Biblioteka i Kultura w Zawadzkiem

Cyfrowa Kultura Jutra 

Dzięki projektowi Konwersja cyfrowa domów kultury udało się kompleksowo zmodernizować zasoby cyfrowe naszej instytucji oraz wyszkolić kadrę w niezbędne kompetencje cyfrowe. Z pozyskanych środków zakupiono sprzęt niezbędny do tworzenia materiałów audiowizualnych oraz przeprowadzania transmisji online. Doposażono salę widowiskową w infrastrukturę techniczną pozwalającą na samodzielne realizowanie widowisk kulturalnych. Zaopatrzono pracowników w nowoczesny sprzęt komputerowy pozwalający na sprawne korzystanie z zasobów cyfrowych przeznaczonych do prowadzenia działalności kulturalnej. Doposażono salę widowiskową w pętlę indukcyjną zwiększającą dostępność prezentowanej oferty kulturalnej. Dodatkowo pracownicy instytucji brali udział w szkoleniach organizowanych przez Narodowe Centrum Kultury. W maju zorganizowaliśmy koncert, podczas którego po raz pierwszy wykorzystany został sprzęt zakupiony ze środków pochodzących z projektu. Planowane jest rozszerzenie oferty kulturalnej o materiały realizowane online, m.in. koncerty, warsztaty, oraz utworzenie sekcji foto-wideo szkolącej osoby zainteresowane tworzeniem materiałów audiowizualnych.


Misją Biblioteki i Kultury w Zawadzkiem jest zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych, kulturalnych, oświatowych i informacyjnych lokalnej społeczności, tworzenie, upowszechnianie i ochrona dóbr kultury oraz zachowanie dziedzictwa narodowego poprzez zapewnienie dostępu do zasobów dorobku nauki i kultury, edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, aktywizacja kulturalna mieszkańców, rozwijanie infrastruktury oraz oferty kulturalnej, wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych oraz tworzenie przestrzeni do ich rozwoju, poszukiwanie innowacyjnych form kultury, zachowywanie lokalnego dziedzictwa kulturowego, budowanie pozytywnego wizerunku instytucji poprzez zapewnienie profesjonalnego poziomu usług, promowanie szeroko pojętej kultury oraz gminy Zawadzkie.

Biblioteka i Kultura w Zawadzkiem