Gminny Ośrodek Kultury w Goraju

W krainie nowych możliwości technologicznych

Dzięki projektowi udało nam się zakupić nowy sprzęt: komputer przenośny, aparat fotograficzny z obiektywami, kamerę 4K z rejestratorem dźwięku i inne. Zamierzamy także dostosować stronę internetową do wymogów dostępności cyfrowej oraz zakup oprogramowania do edycji zdjęć, video i dźwięku oraz przeszkolenie z w/w oprogramowania. Ponadto dzięki projektowi uczestniczyliśmy w wielu webinariach i szkoleniach, które pozwoliły na poznanie nowych narzędzi cyfrowych, na projektowanie oferty kulturalnej online oraz poznanie świata cyfrowego i wielu nieznanych nam dotąd możliwości działania w sieci.


GOK Goraj jest samorządową instytucją kultury, której głównym zadaniem jest prowadzenie wielokierunkowej działalności w dziedzinie rozwoju i upowszechniania regionalnej, narodowej i oświatowej kultury wśród mieszkańców gminy oraz osób przebywających na terenie gminy, a także zaspokajanie potrzeb kulturalnych oraz ochrona dóbr kultury.

Do podstawowych zadań GOK należy:

  • edukacja kulturalna środowiska ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,
  • rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych; wychowanie przez sztukę - edukacja kulturalna,
  • gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,
  • opieka nad amatorskim ruchem artystycznym i twórczością ludową,
  • stwarzanie warunków oraz organizowanie działalności środowiskowej dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań oraz zespołów,
  • koordynacja działalności kulturalnej w gminie,
  • organizowanie imprez kulturalnych i rekreacyjnych,
  • prowadzenie działalności instruktażowo-metodycznej,
  • współpraca ze szkołami, bibliotekami, instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie upowszechniania kultury,
  • prowadzenie dokumentacji życia kulturalnego gminy, pozyskiwanie i przygotowywanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

GOK Goraj