Chmielnickie Centrum Kultury

Transformacja cyfrowa Chmielnickiego Centrum Kultury

W ramach projekty zrealizowaliśmy zakup sprzętu multimedialnego oraz szkolimy kadrę z zakresu produkcji i postprodukcji materiałów audiowizualnych, ze szczególnym naciskiem na montaż materiałów i dostosowanie produktu do osób niepełnosprawnych. Cała kadra odpowiedzialna za tworzenie aktywności kulturalnej jest szkolona w zakresie działań w mediach społecznościowych. Szkolenia są prowadzone przez certyfikowane podmioty. Kolejnym ważnym punktem jest szkolenie dla całej kadry odpowiadającej za działania w cyberprzestrzeni z zasad Public Relations, obowiązujących w mediach społecznościowych, ukierunkowane na pozyskiwanie uwagi odbiorców. Pracownicy podczas szkoleń poznają zarówno zalety jak i wady mediów społecznościowych, jest to niezwykle istotne ze względu na chęć zawarcia w naszej strategii cyfrowej, promocji zasad higieny cyfrowej. Promocję tego zagadnienia stawiamy sobie za jeden z głównych celów naszej pracy, ponieważ ochrona dzieci i młodzieży oraz edukacja w temacie bezpiecznego korzystania z narzędzi dostępnych w cyberprzestrzeni jest obecnie jednym z najważniejszych wyzwań. Pozyskane w trakcie trwania projektu umiejętności i narzędzia pozwolą na tworzenie profesjonalnych materiałów kulturalnych, ciekawych i interesujących dla lokalnej społeczności, w szczególności niezwykle wymagającej młodzieży. Planujemy stworzenie strategii cyfrowej która będzie zorientowana na wzmacnianie pozytywnych więzi w lokalnej społeczności, poprzez mobilizację lokalnych aktywistów do tworzenia własnych treści przy pomocy studia i pracowników Chmielnickiego Centrum Kultury.


Chmielnickie Centrum Kultury to samorządowa instytucja kultury Miasta i Gminy Chmielnik.
Przedmiotem naszego działania jest:

  • tworzenie kultury
  • edukacja kulturalna
  • wychowywanie przez sztukę
  • upowszechnianie kultury
  • kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej
  • umożliwienie korzystania ze zgromadzonych zbiorów
  • gromadzenie i trwała ochrona dóbr dziedzictwa kulturowego

Chmielnickie Centrum Kultury prowadzi również wielokierunkowe działania w zakresie kulturalno-oświatowym i wychowania muzealnego, kulturalnego i sportowego. W skład Chmielnickiego Centrum Kultury wchodzą także Ośrodek Edukacyjno-Muzealny „Świętokrzyski Sztetl” oraz Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Chmielnik.

Chmielnickie Centrum Kultury