Kultura Współczesna nr 3-4/1996 - e-book

Date of publication: 01.04.1996
Średni czas czytania 3 minutes
print

Kwartalnik "Kultura Współczesna. Teorie. Interpretacje. Praktyka" wydawany jest nieprzerwanie od 1993 roku – najpierw przez Instytut Kultury, a od 2003 roku przez Narodowe Centrum Kultury.

Pismo jest forum Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, które sprawuje pieczę nad jego zawartością. Zachowując status kwartalnika naukowego, periodyk wpisuje się w najbardziej aktualne debaty poświęcone kulturze, naukom o kulturze, jak również zjawiskom około kulturowym. Jest otwarty na inne środowiska opiniotwórcze w kraju i za granicą, pragnie być płaszczyzną wymiany myśli i dyskusji wykraczających poza Akademię. Na poszczególne numery kwartalnika składają się artykuły o charakterze teoretycznym i metodologicznym, omawiające współczesne problemy kultury kontekstach historiozoficznych, socjologicznych i praktycznych. Opracowanie koncepcji merytorycznej kolejnych numerów i ich redakcja naukowa powierzane są naukowcom reprezentującym różne środowiska akademickie, z różnych punktów widzenia analizującym problemy kultury współczesnej. Radę naukową pisma tworzą profesorowie: Stefan Bednarek, Erika Fischer-Lichte, Knut Andreas Grimstad, Bohdan Jung, Ralf Konersmann, Ewa Kosowska, Ewa Rewers, Paweł Rodak i Anna Wieczorkiewicz. Redaktorem naczelnym "Kultury Współczesnej" jest od roku 2006 profesor Andrzej Gwóźdź z Uniwersytetu Śląskiego.

Spis treści wersji elektronicznej:

PROBLEMY POLSKIEJ RECEPCJI POSTMODERNIZMU
Richard Shusterman: Sztuka życia a etyka postmodernistyczna (przeł. A. Chmielewski)
Stefan Morawski: Bibliografia dotycząca pozycji zagranicznych, które rozważają problematykę postmodernizmu i postmoderny
Marek Kwiek: Polski postmodernizm?
Grzegorz Wołowiec: Recepcja postmodernizmu w polskiej krytyce i publicystyce literackiej. Wstępne rozpoznanie

RECENZJE, OMÓWIENIA, WYDARZENIA
Zygmunt Bauman: O Dialogu i represji
Iwona Horodecka: Perspektywa z przełęczy
Anna Zeidler-Janiszewska: Kulturowe konteksty zarządzania
Joanna Daszkiewicz: Trudna ponowoczesność
Tadeusz Szkołut: Pośmiertne życie awangardy

WSPÓŁCZESNA KULTURA W PERSPEKTYWIE NAUK SPOŁECZNYCH
Elżbieta Wąchnicka-Chwaliszewska: Uniwersum kultury jako kategoria badawcza
Anna Zeidler-Janiszewska: Polityka kulturalna w perspektywie przemian kultury współczesnej
Jan Stanisław Wojciechowski: Polska kultura sztuk pięknych w perspektywie lat 90.
Anna Wieczorek: Wybrane problemy ekonomii kultury u schyłku XX wieku
Teresa Kostyrko: Okoliczności i objawy aktualnego zmierzchu sztuk pięknych
Maria Giemza-Żurawska: SF - literatura popularna
Krzysztof Moraczewski: Adornowska idea ruchu progresywnego a drogi rozwoju muzyki XX w.
Maciej Mazurek: Powrót kolorystów

BIOGRAFIE UCZONYCH
Teresa Pękala: O Ewie Klimowicz (1941-1996)