Kultura Współczesna nr 3-4/1995 - e-book

Date of publication: 21.08.1995
Średni czas czytania 2 minutes
print

Kwartalnik "Kultura Współczesna. Teorie. Interpretacje. Praktyka" wydawany jest nieprzerwanie od 1993 roku – najpierw przez Instytut Kultury, a od 2003 roku przez Narodowe Centrum Kultury.

Pismo jest forum Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, które sprawuje pieczę nad jego zawartością. Zachowując status kwartalnika naukowego, periodyk wpisuje się w najbardziej aktualne debaty poświęcone kulturze, naukom o kulturze, jak również zjawiskom około kulturowym. Jest otwarty na inne środowiska opiniotwórcze w kraju i za granicą, pragnie być płaszczyzną wymiany myśli i dyskusji wykraczających poza Akademię. Na poszczególne numery kwartalnika składają się artykuły o charakterze teoretycznym i metodologicznym, omawiające współczesne problemy kultury kontekstach historiozoficznych, socjologicznych i praktycznych. Opracowanie koncepcji merytorycznej kolejnych numerów i ich redakcja naukowa powierzane są naukowcom reprezentującym różne środowiska akademickie, z różnych punktów widzenia analizującym problemy kultury współczesnej. Radę naukową pisma tworzą profesorowie: Stefan Bednarek, Erika Fischer-Lichte, Knut Andreas Grimstad, Bohdan Jung, Ralf Konersmann, Ewa Kosowska, Ewa Rewers, Paweł Rodak i Anna Wieczorkiewicz. Redaktorem naczelnym "Kultury Współczesnej" jest od roku 2006 profesor Andrzej Gwóźdź z Uniwersytetu Śląskiego.

Spis treści wersji elektronicznej:

Teresa Kostyrko: Współczesna kultura wizualna i przemiany w statusie kultury artystycznej
Dominika Depta: Nowa poetyka odbioru?
Tomasz Kłys: Kino: między fabułą a wrażeniem realności
Grzegorz Dziamski: Co oznacza formuła "kryzys estetyki"
Bohdan Dziemidok: Spór o normatywne podstawy estetyki
Elżbieta Gieysztor-Miłobędzka: W obronie "całościowości". Pojecie Gesamtkunstwerk


RECENZJE, OMÓWIENIA, WYDARZENIA
Anna Zeidler-Janiszewska: Awangardowe impulsy w ponowoczesnym świecie
Andrzej Szpociński: Kultura amerykańska jako źródło zagrożeń
Michał Buchowski: Rozterki antropologii w ponowoczesnym świecie