Centrum Kultury w Dobrej

Dobra kultura w pełnym wymiarze

Dzięki projektowi KCDK przeprowadzony został szereg szkoleń, w których udział wzięli głównie pracownicy CK. W ramach szkoleń poznaliśmy podstawy projektowania oferty programowej online oraz możliwości wykorzystania wielu narzędzi internetowych w codziennej pracy instytucji. Zakupiliśmy urządzenia poprawiające dostępność dla osób z problemami słuchu i wzroku. Na wyposażeniu CK pojawiły się pętle indukcyjne, przy drzwiach w budynku CK zainstalowanych zostało 20 tabliczek informacyjnych z pismem brajla i dwa plany tyflograficzne obiektu. Zakupiliśmy kamery, mikrofony, komputery oraz niezbędne akcesoria i oprogramowanie do montażu wideo oraz do transmisji online wydarzeń organizowanych przez CK. Już dziś możemy z tego sprzętu korzystać, prezentować nasze wydarzenia w internecie lub przekazywać je na żywo. W okresie wakacyjnym planujemy w ramach powstałego TEATRU w DOBREJ za pomocą zakupionego sprzętu zrealizować pełną sztukę w koncepcji teatru TV.


Podstawowym celem CK w Dobrej jest organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej, polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu, promocji i ochronie kultury na terenie gminy Dobra, w szczególności poprzez:

 • rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb społeczeństwa w zakresie kultury
 • edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę
 • inspirowanie mieszkańców do odkrywania własnych możliwości twórczych
 • gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie i udostępnianie dóbr kultury
 • kultywowanie i promowanie rodzimego folkloru
 • tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego
 • opiekę i tworzenie warunków działania twórcom lokalnym i animatorom kultury
 • prowadzenie kółek zainteresowań dla dzieci, młodzieży i dorosłych
 • organizowanie imprez kulturalnych
 • rozwijanie kompetencji cyfrowych osób zajmujących się edukacją kulturalną i animacją działań kulturalnych
 • wszelkie inne działania o charakterze kulturalnym, w tym współpracę z innymi podmiotami

Centrum Kultury w Dobrej