Kultura Współczesna nr 1/1993 - e-book

Date of publication: 01.01.1993
Średni czas czytania 3 minutes
print

Kwartalnik "Kultura Współczesna. Teorie. Interpretacje. Praktyka" wydawany jest nieprzerwanie od 1993 roku – najpierw przez Instytut Kultury, a od 2003 roku przez Narodowe Centrum Kultury.

Pismo jest forum Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, które sprawuje pieczę nad jego zawartością. Zachowując status kwartalnika naukowego, periodyk wpisuje się w najbardziej aktualne debaty poświęcone kulturze, naukom o kulturze, jak również zjawiskom około kulturowym. Jest otwarty na inne środowiska opiniotwórcze w kraju i za granicą, pragnie być płaszczyzną wymiany myśli i dyskusji wykraczających poza Akademię. Na poszczególne numery kwartalnika składają się artykuły o charakterze teoretycznym i metodologicznym, omawiające współczesne problemy kultury kontekstach historiozoficznych, socjologicznych i praktycznych. Opracowanie koncepcji merytorycznej kolejnych numerów i ich redakcja naukowa powierzane są naukowcom reprezentującym różne środowiska akademickie, z różnych punktów widzenia analizującym problemy kultury współczesnej. Radę naukową pisma tworzą profesorowie: Stefan Bednarek, Erika Fischer-Lichte, Knut Andreas Grimstad, Bohdan Jung, Ralf Konersmann, Ewa Kosowska, Ewa Rewers, Paweł Rodak i Anna Wieczorkiewicz. Redaktorem naczelnym Kultury Współczesnej jest od roku 2006 profesor Andrzej Gwóźdź z Uniwersytetu Śląskiego.

Spis treści wersji elektronicznej:

MODELE RACJONALNOŚCI W KULTURZE WSPÓŁCZESNEJ
Michał Buchowski: W obronie racjonalności a przeciw schizofrenii umysłu
Richard Rorty: Racjonalność i różnica w kulturze: ujęcie pragmatyczne
Marek Kwiek: Richarda Rortyego postmodernistyczny świat ironii

DYSKUSJA WOKÓŁ PRZYCZYNKÓW DO ANTROPOLOGII WSPÓŁCZESNOŚCI MARCINA CZERWIŃSKIEGO
Michał Buchowski: Przyczynki do przyczynków do antropologii współczesności
Andrzej Miś: Przyczynki czy teoria?
Andrzej Szahaj: Kilka wątpliwości co do (dyskretnie) modernistycznego nastawienia Marcina Czerwińskiego
Teresa Kostyrko: Uwagi o Przyczynkach do antropologii współczesności
Anna Zeidler-Janiszewska: Między "mocną" i "słabą" hermeneutyką
Roman Kubicki: Kilka uwag o eksplanacyjnych możliwościach psychologii
Krzysztof Kostyrko: O pojęciu kompetencji kulturowej

RECENZJE I OMÓWIENIA
Krystyna Wilkoszewska: Paula Virilio filozofia prędkości i estetyka znikania
Anna Zeidler-Janiszewska: O estetycznej transformacji filozofii transcendentalno-pragmatycznej
Grzegorz Dziamski: Moda jako ironia nowoczesności
Beata Frydryczak: Postmodernizm i polityka