Kultura Współczesna nr 1-2/1995 - e-book

Date of publication: 21.01.1995
Średni czas czytania 3 minutes
print

Kwartalnik "Kultura Współczesna. Teorie. Interpretacje. Praktyka" wydawany jest nieprzerwanie od 1993 roku – najpierw przez Instytut Kultury, a od 2003 roku przez Narodowe Centrum Kultury.

Pismo jest forum Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, które sprawuje pieczę nad jego zawartością. Zachowując status kwartalnika naukowego, periodyk wpisuje się w najbardziej aktualne debaty poświęcone kulturze, naukom o kulturze, jak również zjawiskom około kulturowym. Jest otwarty na inne środowiska opiniotwórcze w kraju i za granicą, pragnie być płaszczyzną wymiany myśli i dyskusji wykraczających poza Akademię. Na poszczególne numery kwartalnika składają się artykuły o charakterze teoretycznym i metodologicznym, omawiające współczesne problemy kultury kontekstach historiozoficznych, socjologicznych i praktycznych. Opracowanie koncepcji merytorycznej kolejnych numerów i ich redakcja naukowa powierzane są naukowcom reprezentującym różne środowiska akademickie, z różnych punktów widzenia analizującym problemy kultury współczesnej. Radę naukową pisma tworzą profesorowie: Stefan Bednarek, Erika Fischer-Lichte, Knut Andreas Grimstad, Bohdan Jung, Ralf Konersmann, Ewa Kosowska, Ewa Rewers, Paweł Rodak i Anna Wieczorkiewicz. Redaktorem naczelnym "Kultury Współczesnej" jest od roku 2006 profesor Andrzej Gwóźdź z Uniwersytetu Śląskiego.

Spis treści w wersji elektronicznej:

FILOZOFICZNO-KULTUROWE KONTEKSTY POZNANIA
Michał Buchowski: Odbóstwianie nauki: racjonalizm a postmodernizm
Andrzej Szahaj: O tak zwanym mocnym programie socjologii wiedzy szkoły edynburskiej
Monika Kostera: Kulturowy proces organizowania
Jerzy Kmita: Dwa nurty współczesne antyfundamentalizmu filozoficznego

DYSKUSJA WOKÓŁ MORALNOŚCI NOWOCZESNEJ I PONOWOCZESNEJ
Od redakcji
Andrzej Miś: Wojowanie byt nasz podniebny
Jan P. Hudzik: Moralność – rozum – etyka (kilka uwag do Dwóch szkiców o moralności ponowoczesnej Zygmunta Baumana)
Paweł Zeidler: Fundamentalizm, antyfundamentalizm i etyka dyskursu
Teresa Pękala: Baumanowski dekalog nowoplemienny
Jadwiga Mizińska: Wolność i samotność
Zygmunt Bauman: A jeśli etyki zabraknie...

BIOGRAFIE UCZONYCH
Adam Chmielewski: Sir Karl R. Propper

RECENZJE I OMÓWIENIA
Leszek Koczanowicz: Aktualność pragmatyzmu
Tadeusz Szkołut: Humanizm naturalistyczny wobec dylematów kultury (O książce Heleny Eilstein Homo sapiens i wartości kilka nieuczonych refleksji)
Emilia Jamroziak: Antropologia kulturowa i „reszta” humanistyki
Anna Zeidler-Janiszewska: O doświadczeniu socjologa

SPRAWOZDANIA
Jadwiga Mizińska: Etyka dyskusji a etyka rozmowy
Anna Zeidler-Janiszewska: Przegląd nowych czasopism naukowych i kulturalnych