Miejski Ośrodek Kultury w Radymnie

„Materia słowa, dźwięku i obrazu”

Nowe wyposażenie pozwala na unowocześnienie standardów naszej działalności i stało się jej nieodłącznym elementem. Nagrywanie działań wzbogaca nasze archiwum i ułatwia pracę grup i zespołów. W ramach przeprowadzonych szkoleń pracownicy poznali dobre praktyki, metody i techniki działań animacyjnych i edukacyjnych online. Zdobyte kompetencje pozwalają na wdrażanie do naszej działalności nowych form pracy. Działania, które zrealizowaliśmy lub mamy w planach:

  • nagranie wokalistów Studia Piosenki i warsztaty wokalno-instrumentalne
  • widowisko Nocy Świętojańskiej, do którego zaproszeni zostali mieszkańcy miasta i regionu
  • „Radymniejska Gumka do mazania” to pomysł zaczerpnięty od TIT „Ę”. Za pomocą nowych technologii pokażemy wizualny chaos przestrzeni publicznej i zaproponujemy zmiany. Projekt realizowany będzie międzypokoleniowo.

Podstawową misją MOK w Radymnie stało się unowocześnienie standardów animacji i edukacji kulturalnej poprzez organizację systemowych projektów, realizowanych zespołowo, przy współrealizacji na zasadach partnerstwa z placówkami oświatowymi, stowarzyszeniami, jednostkami kultury, fundacjami czy lokalnymi grupami działań. Taki sposób realizacji zadań porządkuje działania. Przede wszystkim tworzy przyjazną atmosferę umożliwiającą przeciętnemu odbiorcy kultury i sztuki na co dzień uczestniczyć w życiu kulturalnym regionu. Animacja kulturalna staje się w tym kontekście zagadnieniem kluczowym, wspomagającą doskonalenia i dokształcenia instruktorów pracujących w MOK. Animacja jest jedną z ważniejszych metod programowych służących aktywnemu, twórczemu uczestnictwu w kulturze, rozwojowi autoekspresji, kształtowaniu wspólnoty lokalnej. MOK to centrum nie tylko edukacji kulturalnej, ale nade wszystko centrum animowania społeczności lokalnej, instytucja wspierająca i otwarta nie tylko na formy sprawdzone, zorganizowane, ale też projekty alternatywne, będące autorskimi inicjatywami mieszkańców miasta, wynikającymi z ich potrzeb kreacji, ekspresji, zainteresowań i pasji.

MOK Radymno