Bieckie Centrum Kultury

Rozwój infrastruktury cyfrowej Bieckiego Centrum Kultury

W ramach realizacji zadania pracownicy BCK skorzystali ze szkoleń w dwóch blokach tematycznych: projektowanie oferty programowej online oraz narzędzia internetowe. Pracownicy nabyli praktyczne umiejętności samodzielnego prowadzenia projektu powiązanego z wykorzystaniem techniki 3D. Dzięki poznaniu metod i technik projektowania oferty online zwiększy się zasięg wydarzeń kulturalnych oraz liczba ich uczestników. W znacznym stopniu podniesiono dzięki temu kwalifikacje kadry BCK i możliwości nowych działań. Pozyskane zostały nowe grupy odbiorców i powstała możliwość lepszego dostosowania się do wymagań ludzi aktywnych w sieci, ale także osób z niepełnosprawnościami. Dzięki zakupowi projektora do mappingu rozszerzona zostanie działalność BCK o projekcje multimedialne, a zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany do wydarzeń tj. kina plenerowego, koncertów, festiwali, wystaw, spektakli.


Głównymi celami Bieckiego Centrum Kultury są:

  • edukacja kulturalna środowiska, w szczególności dzieci i młodzieży, realizowana poprzez pracę w zespołach, sekcjach tematycznych, kołach zainteresowań, konkursach
  • opieka i promocja nad amatorskim ruchem artystycznym i sztuką ludową na terenie gminy
  • prowadzenie własnych zespołów artystycznych
  • prowadzenie działalności rekreacyjno-wypoczynkowej zapewniającej uczestnikom racjonalne spędzanie czasu wolnego
  • koordynacja działalności kulturalnej na terenie gminy
  • gromadzenie i udostępnianie informacji i dokumentacji dot. zjawisk kulturalnych na terenie gminy
  • prowadzenie działalności wydawniczej
  • promocja gminy poprzez wydawnictwa i organizację imprez kulturalnych
  • prowadzenie kina „Farys” i Bieckiego Biura Festiwalowego

Bieckie Centrum Kultury