudowanie miejsca, gdzie osią większości wydarzeń jest celebrowanie własnej tradycji i historii, odkrywanie potencjału gminy oraz przede wszystkim aktywizacja kulturalna mieszkańców we współpracy z lokalnymi partnerami. Oferta ośrodka kultury nie powinna być tworzona dla mieszkańców gminy, ale z nimi. Ośrodek kultury nie powinien być tylko budynkiem, ale nieodłącznym elementem życia mieszkańców Kornowaca, Rzuchowa, Kobyli, Łańców i Pogrzebienia.

GOK Kornowac