PLANETOIDA, ASTEROIDA, SINUSOIDA...

Wszystkie rzeczowniki zakończone w mianowniku na -oida wymawiamy inaczej niż zapisujemy. Zakończenie takie wymawiamy dwusylabowo jako [ojda], a nie trzysylabowo jako [o-i-da]. Akcent pada na przedostatnią sylabę i – czy nam się to podoba czy nie – poprawna wymowa to: PLANETOIDA [planetOJda], ASTEROIDA [asterOJda], SINUSOIDA [s-inusOJda]. I podobnie: ELIPSOIDA [elipsOJda], SFEROIDA [sferOJda], GEOIDA [geOJda].
Źródło: [NSPP; WSPP; SO PWN; SJP PWN; USJP; PJ PWN]