Kultura Współczesna nr 1/1994 - e-book

Date of publication: 01.01.1994
Średni czas czytania 3 minutes
print

Kwartalnik "Kultura Współczesna. Teorie. Interpretacje. Praktyka" wydawany jest nieprzerwanie od 1993 roku – najpierw przez Instytut Kultury, a od 2003 roku przez Narodowe Centrum Kultury.

Pismo jest forum Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, które sprawuje pieczę nad jego zawartością. Zachowując status kwartalnika naukowego, periodyk wpisuje się w najbardziej aktualne debaty poświęcone kulturze, naukom o kulturze, jak również zjawiskom około kulturowym. Jest otwarty na inne środowiska opiniotwórcze w kraju i za granicą, pragnie być płaszczyzną wymiany myśli i dyskusji wykraczających poza Akademię. Na poszczególne numery kwartalnika składają się artykuły o charakterze teoretycznym i metodologicznym, omawiające współczesne problemy kultury kontekstach historiozoficznych, socjologicznych i praktycznych. Opracowanie koncepcji merytorycznej kolejnych numerów i ich redakcja naukowa powierzane są naukowcom reprezentującym różne środowiska akademickie, z różnych punktów widzenia analizującym problemy kultury współczesnej. Radę naukową pisma tworzą profesorowie: Stefan Bednarek, Erika Fischer-Lichte, Knut Andreas Grimstad, Bohdan Jung, Ralf Konersmann, Ewa Kosowska, Ewa Rewers, Paweł Rodak i Anna Wieczorkiewicz. Redaktorem naczelnym Kultury Współczesnej jest od roku 2006 profesor Andrzej Gwóźdź z Uniwersytetu Śląskiego.

Spis treści wersji elektronicznej:

DYSKUSJA NAD KSIĄŻKĄ KULTUROWY WYMIAR PRZEMIAN SPOŁECZNYCH
Andrzej Szpociński: Postkomunistyczny chaos i postnowoczesny pluralizm
Maria Gołębiewska: Zbiorowisko
Roman Kubicki: A to Polska właśnie
Jacek Sójka: Głos w dyskusji
Paweł Dybel: Głos w dyskusji
Anna Zeidler-Janiszewska: O "antropologizacji" i "lietraturyzacji" współczesnej humanistyki
Zygmunt Bauman: Społeczeństwo jako zmowa milczenia

SPRAWOZDANIA
Andrzej Pitrus: Filmoznawcy o mediach
Teresa Kostyrko: Estetyka polska XX wieku. Historia – problemy – perspektywy
Anna Zeidler-Janiszewska: Krakowskie spotkanie "Ingardenologiczne"

Z PERSPEKTYWY FILOZOFA I SOCJOLOGA KULTURY
Marcin Czerwiński: Kompetencja kulturowa a uczestnictwo w kulturze
Andrzej Szahaj: Jean Baudrillard – między rozpaczą a ironią
Teresa Kostyrko: Od redakcji
Elżbieta Wąchnicka-Chwaliszewska: Od zamkniętej do otwartej formuły kanonu kulturowego

BIOGRAFIE UCZONYCH
Krystyna Zamiara: Jerzy Giedymin, metodolog i filozof nauki

RECENZJE I OMÓWIENIA
Alicja Helman: Co Cywjan zobaczył po drugiej stronie lustra
Beata Frydryczak: Wokół postmodernizmu
Magdalena Saganiak: "Maszyna do pisania" jako wehikuł niepewnej przyszłości nauki o kulturze
Anna Zeidler-Janiszewska: Postmoderna i śmierć