Ethnomusicologist on a fields trip. The field in ethnomusicology

Kultura Współczesna. Teoria, Interpretacje, Praktyka
nr 3(123)/2023
Okładka "Kultury Współczesnej" 1/2023 z dekoracyjną ilustracją: zielonymi poziomicami i planetą.

Ethnomusicologist on a fields trip. The field in ethnomusicology

doi.org/10.26112/kw.2023.123.01

 

Bibliography

Cooley, Timothy J., Gregory Barz. „Casting shadows: Fieldwork is dead! Long live fieldwork!”. W: Shadows in the Field: New Perspectives for Fieldwork in Ethnomusicology, red. Gregory Barz, Timothy J. Cooley. New York: Oxford University Press, 2008.

Czekanowska, Anna. „Uwagi etnomuzykologa na temat tożsamości źródła”. W: Źródła muzyczne. Krytyka – analiza – interpretacja. XXVIII Konferencja muzykologiczna Związku Kompozytorów Polskich, Gdańsk, 7–8 maja 1999, red. Ludwik Bielawski, J. Katarzyna Dadak-Kozicka. Warszawa: Instytut Sztuki PAN, 1999.

Kairski, Mariusz, Tarzycjusz Buliński, red., Teren w antropologii. Praktyka badawcza we współczesnej antropologii kulturowej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2011.

Kamieński, Łucjan. „Szlakiem pieśni kaszubskiej część I”. Kuryer Literacko-Naukowy 10 (1936).

Konecki, Krzysztof. Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.

Myers, Helen. Ethnomusicology. An Introduction. New York: W.W. Norton & Company, 1992.

Sobieska, Jadwiga, Marian Sobieski. „Instrukcja w sprawie zbierania polskiej pieśni i muzyki ludowej”. Muzyka 2 (1950).

Switat, Mustafa. Transfer w myśli społecznej. Od transferu kulturowego do transferu między kulturami. Warszawa: Wydawnictwa UW, 2020.

Waldenfels, Bernhard. Topografia obcego. Studia z fenomenologii obcego. Tłum. Janusz Sidorek. Warszawa: Oficyna Naukowa, 2002.

doi.org/10.26112/kw.2023.123.02

This article in the form of an essay presents ethnomusicology as a science which brings together a number of branches of knowledge. Its interdisciplinary nature is necessary due to the fact that traditional folk music from the countryside and folk instruments accumulated multiple layers throughout the centuries, absorbing many components which make up the entirety of human culture, and conveying diverse relations within the society in the course of history. The emphasis is put on contemporary psychological aspects, autonomous creation of sources by ethnomusicologists of the 20th and 21st century during their field studies, and motives for creating phonographic collections since the beginning of the 20th century. The discussion is based on such distinctions as: scientific aims versus popularization; a “live” (spontaneous) circulation of music versus institutionally reactivated one; and passive versus active participation. The article raises the issue of the so-called applied ethnomusicology and the revival movement. It also presents three phases of the history of folklore revival: sung word, dance community and virtuosity of the performance. The community of three generations of ethnomusicologists currently active in Poland features close to a hundred people who study and document the country’s traditional music.

Key words: ethnomusicology, folk music, folklore, phonographic sources, revival

 

Bibliography

Adamowski, Jan, Andrzej Sar, red., Muzyka najbliższa ziemi… 50 lat Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą. Lublin: Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, 2016.

Bielawski, Ludwik. Tradycje ludowe w kulturze muzycznej. Warszawa: Instytut Sztuki PAN, 1999.

Czekanowska, Anna. Etnografia muzyczna. Metodologia i metodyka. Bydgoszcz: Wydawnictwo Pomorze, 1988.

Czekanowska, Anna. Pathways of Ethnomusicology. Warszawa: Towarzystwo Naukowe Warszawskie, 2000.

Dahlig, Piotr. Ludowa praktyka muzyczna w komentarzach i opiniach wykonawców w Polsce. Warszawa: Instytut Sztuki PAN, 1993.

Dahlig, Piotr. Tradycje muzyczne a ich przemiany. Między kulturą ludową, popularną i elitarną Polski międzywojennej. Warszawa: Instytut Sztuki PAN, 1998.

Dowhaluk, Iryna. Fonohrafuwannia narodnoji muzyky w Ukrajini: istorija, metodołohija, tendenсiji. Lwiw: Lwiwśkyj nacionalnyj uniwersytet imeni Iwana Franka, 2016. 

Grozdew-Kołacińska, Weronika, red., Raport o stanie tradycyjnej kultury muzycznej. Warszawa: Instytut Muzyki i Tańca, 2014.

Jackowski, Jacek P. Zachować dawne nagrania. Zarys historii dokumentacji fonograficznej i filmowej polskich tradycji muzycznych i tanecznych (przełom XIX i XX w. – do drugiej wojny światowej). Warszawa: Instytut Sztuki PAN, 2014.

Kamieński, Łucjan. Pieśni ludu pomorskiego. 1. Pieśni z Kaszub południowych. Toruń: Instytut Bałtycki, 1936.

Rokosz, Tomasz. Od folkloru do folku. Metamorfozy pieśni tradycyjnych we współczesnej kulturze. Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2009.

Sobieska, Jadwiga, Marian Sobieski. Polska muzyka ludowa i jej problemy. Wybór i red. Ludwik Bielawski. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1973.

Stęszewski, Jan. Rzeczy, świadomość, nazwy. O muzyce i muzykologii, red. Piotr Podlipniak, Magdalena Walter-Mazur. Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2009.

Żerańska-Kominek, Sławomira. Muzyka w kulturze. Wstęp do etnomuzykologii. Warszawa: Wydawnictwa UW, 1995.

doi.org/10.26112/kw.2023.123.03

Phonographic sources documenting the repertoire and performance practice of Polish traditional music have been systematically collected for almost a century. The oldest vintage recordings date back to the beginning of the previous century, while the first institutional archives were created only in the 1930s. Thanks to the work of many generations of scholars, mainly ethnomusicologists, despite the war damages we have access to a vast and continually broadened source material, still not sufficiently studied and only partially published. The text aimed to look at the history of the formation of ethnophonographic and video sources in terms of its technique, which has been dynamically changing in the last decades, and in terms of the development and transformation of fieldwork methods which to this day have not been re-examined and standardized with respect to the study of Polish traditional music. The article briefly discusses the history of Polish documentary ethnophonography, focusing on the description of the process of searching for, selecting, adjusting and changing the methods of source materials acquisition for ethnomusicological studies. The final chapter is an attempt to describe the situation of a contemporary “ethnomusicologist in the field” (within the Polish context) who, with over a century of field research experiences and methods, is faced with a dynamically and radically changing research topic in the context of societal and cultural transformation – predominantly regarding the technologies and tools the researcher can use. Within this framework, it is necessary to reflect on the future of this research discipline, its methods and tools, and to confront (as well as modify – in the required scope) the previously developed and tested methods of fieldwork with the realities of the 21st century.

Key words: field recordings, field studies, ethnomusicology, sound archives, traditional music

 

Bibliography

Barz, Gregory, Timothy J. Cooley. Shadows in the Field. New Perspectives for Fieldwork in Ethnomusicology. New York: Oxford University Press, 2008.

Bielawski, Ludwik. „Działalność Jadwigi i Mariana Sobieskich na polu dokumentacji i badań polskiej muzyki ludowej”. W: Jadwiga i Marian Sobiescy. Polska muzyka ludowa i jej problemy. Wybór i red. Ludwik Bielawski. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1973.

Dahlig, Piotr. „Pierwszy zapis fonograficzny folkloru polskiego (1904)”. Muzyka 2 (1997).

Elschek, Oskár. „Digitalizing concepts for and in audio-visual archives – the 3rd millennium strategies (Historical and actual tasks of ethnomusicology)”. Systematische Musikwissenschaft 7, 3 (2000).

Jackowski, Jacek. „Archiwa dźwiękowe – zasób i dostępność”. W: Raport o stanie tradycyjnej kultury muzycznej, red. Weronika Grozdew-Kołacińska. Warszawa: Instytut Muzyki i Tańca, 2014.

Jackowski, Jacek. „Digitalizacja, opracowanie i udostępnianie dokumentalnych nagrań dźwiękowych zarejestrowanych w ramach Akcji Zbierania Folkloru Muzycznego (1950–1954)”. W: Chrońmy dziedzictwo fonograficzne. Materiały z Ogólnopolskich Konferencji: Radom 14–15 listopada 2008 r., Gdańsk 5 listopada 2009 r., red. Katarzyna Janczewska-Sołomko, Małgorzata Kozłowska. Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Sekcja Fonotek, 2011.

Jackowski, Jacek. „Etnofon.pl jako «fotografia» dźwiękowa polskiej tradycyjnej kultury muzycznej”. W: Muzyka utrwalona w zapisie i nagraniach, red. Aleksandra Kłaput-Wiśniewska, Elżbieta Szczurko. Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, 2023.

Jackowski, Jacek. „Współczesne metody zabezpieczania, opracowania naukowego, udostępniania
i rozwoju Zbiorów Fonograficznych Instytutu Sztuki PAN”. Muzyka 3 (2014).

Jackowski, Jacek. Zachować dawne nagrania. Zarys historii dokumentacji fonograficznej i filmowej polskich tradycji muzycznych i tanecznych, cz. 1 (przełom XIX i XX w. – do drugiej wojny światowej). Warszawa: Instytut Sztuki PAN, 2014.

Jackowski, Jacek, Maciej Kierzkowski. „Early post-war Polish folk music recordings (1945–1950)”. Muzyka 1 (2009).

Kopczyńska-Jaworska, Bronisława. Metodyka etnograficznych badań terenowych. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1971.

Lance, David, red., Sound Archives. A Guide to their Establishment and Development. Milton Keynes: International Association of Sound Archives, 1983.

Sobieska, Jadwiga. „Nagranie folkloru jako dokument etnomuzyczny”. W: Studia z teorii przekazu dźwięku. Praca zbiorowa Katedry Reżyserii Dźwięku Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie. Warszawa: Komitet do spraw Radia i Telewizji „Polskie Radio i Telewizja”, Ośrodek Szkolenia i Doskonalenia Kadr, 1982.

Sobieska, Jadwiga, Marian Sobieski. „Instrukcja w sprawie zbierania polskiej pieśni i muzyki ludowej”. Muzyka 2 (1950).

Stęszewski, Jan. „Rzeczy, świadomość i nazwy w badaniach etnomuzykologicznych (na przykładzie polskiego folkloru)”. Rocznik Historii Sztuki 10 (1974).

doi.org/10.26112/kw.2023.123.04

The article discusses the issue of conducting field studies regarding Jewish music in Poland. As we need to account for the total destruction of the old Jewish culture during the second world war and for the lack of continuity of tradition among the few Holocaust Survivors, who are now close to the end of their lives, we can talk about a remembered culture and therefore about studying memory. It is a difficult field, affected by its entanglement in the politics of memory consistently implemented after the war. This resulted in concealment and marginalization of Jewish music by the witnesses and their descendants due to interviewees’ fear or their chosen assimilative strategies. In the case of indirect memories acquired from the Polish informers, even more problems arise caused by old prejudices and cultural strangeness, which can lead to cognitive distortions and avoidance of difficult subjects due to feelings of guilt. It seems that in such circumstances the most important strategy is to study the memory of interviewees in a personal manner by viewing the past as rooted in their present and building their current identity, both individual and group-wise. Apart from narrative studies, it is also still worth to make an effort of exploring through field studies the Jewish motifs in folk music present in performances of Polish musicians even in the pre-war times.

Key words: Jewish music, field studies, memoria, post-memory, memory

 

Bibliography

Bieńkowski, Andrzej. 1000 kilometrów muzyki. Warszawa: Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, 2009.

Bohlman, Philip. „Returning to the ethnomusicological past”. W: Shadows in the Field. New Perspectives for Fieldwork in Ethnomusicology, red. Gregory Barz, Timothy J. Cooley. Wyd. 2. Oxford: Oxford Univestity Press, 2008.

Cała, Alina. Wizerunek Żyda w polskiej kulturze ludowej. Warszawa: Wydawnictwa UW, 1992.

Chmielewska, Katarzyna. „Pamięć wielokierunkowa i agoniczna a polityka pamięci”. Zagłada Żydów. Studia i Materiały 17 (2021).

Hirsch, Marianne. Family Frames. Photography, Narrative and Postmemory. Cambridge: Harvard University Press, 1997.

Jeż, Agnieszka. „Dawne życie w Piaskach Lubelskich”. Słowo Żydowskie 2 (1999).

Kaniowska, Katarzyna. „«Memoria» i «postpamięć» a antropologiczne badanie wspólnoty”. Łódzkie Studia Etnograficzne 43 (2004).

Kapralski, Sławomir, Dariusz Niedźwiedzki, Jacek Nowak. „Reflexive ethnography of Poland’s non-memory about Jews and the Holocaust: Revisiting fieldwork, revising assumptions”. Memory Studies (2021).

Muszkalska, Bożena. „Po całej ziemi rozchodzi się ich dźwięk...”. Muzyka w życiu religijnym Żydów aszkenazyjskich. Wrocław: Wydawnictwo UWr, 2013.

Sendyka, Roma. „Nie-miejsca pamięci: nekrotopografie”. W: Nie-miejsca pamięci 1. Nekrotopografie, red. Roma Sendyka, Maria Kobielska, Jakub Muchowski, Aleksandra Szczepan. Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN, 2020.

doi.org/10.26112/kw.2023.123.05

The author describes her experience of creating a geographic atlas of folk melodies (song forms) of Ukrainians and neighbouring ethnic groups, published in 2020. More than 130 maps included in the atlas reveal a commonality of musical thinking in songs used in the rituals connected with the annual agricultural cycle and with marriage rites. This type of thinking links the Ukrainian, Belorussian and Polish people, at the same time separating their geographic region from the Russian folk culture. The Ukrainian name for the scientific discipline dealing with mapping musical forms is “melogeography” (a concept defined by Volodymyr Hoshovsky in 1971). At
the dawn of typological studies, Filaret Kolessa described the emerging approach as “musical archaeology” (1925). The methodological basis for creating melogeographic maps is the rhythmic-typological method of classifying folk melodies which has been consistently developed in Ukrainian ethnomusicology since the beginning of the 20th century (the article presents a short overview of the emergence of structural and cartographic approaches in East Slavonic science). These methods did not gain popularity in Polish ethnomusicology (though they prove useful in Polish ethnology), therefore the author covers the following issues: methodological and practical challenges in mapping musical phenomena (what mapping is for, what type of reflection and knowledge it develops); types of phenomena mapped and motivations behind their choice; types of sources used; crucial problems during field studies and their impact on mapping; role of musical analysis and transcription in mapping (whether these tools remain essential).

Key words: musical archaeology, mapping, atlas of old Slavic song forms, Ukrainians, Poles

 

Bibliography

Bartmiński, Jerzy, Ludwik Bielawski, red., Polska pieśń i muzyka ludowa. Źródła i materiały. T. 4: Lubelskie, cz. 2: Pieśni i obrzędy rodzinne. Chrzciny, wesele, pogrzeb. Lublin: Polihymnia, 2011.

Goszowskij, Wołodymyr [Wołodymyr Hoszowśkyj]. U istokow narodnoj muzyki sławian. Oczerki po muzykalnomu sławianowiedieniju. Moskwa: Sowietskij kompozitor, 1971.

Juzala, Gustaw. Semantyka kolęd wiosennych: studium folklorystyczno-etnomuzykologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, 2012.

Klymenko, Iryna. Obriadowi mełodiji ukrajinciw u konteksti słowjano-bałtśkoho ranniotradycijnoho mełomasywu: typolohija i heohrafija. T. 1: Monohrafija, t. 2: Atłas. Kyiw: Nacionalna muzyczna akademija Ukrajiny imeni Petra Czajkowśkoho, 2020.

Kwitka, Kłyment. „Ob istoriczeskom znaczenii kalendarnych piesien”. W: Klyment Kvitka. Izbrannyje trudy. T. 1. Moskwa: Sowietskij kompozitor, 1971.

Kwitka, Kłyment. „Ob obłastiach rasprostranienija niekotorych tipow biełorusskich kalendarnych i swadiebnych piesien”. W: Biełorusskije narodnyje piesni. Moskwa, Leningrad: Sowietskij kompozitor, 1941.

Kwitka, Kłyment. „Piesni ukrainskich zimnich obriadowych prazdniestw”. W: Klyment Kvitka. Izbrannyje trudy. T. 1. Moskwa: Sowietskij kompozitor, 1971.

Kwitka, Kłyment. „Pisenni formy z udwoje zbilszenymy rytmicznymy hrupamy”. Muzyka 2–3 (1923).

Kwitka, Kłyment. „Rytmiczni parałeli w pisniach słowjanśkych narodiw. Rytmiczna forma ABBA w buduwanni strofy”. Muzyka 1 (1923).

Kwitka, Kłyment. „Jawlenija obszcznosti”. W: Klyment Kvitka. Izbrannyje trudy. T. 1. Moskwa: Sowietskij kompozitor, 1971.

Łukaniuk, Bohdan. „Pytannia metodyky heohrafìcznoho etnomuzykoznawstwa i etnohrafìczne regionuwannia zachidnoukrajinśkich zemel’ ”. Problemy Etnomuzykołohiji 5 (2010).

Łukaniuk, Bohdan. Rytmiczna wariacijnist’ u pisennomu folklori. Lwiw: Lwiwśka nacionalna muzyczna akademija imeni Mykoły W. Łysenka, 2016.

Mroczek, Janusz. „Pieśni sobotkowe u Łemkow”. Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku 4 (1966).

Mroczek, Janusz. „Pieśni weselne Łemkow po połnocnej stronie Karpat”. Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku 11 (1970).

Rozdolśkyj, Osyp, Stanisław Ludkewycz. Hałyćko-ruśki narodni mełodiji. Zibrani na fonograf Josyfom Rozdolśkym. Spisaw i zredaguwaw Stanisław Ludkewycz. Cz. 1–2. Lwiw: Naukowe Towarystwo im. T. Szewczenka, 1906–1908.

doi.org/10.26112/kw.2023.123.06

Though ethnodisciplines are defined by their research field, determining its limits seems to become more and more difficult nowadays. Displacements, discontinuities, hybridizations – we are much more likely to face these phenomena than a clearly defined space with a corresponding, clearly defined ethnos with its culture. However, questions regarding the research field remain important for the identity of ethnoresearchers and for the whole process of producing ethnoknowledge. This article is a methodological attempt to contemplate this issue. By analysing selected anthropological theories and confronting them with examples from her own research, the author tries to show that the research field exists where we are co-creating it. In her opinion, a conscious and planned activity engaging the researcher’s body and all of his or her senses, directed at building a relationship with people, sounds and space, may contribute to broadening the knowledge produced during field studies. By combining suggestions issued by anthropologists Tomasz Rakowski, Kirsten Hastrup and Jaida Kim Samudra with a musicological-philosophical approach presented by Christopher Small, the author offers a category of deep “musicking”. It encompasses participating in musical events, experiencing them on a physical and sensual level, and learning and sensing the continuously emerging musical phenomena. This results in forming a type of pre-textual and pre-sound knowledge which does not even have to be verbalized and conscious.

Key words: research field, ethnography, experiencing, anthropology of music

 

Bibliography

Bendix, Regina. In Search of Authenticity. The Formation of Folklore Studies. Wisconsin: University of Wisconsin Press, 1997.

Hastrup, Kirsten. „O ugruntowywaniu się światów – podstawy empiryczne antropologii”. Tłum. Marta Bucholc. W: Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje, red. Ewa Nowicka, Marian Kempny. T. 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.

Rakowski, Tomasz. „Etnografia przedtekstowa. Fenomenologiczne korzenie interpretacji antropologicznej”. Teksty Drugie 1 (2018).

Rakowski, Tomasz. „Teren, wspólnota, etyka: w poszukiwaniu «właściwej» drogi w terenowych badaniach antropologicznych”. Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia 7 (2021).

Samudra, Jaida Kim. „Memory in our body: Thick participation and the translation of kinesthetic experience”. American Ethnologist 35, 4 (2008).

Small, Christopher. „Musicking – the meanings of performing and listening. A lecture”. Music Education Research 1, 1 (1999).

doi.org/10.26112/kw.2023.123.07

The author of the article shares her thoughts on her ethnomusicological research of Polish communities in Siberia, Brazil and Australia, conducted together with the staff and students of the Musicology Institute of the Adam Mickiewicz University in Poznań and the University of Wrocław. The text contemplates such issues as organizing work in an ‘area of displacements’, research strategies used, music as a medium for expressing and maintaining the identity of the members of diasporic groups, as well as ways for continuing and reviving tradition. The research was conducted predominantly for didactic purposes and had an exploratory nature. The research questions concerned the relationship between the performed music and the sense of identity of the members of the researched communities; methods of cultivating Polish musical repertoire in their new countries; and directions of the occuring changes. The author discusses logistical issues connected with conducting research in Polish emigrant groups, describes these communities and their history and – referring to Bakhtin’s concept of polyphony – deliberates on the genre and stylistic diversity of the registered musical repertoires and their modes of operation in interactions occurring within individual communities, in the context of the majority culture and other minority cultures, and confronted with music performed in Poland.

Key words: Polish diaspora, identity, musical repertoire, ethnomusicological research

 

Bibliography

Bakhtin, Mikhail. Problems of Dostoevsky’s Poetics. Minneapolis: University of Michigan Press, 1984.

Kirshenblatt-Gimblett, Barbara. Destination Culture: Tourism, Museums, and Heritage. Berkeley: University of California Press, 1998.

Malczewski, Zbigniew. Polacy i osoby polskiego pochodzenia w Brazylii. Zarys historyczny i współczesność Polonii brazylijskiej. WspolnotaPolska.org.pl. http://historia.wspolnotapolska.org.pl/materialy_historyczne/view/63.

Markowski, Stefan, Katarzyna Kwapisz Williams. „Australian Polonia: A diaspora on the wane?”. Central and Eastern European Migration Review 2, 1 (2013). http://www.ceemr.uw.edu.pl/vol-2-no-1-june-2013/articles/australian-polonia-diaspora-wane.

Muszkalska, Bożena. „Vershina as an open-air museum of Polish musical culture in Siberia”. W: Music and Marginalisation. Beyond the Minority-Majority Paradigm, red. Ursula Hemetek, Inna Naroditskaya, Terrada Yoshitaka. Osaka: National Museum of Ethnology, 2021.

Smoluch, Łukasz. Polskie tradycje muzyczne na Syberii. Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga, 2021.

doi.org/10.26112/kw.2023.123.08

This article aims to address the issue of relationships developed between the researcher and the researched during ethnomusicological field explorations. The author describes selected approaches to relationships in the field which have influenced the history of the research on music and people experiencing music. He also cites examples from ethnomusicological and anthropological sources dating from the last seven decades as a starting point for further discussing the topic. A crucial part of the article are accounts of his own experiences from the fieldwork conducted in Australia and Siberia. The author focuses i.a. on the issues of participation, rejection, acceptance and emotions caused by specific situations occurring during the research. These reflections lead him to pose several questions relevant in the work of an ethnomusicologist which concern taking on certain roles in the field, distancing from one’s own culture or using specific terminology with regard to people met in the field.

Key words: relationships in the field, ethnomusicology, anthropology, researcher, music

 

Bibliography

Berliner, Paul F. The Soul of Mbira: Music and Traditions of the Shona People of Zimbabwe. Berkeley: University of California Press, 1978.

Bloch, Natalia. „Teren a władza, czyli kto tu rządzi? Moje doświadczenia w badaniu uchodźców tybetańskich”. W: Teren w antropologii. Praktyka badawcza we współczesnej antropologii kulturowej, red. Tarzycjusz Buliński, Mariusz Kairski. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2011.

Diamond, Beverley, Pirkko Moisala. „Music and gender: Negotiating shifting worlds”. W: Music and Gender, red. Pirkko Moisala, Beverley Diamond. Urbana: University of Illinois Press, 2000.

Feld, Steven. „Linguistic models in ethnomusicology”. Ethnomusicology 18 (1974).

Kaniowska, Katarzyna. „Etyczne problemy badań antropologicznych”. W: Etyczne problemy badań antropologicznych, red. Katarzyna Kaniowska, Noemi Modnicka. Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 2010.

Lawrence, Sidra. „Performing desire: Race, sex, and the ethnographic encounter”. Ethnomusicology 61, 3 (2017).

Lubaś, Marcin. „Więcej niż wiedza lokalna. W kierunku postinterpretatywnej koncepcji intensywnych badań terenowych”. W: Teren w antropologii. Praktyka badawcza we współczesnej antropologii kulturowej, red. Tarzycjusz Buliński, Mariusz Kairski. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2011.

Olszewska-Dyoniziak, Barbara. Człowiek – kultura – osobowość. Wstęp do klasycznej antropologii kulturowej. Wrocław: ATLA 2, 2001.

Rice, Timothy. Ethnomusicology. A Very Short Introduction. New York: Oxford University Press, 2014.

Smoluch, Łukasz. Polskie tradycje muzyczne na Syberii. Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga, 2021.

Sobieska, Jadwiga, Marian Sobieski, „Instrukcja w sprawie zbierania polskiej pieśni i muzyki ludowej”. Muzyka 2, 1 (1950).

Stanisz, Agata. „Emocje i intymność w antropologicznym procesie badawczym. Problemy z tożsamościami”. W: Teren w antropologii. Praktyka badawcza we współczesnej antropologii kulturowej, red. Tarzycjusz Buliński, Mariusz Kairski. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2011.

Stęszewski, Jan. „Rzeczy, świadomość i nazwy w badaniach etnomuzykologicznych (na przykładzie polskiego folkloru)”. Rocznik Historii Sztuki 10 (1974).

Titon, Jeff T. „Knowing fieldwork”. W: Shadows in the Field. New Perspectives for Fieldwork in Ethnomusicology, red. Gregory Barz, Timothy J. Cooley. Oxford: Oxford University Press, 2008.

Żerańska-Kominek, Sławomira. Muzyka w kulturze. Wprowadzenie do etnomuzykologii. Warszawa: Wydawnictwa UW, 1995.

Ethnomusicological practices

doi.org/10.26112/kw.2023.123.09

The topic of this article is one aspect of ethnomusicologist’s research in the field – the connection between the recordings documenting local musical practices with the soundscape they were implemented in. The analysis conducted in the text features the following issues: 1. the presence of soundscape as the primary though invisible field in ethnomusicological studies; 2. the practical opacity of the recording technology which formats the recorded sounds thanks to ‘imperial hearing’ armed with colonizing technological tools (audial media archiving the field); 3. the arrival of phonotourism as a form of recolonizing former research areas through exotisation of sound oddities from far away countries; 4. decolonizing practices – reclaiming the archives by local communities and recontextualizing the recordings from colonial times (examples being the Sonic Entanglements project and the Decolonial Frequencies festival). Through these reflections, the author aims to analyse the impact of recording technologies on cognitive processes and the forms of textualization and description of a foreign culture as an object of cognition via a medium. At the same time, this medium serves as an instrument of colonizing dominance due to the possibility of selecting, archiving and analysing the registered material which, in the form of a document, becomes a metonymic (as a part instead of a whole) representation of the researched audial culture.

Key words: soundscape, field recording, technology, colonialism, ethnomusicology

 

Bibliography

Brzostek, Dariusz. „Zapętlona referencja. Konstruowanie archiwów dźwiękowych antropocenu”. Kultura Współczesna 113, 1 (2021).

Dobrzyński, Kazimierz. Fonografika w nauczaniu i wychowaniu. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1966.

Feld, Steven. Sound and Sentiment. Birds, Weeping, Poetics, and Song in Kaluli Expression. Durham: Duke University Press, 2012.

Kapelański, Maksymilian. „Narodziny i rozwój ekologii akustycznej pod banderą szkoły pejzażu dźwiękowego”. Muzyka 2 (2005).

Lévi-Strauss, Claude. Antropologia strukturalna. Tłum. Krzysztof Pomian. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1970.

Lévi-Strauss, Claude. „Jean-Jacques Rousseau, twórca nauk o człowieku”. W: Claude Lévi-Strauss. Antropologia strukturalna II. Tłum. Maciej Falski. Warszawa: Wydawnictwo KR, 2001.

Lomax, Alan. Folk Song Style and Culture. New York: Routledge, 2017.

Losiak, Robert. „Malowniczość pejzażu dźwiękowego. O pewnym aspekcie estetycznego doświadczenia audiosfery”. Teksty Drugie 5 (2015).

Szwed, John. Alan Lomax. The Man Who Recorded the World. London: Penguin Books, 2011.

yamomo, meLê. „Acoustic epistemologies and early sound recordings in the Nusantararegion”. W: Made in Nusantara, red. Adil Johan, Mayco A. Santaella. New York: Routledge, 2021.

doi.org/10.26112/kw.2023.123.10

The essential goal of ethnomusicological field trips has been to document immaterial musical mementoes whose source is the cultural memory of local inhabitants, and collect all that still remains tangible. New technological possibilities make collecting musical materials much easier today. This constitutes perhaps the most groundbreaking and visible change. Apart from the obvious differences resulting from technological progress and the passage of time, one cannot ignore also the less noticeable changes, i.a. the increasingly frequent redefinition of research on musical materials in the field into analyses which supplement the sight-centric field records and recordings of folk informants with audial aspects focused on the performance qualities in vocal and instrumental practice, where the performers are asked about how they sing, about the qualities and styles of their performance. This inconspicuous methodological shift may bring about a change in the perception of the field as an ethnographic area, resulting in a need for re-defining borders established a long time ago. It may contribute to the creation of musical micro-regions which have not been given attention in literature before. The shift towards aurality in field studies, as presented in this text, is a methodological option which – in the author’s opinion – allows to explore a still vibrant area from an audial perspective.

Key words: aural shift, audiality, ethnomusicology, folk ensembles, the Dąbrowa Basin

 

Bibliography

Bobrowska, Jadwiga. Melodie pieśni ludowych Zagłębia Dąbrowskiego [niepublikowana praca magisterska napisana pod kierunkiem Adolfa Dygacza]. Katowice: Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna w Katowicach, 1972.

Czekanowska, Anna. Etnografia muzyczna. Metodologia i metodyka. Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1971.

Czekanowska, Anna. Etnomuzykologia współczesna. Refleksje metodologiczne. Bydgoszcz: Wydawnictwo Pomorze, 1987.

Dahlig, Piotr. Cymbaliści w kulturze polskiej. Warszawa: Instytut Muzykologii UW, 2013.

Dahlig, Piotr. Ludowa praktyka muzyczna w komentarzach i opiniach wykonawców w Polsce. Warszawa: Instytut Sztuki PAN, 1993.

Dygacz, Adolf. Ludowe pieśni górnicze w Zagłębiu Dąbrowskim. Katowice: Śląski Instytut Naukowy, 1975.

Dygacz, Adolf. „Wkład Zagłębia Dąbrowskiego w samorodną pieśń okresu powstań i plebiscytu na Śląsku (1919–1921)”. Ziemia Będzińska: Przeszłość, Teraźniejszość, Kultura 3 (1970).

Grozdew-Kołacińska, Weronika. „Audytywna analiza brzmienia oraz «solfeż barwy» w badaniach etnomuzykologicznych nad polskim śpiewem tradycyjnym”. Muzyka 3 (2014).

Grozdew-Kołacińska, Weronika. „Style wykonawcze w polskim śpiewie tradycyjnym. Próba typologii subiektywnej”. Muzyka 4 (2021).

Kaczmarczyk, Michał. „Tożsamość Zagłębia Dąbrowskiego – czy tylko nieśląskość?”. W: Wokół tożsamości regionalnej. Zagłębie Dąbrowskie i jego sąsiedzi, red. Michał Kaczmarczyk, Waldemar Wojtasik. Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza Humanitas, 2008.

Nita, Marek. „Zagłębie Dąbrowskie w historiografii. Pojęcie, źródła, stan badań i postulaty badawcze”. W: Zagłębie Dąbrowskie. W poszukiwaniu tożsamości regionalnej, red. Marek Barański. Katowice: Wydawnictwo UŚ, 2001.

Skonieczna-Gawlik, Dobrawa. Tropem badaczy Zagłębia Dąbrowskiego. Katowice: Regionalny Instytut Kultury, 2016.

Stanisz, Agata. „Audio-antropologia: praktykowanie dyscypliny poprzez dźwięk”. Prace Etnograficzne 42, 4 (2014).

Stanisz, Agata. „Collecting sounds. Online sharing of field recordings as cultural practice”. Ethnologia Polona 39 (2018 [2019]).

Stanisz, Agata. „Field recording jako metoda etnografii poprzez dźwięk”. Przegląd Kulturoznawczy 31, 1 (2017).

doi.org/10.26112/kw.2023.123.11

Traditional music does not currently operate in its original context. It is cultivated in a completely new environment by new institutions (ensembles, cultural centres, societies, foundations) and social agents (such as: singers, musicians, organizers of cultural activities, jurors, enthusiasts of traditional music, political patrons). This new context transformed the musical shape of individual phenomena as well. The media serving as intermediaries (i.e. transcripts, songbooks, records, cassettes, CDs, radio, internet) contributed to this process. The changes have also been caused by the operation of ensembles themselves and by the form of festivals, particularly competitions. The author believes that in view of this situation, it is necessary to change the research paradigm and shift the emphasis from studying the repertoire to studying institutions, festivals, forms of expression and media. It is also important to analyse musical phenomena popularization in other regions, displacements and appropriations. Redefining the field in this manner may significantly contribute to the revival and broadening of field studies in Poland.

Key words: field studies, repertoire, musical models, practice, contexts

 

Bibliography

Bieńkowski, Andrzej. Ostatni wiejscy muzykanci: ludzie, obyczaje, muzyka. Warszawa: Wydawnictwo Prószyński i S-ka, 2001.

Cooley, Timothy J. „Authentic troupes and inauthentic tropes: Performance practice in Górale music”. Polish Music Journal 1, 1 (1998).

Dahlig, Piotr. Tradycje muzyczne a ich przemiany. Między kulturą ludową, popularną i elitarną Polski międzywojennej. Warszawa: Instytut Sztuki PAN, 1998.

Goffman, Erving. Człowiek w teatrze życia codziennego. Tłum. Helena Datner-Śpiewak, Paweł Śpiewak. Warszawa: Wydawnictwo KR, 2000.

Herndon, Marcia. „Toward evaluating musical change through musical potential”. Ethnomusicology 4, 31 (1987).

Jackowski, Aleksander. „Na marginesie prac Państwowego Instytutu Sztuki w zakresie badań nad sztuką ludową i folklorem”. Polska Sztuka Ludowa 6, 3 (1952).

Mierczyński, Stanisław. „Zachowajmy rodzimą pieśń i muzykę na wsi”. Teatr Ludowy 3 (1934).

Murawska, Violetta. Stereotypy a rzeczywistość. Z badań nad kulturą muzyczną północnej Chełmszczyzny [praca magisterska]. Warszawa: Instytut Muzykologii UW, 2003.

Nowak, Tomasz. „An ethnomusicologist between the stage and the jury table. The Polish case”. GESJ: Musicology and Cultural Science 17, 1 (2018).

Rokosz, Tomasz. Od folkloru do folku. Metamorfozy pieśni tradycyjnych we współczesnej kulturze. Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2009.

Sadownik, Jan. „Pieśni ludowe z obszaru wideł Wisły i Sanu (powiaty: kolbuszowski, łańcucki, niski, rzeszowski, tarnowski i pobrzeża)”. Polska Sztuka Ludowa 6, 4–5 (1952).

Sar, Andrzej. Funkcje Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą z perspektywy dokumentacji festiwalowej [praca dyplomowa]. Warszawa: Instytut Muzykologii UW, 2010.

Sobieska, Jadwiga. „Folklor muzyczny w dwudziestoleciu (1944–1964)”. W: Jadwiga Sobieska,
Marian Sobieski. Polska muzyka ludowa i jej problemy. Wybór i red. Ludwik Bielawski. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1973.

Sobieska, Jadwiga. Wielkopolskie śpiewki ludowe. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1957.

Stęszewski, Jan. „Rola folkloru muzycznego w kulturze okresu powojennego”. Muzyka 3 (1975).

doi.org/10.26112/kw.2023.123.12

This article aims to present the grounded theory methodology (GTM) as one of methodological approaches compatible with the subject matter and characteristics of ethnomusicology. This research and analysis strategy was created in the 1960s and has since evolved into many variants whose application may develop ethnomusicologists’ work both conceptually and theoretically. In this respect it is also important to assess the usefulness of reliable sociological methods and procedures in the process of ethnomusicological research. The first part of the article presents the main assumptions of the GTM, its procedures, data types and approach to the relationship between the researcher and the researched. The second part features an overview of the past studies conducted in the ethnomusicological paradigm, whose authors used GTM procedures and methods. This overview reveals on the one hand, the compatibility of the discussed methodology with these topics, and on the other hand, its infrequent and usually only partial application. The conclusions from this exploration brought about a broader reflection on the relationship between ethnomusicology and the interactionist approach in sociology, the advantages of implementing GTM in ethnomusicological research, and areas worth exploring using this methodology.

Key words: ethnomusicology, grounded theory, grounded theory methodology, sociology

 

Bibliography

Becker, Howard S. „Ethnomusicology and sociology: a letter to Charles Seeger”. Ethnomusicology 33, 2 (1989).
Birks, Melanie, Jane Mills. Grounded Theory. A Practical Guide. Los Angeles: Sage, 2012.

Blumer, Herbert. Interakcjonizm symboliczny. Tłum. Grażyna Woroniecka. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos, 2007.

Charmaz, Kathy. Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej. Tłum. Barbara Komorowska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.

Denzin, Norman K. The Research Act. A Theoretical Introduction to Sociological Methods. New York: McGraw-Hill, 1978.

Fatyga, Barbara. „Teren: po horyzont (poznawczy)”. W: Teren w antropologii. Praktyka badawcza we współczesnej antropologii kulturowej, red. Tarzycjusz Buliński, Mariusz Kairski. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2011.

Glaser, Barney G., Anselm L. Strauss. Odkrywanie teorii ugruntowanej. Tłum. Marek Gorzko. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos, 2009.

Gorzko, Marek. „«Drugie pokolenie» teoretyków grounded theory”. Zeszyty Naukowe. Studia Sociologica 20 (2010).

Gorzko, Marek. Procedury i emergencja. O metodologii klasycznych odmian teorii ugruntowanej. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe US, 2008.

Konecki, Krzysztof. Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000.

Konecki, Krzysztof. The Meaning of Contemplation for Social Qualitative Research. Application and Examples. London: Routledge, 2022.

Roy, William G., Timothy J. Dowd. „What is sociological about music?”. Annual Review of Sociology 36 (2010).

Schatzman, Leonard, Anselm L. Strauss. Field Research: Strategies for a Natural Sociology. Upper Saddle River: Prentice-Hall, 1973.

Soto, Ignacio. „Teoría fundamentada en la investigación Etnomusicológica”. Neuma, Revista de Música y Docencia Musical 2 (2017).

Żerańska-Kominek, Sławomira. Muzyka w kulturze. Wprowadzenie do etnomuzykologii. Warszawa: Wydawnictwa UW, 1995.

doi.org/10.26112/kw.2023.123.13

The text presents electronic recording studios as a field for research on vocal practices. After depicting recording studios as both instruments and environments, the author demonstrates how these venues create new relationships between people and technologies. Afterwards he indicates the postcolonial area as a space of complicated connections between technologies, power and aesthetics. One example of such connections are the vocal practices of northern Malawi singers using programs such as Auto-Tune. The author discusses such practices referring to ethnographic materials from field studies conducted in small recording studios in the city of Mzuzu and its vicinity. The programs used in the analysed studios on the one hand popularize performance standards connected with the Western tonality and therefore have a disciplinary effect on non-normative performance practices. On the other hand they allow the sound producers to achieve embodied mastery and express what is “ephemeral and felt deeply”. Researchers of such practices who use the method of participant observation are faced with the unresolved problem of the relationship between similarity and difference, which encourages a constant critical reflection in research on technological change.

Key words: technology, anthropology of the voice, Malawi, Auto-Tune

 

Bibliography

Agawu, Kofi. „Tonality as a colonizing force in Africa”. W: Audible Empire, red. Ronald Radano, Tejumola Olaniyan. Durham: Duke University Press, 2016.

Amit, Vered. Constructing the Field: Ethnographic Fieldwork in the Contemporary World. London: Routledge, 2000.

Barthes, Roland. „Muzyka, głos, język”. Tłum. Krzysztof Kłosiński. Pamiętnik Literacki 90, 2 (1999).

Greene, Paul D., Thomas Porcello, red., Wired for Sound: Engineering and Technologies in Sonic Cultures. Middletown: Wesleyan University Press, 2005.

Grossmann, Rolf. „The instrument”. W: The Bloomsbury Handbook of the Anthropology of Sound, red. Holger Schulze. London: Bloomsbury Publishing, 2020.

Lwanda, John. „The history of popular music in Malawi, 1891 to 2007: a preliminary communication”. The Society of Malawi Journal 61, 1 (2008).

Meintjes, Louise. „Produkując nażywość”. Tłum. Michał Pawłowski. Glissando 40 (2021).

Ramzy, Carolyn. „Autotuned belonging: Coptic popular song and the politics of Neo-Pentecostal pedagogies”. Ethnomusicology 60, 3 (2016).

Schneider, Arnd, Christopher Wright. „Between art and anthropology”. W: Between Art and Anthropology, red. Arnd Schneider, Christopher Wright. London: Routledge, 2021.

Small, Christopher. Musicking: The Meanings of Performing and Listening. Middletown: Wesleyan University Press, 1998.

Soko, Boston. Vimbuza: The Healing Dance of Northern Malawi. Zomba: Imabili Indigenous Knowledge Publications, 2014.

Weidman, Amanda. „Anthropology and voice”. Annual Review of Anthropology 43 (2014).

doi.org/10.26112/kw.2023.123.14

The article is a review of an independent DIY Synth scene, a community of artists and amateur engineers who create and modify electronic musical instruments. The nature of this ephemeral phenomenon stems from the forms of participation and knowledge exchange within a global, dispersed community, mediated by network and interactive media. Consequently, DIY Synth constitutes an interesting subject for ethnomusicological research which, due to the aforementioned nature of this scene, needs to be expanded to include methods of network ethnography. Complemented by the issues of mediated communication, the image of the DIY Synth community, as expressed in the means of participation and the content of collective knowledge, indicates that it has an ambiguous relationship to various ecosystems it draws from and feeds. As a result, the operation of DIY Synth groups consists of several interwoven threads, namely the issues of spontaneous, grassroot inventiveness by enthusiasts of both electronic devices and music created using these devices; economic issues characteristic for the musical instruments market and its dynamic development towards a prosumer model; and finally, cultural and political issues which allow DIY Synth to acquire a deeper meaning in the current turbulent musical and sound space.

Key words: DIY Synth, electronic music, music culture, ethnomusicology, netnography

 

Bibliography

Collins, Nicolas. Handmade Electronic Music – The Art of Hardware Hacking. New York: Routledge, 2006.

Collins, Nicolas, Julio d’Escriván, red., The Cambridge Companion to Electronic Music. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.

Cooley, Timothy J., Katherine Meizel, Nasir Syed. „Virtual fieldwork: Three case studies”. W: Shadows in the Field: New Perspectives for Fieldwork in Ethnomusicology, red. Gregory Barz, Timothy J. Cooley. New York: Oxford University Press, 2015.

Egan, Patrick. „Insider or outsider? Exploring some digital challenges in ethnomusicology”. Interdisciplinary Science Reviews 46, 4 (2021).

Gambetti, Rossella. „Netnography, digital habitus, and technocultural capital”. W: Netnography Unlimited: Understanding Technoculture Using Qualitative Social Media Research, red. Robert V. Kozinets, Rossella Gambetti. New York: Routledge, 2021.

Ghazala, Reed. Circuit-Bending. Build Your Own Alien Instruments. Indianapolis IN: Wiley Publishing, 2005.

Ghazala, Reed. „The folk music of chance electronics: Circuit-bending the modern coconut”. Leonardo Music Journal 14 (2004).

Kędziora, Piotr. „Habitus muzyczny a wzorzec słuchania. Zarys społecznej ramy doświadczenia muzycznego”. W: Kultury muzyczne – kultury słuchania, red. Magdalena Kamińska, Piotr Kędziora, Emilia Stachowska. Poznań: Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych UAM, 2020.

Lysloff, René T.A. „Musical community on the Internet: An on-line ethnography”. Cultural Anthropology 18, 2 (2003).

Rice, Timothy. Ethnomusicology: A Very Short Introduction. New York: Oxford University Press, 2014.

Richards, John. „Beyond DIY in electronic music”. Organised Sound 18, 3 (2013).

Richards, John. „DIY and maker communities in electronic music”. W: The Cambridge Companion to Electronic Music, red. Nick Collins, Julio d’Escriván. Cambridge: Cambridge University Press 2017.

Richards, John. „The music of things”. Journal of the Japanese Society for Sonic Arts 9, 2 (2017).

Titon, Jeff T. Worlds of Music: An Introduction to the Music of the World’s Peoples. Belmont CA: Schirmer – Cengage Learning, 2009.

Wood, Abigail. „E-fieldwork: A paradigm for the twenty-first century”. W: The New (Ethno)musicologies, red. Henry Stobart. Lanham: Scarecrow Press, 2008.

Reviews

doi.org/10.26112/kw.2023.123.15

Barnard, Alan. Antropologia społeczna a pochodzenie człowieka [Social Anthropology and Human Origins]. Tłum. Olga Siara. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2022.

Key words: Alan Barnard, anthropogeneis, social anthropology, evolution, hunter-gatherers

doi.org/10.26112/kw.2023.123.16

Makomaska, Sylwia. Muzyka na peryferiach uwagi. Od musique d’ameublement do audiomarketingu [Music on the Outskirts of Attention. From Musique d’ameublement to Audiomarketing]. Warszawa: Wydawnictwa UW, 2021.

Key words: background music, sound wallpaper, listening, Sylwia Makomaska, ambient

 

Bibliography

Adkins, Monty, Simon Cummings, red., Music Beyond Airports: Appraising Ambient Music. Huddersfield: University of Huddersfield Press, 2019.

Cobussen, Marcel. „Listening”. W: The Oxford Handbook of Western Music and Philosophy, red. Tomás McAuley, Nanette Nielsen, Jerrold Levinson, Ariana Phillips-Hutton. Oxford: Oxford University Press, 2020.

Hesmondhalgh, David. „Streaming’s effects on music culture: Old anxieties and new simplifications”. Cultural Sociology 16, 1 (2022).

Miell, Dorothy, Raymond MacDonald, David J. Hargreaves, red., Musical Communication. New York: Oxford University Press, 2005.

Nowak, Raphaël. „Music listening activities in the digital age. An act of cultural participation through adequate music”. Leonardo Music Journal 26 (2016).

Rimmer, Mark. „Beyond omnivores and univores: the promise of a concept of musical habitus”. Cultural Sociology 6, 3 (2011).

Szabo, Victor. Turn on, Tune in, Drift off: Ambient Music’s Psychedelic Past. New York: Oxford University Press, 2023.

Vanel, Hervé. Triple Entendre: Furniture Music, Muzak, Muzak-Plus. Urbana: University of Illinois Press, 2013.