Obserwatorium Kultury 2013

Obserwatorium Kultury

Lista projektów zrealizowanych dzięki wsparciu Obserwatorium Kultury w roku 2013:

Lp. Realizator projektu Tytuł

1.

Public Profits Sp. z o.o. "Ogólnopolskie badania praktyk kulturalnych Polaków"

2.

Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie Budowa ogólnopolskiej sieci Obserwatoriów Żywej Kultury

3.

Fundacja Obserwatorium Żywej Kultury - Sieć Badawcza Konstrukcja narzędzi do autoewaluacji Programów Ministra.

4.

Małopolski Instytut Kultury Animacja/edukacja. Możliwości i ograniczenia edukacji i animacji kulturowej w Polsce

5.

Collegium Civitas Kultura instytucjonalna w Sieci: treści i odbiorcy

6.

Elbląskie Towarzystwo Naukowe im.Jana Myliusa Societas Scientiarum Elbingensis W jakim czasie kultury żyją Polacy?

7.

Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga Kompetencje cyfrowe nauczycieli i wykorzystanie nowych mediów w szkolnictwie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym – diagnoza

8.

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Kreatywny łańcuch – monitoring powiązań sektora kultury i kreatywnego w Polsce

9.

Fundacja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego MALTA Młodzi i teatr: szanse i bariery na przykładzie Wielkopolski
10. Fundacja SPOT. Lepiej widzieć. Kompetencja wizualna jako element kompetencji codzienności. Zarządzanie kompetencjami oraz rola nowych mediów w ich kształtowaniu i realizacji.
11. Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego Praktyki kulturowe klasy ludowej
12. Instytut Kultury Miejskiej Punkty styczne: między kulturą a praktyką (nie)uczestnictwa
13. Polska Izba Książki Kierunki i formy transformacji czytelnictwa w Polsce
14. Fundacja "Ośrodek Badań i Analiz Społecznych" Dzieci sieci 2.0 – kompetencje komunikacyjne młodych
15. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - Zarząd Główny Obserwatorium bibliotek: analiza funkcjonowania bibliotek
16. Małopolski Instytut Kultury Kompetencje kadr kultury a zmiana społeczna. Badania eksploracyjne małych miast i obszarów wiejskich.
17. Uniwersytet Łódzki Ekskluzja w dyskursie pracowników instytucji kultury
18. Uniwersytet Warszawski Oddolne tworzenie kultury. Wielostanowiskowe studium porównawcze.
19. Fundacja Wiedza Lokalna Prosumpcjonizm pop-przemysłów - analiza polskich przedsiębiorstw z branży rozrywkowej
20. Fundacja Nowoczesna Polska Diagnoza kompetencji medialnych i informacyjnych w Polsce
21. Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Inicjatywy z udziałem osób 50+ a rozwój kapitału społecznego w woj. lubuskim – diagnoza i ewaluacja
22. Fundacja Projekt: Polska Kulturotwórcy
23. MIĘDZY USZAMI - KRAKOWSKA FUNDACJA ROZWOJU EDUKACJI NIESŁYSZĄCYCH IM. MARKA MAZURKA Nie Bądź Głuchy na Kulturę - Analiza szans i barier dla uczestnictwa głuchych w życiu kulturalno-artystycznym
24. Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana WUW 2013-2014: badanie polskiego pola sztuk wizualnych
25. Fundacja na rzecz rozwijania muzykalności Polaków „Muzyka jest dla wszystkich” Muzykowanie w Polsce. Badanie podstawowych form muzycznej aktywności Polaków
26. Towarzystwo Kultury Języka Obserwatorium etyki słowa
27. Medioteka Sp. z o.o. Współczesne oblicze polskiej kultury dziecięcej
28. Uniwersytet Wrocławski "Sztuka - MOJEJ- ulicy"- społeczny wymiar interwencji artystycznych w przestrzeni miejskiej.
29. Stowarzyszenie "Związek Miast Polskich" Kompetencje lokalnych liderów edukacji kulturalnej. Studium metod, mediów i warunków kulturalnego oddziaływania na mieszkańców polskich miast
30. INSTYTUT RZEŹBY SPOŁECZNEJ Fundacja im. Josepha Beuysa Inicjatywy społeczne i kulturalne angażujące seniorów - diagnoza i ewaluacja na Dolnym Śląsku
31. Raciborskie Stowarzyszenie Kulturalne ASK Co z tą kulturą 50+? Diagnoza inicjatyw kulturalnych angażujących osoby powyżej 50 roku życia
32. Stowarzyszenie Kreatywne Podlasie Diagnoza sektora kultury na podstawie oceny poszczególnych grup interesariuszy; w oparciu o teorię wartości kultury J. Holdena
33. Kamon Consulting - Rafał Kasprzak Obserwatorium przemysłów kreatywnych
34. Fundacja Ari Ari Kolekcje lokalne, muzea społeczne. Dynamika zmian w krajobrazie kulturowym
35. Biblioteka Analiz sp. z o.o. Badanie preferencji i nawyków czytelników książek elektronicznych
36. Uniwersytet Warszawski Orientacje społeczne i kulturalne pokolenia III RP
37. Polska Fundacja Komunikacji Diagnoza kompetencji pracowników organizacji pozarządowych działających w sferze kultury.
38. Agrotec Polska Sp. z o.o. Wieś czy globalna wioska? 2.0. Narzędzia wdrożeniowe