„DO HYMNU” –  VI EDYCJA

Ogólnopolski Konkurs dla Szkół Podstawowych

(zwany dalej „Konkursem”)

REGULAMIN KONKURSU

Niniejszy Regulamin Konkursu, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady przeprowadzenia i rozstrzygnięcia VI edycji Ogólnopolskiego konkursu „Do Hymnu” dla szkół podstawowych.

 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 

• Konkursie, należy przez to rozumieć niniejszy Konkurs, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury, definiowany zgodnie z Kodeksem Cywilnym (przy czym nie jest to konkurs z art. 110 Ustawy prawo zamówień publicznych). 

• Organizatorze, należy przez to rozumieć Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie przy ul. Płockiej 13, (01-231) Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 71/2006. 

• Operatorze, należy przez to rozumieć Stowarzyszenie „Iuvenales  Cantores  Lodziensis – pro Europe” z siedzibą w Łodzi,  ul. 11 Listopada 25/30, 91-370 Łódź, NIP: 9471960520, REGON: 100638550.

• Szkole, należy przez to rozumieć każdą szkołę podstawową oraz szkołę podstawową działającą w ramach zespołu szkół w Polsce (z wyłączeniem szkół muzycznych i ogólnokształcących szkół muzycznych), która wypełniła i wysłała zgłoszenie konkursowe i otrzymała potwierdzenie udziału w Konkursie, stając się uczestnikiem Konkursu.

• Nauczycielu prowadzącym, należy przez to rozumieć każdego nauczyciela szkoły podstawowej odpowiadającego za przygotowanie uczniów danej Szkoły i poprowadzenie  przesłuchania konkursowego.

• Przesłuchaniu konkursowym, należy przez to rozumieć wykonanie utworów określonych w niniejszym Regulaminie przez możliwie największą liczbę uczniów Szkoły (w roku szkolnym 2023/2024) w obecności Jury lokalnego.

• Regulaminie, należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Konkursu.

• Laureacie/Laureatach, należy przez to rozumieć Szkołę/Szkoły nagrodzone przez Jury centralne.

• Jury lokalnym, należy przez to rozumieć minimum pięć dwuosobowych komisji konkursowych składających się z profesjonalnych muzyków, powołanych przez Organizatora.

• Jury centralnym, należy przez to rozumieć minimum siedmioosobową komisję konkursową składającą się z profesjonalnych muzyków oraz przedstawicieli Organizatora i Operatora, powołaną przez Organizatora.

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany przez Organizatora.

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

3. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

4. Konkurs ma za zadanie:

 1. doskonalenie przez młode pokolenie Polaków umiejętności poprawnego śpiewania polskiego Hymnu Narodowego oraz rodzimych pieśni hymnicznych,
 2. wzbudzenie zainteresowania historią polskiego Państwa i Narodu, której od wieków głównym nośnikiem była pieśń, poprzez wykonanie najbardziej uroczystych pieśni narodowych o charakterze hymnicznym, patriotycznym i analizę ich tekstów,
 3. edukowanie w celu utrzymania szacunku dla symboli narodowych, 
 4. edukację muzyczną, poprzez zwiększenie zainteresowania śpiewem, rozwój umiejętności muzycznych – emisji głosu, poprawnej intonacji, pamięci muzycznej, znajomości nut, wartości rytmicznych, interpretacji utworu muzycznego,
 5. poszerzenie znajomości literatury muzycznej o repertuar najważniejszych polskich pieśni hymnicznych,
 6. wdrażanie do współpracy w grupie, kształtowanie poczucia wartości wspólnego działania, realizacji wspólnego celu i odpowiedzialności za jego osiągniecie,
 7. zrzeszanie społeczności szkolnej i integrowanie środowiska wewnątrzszkolnego,
 8. aktywizację i włączenie społeczności lokalnej,

5. Dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać:

 1. Kontakt w sprawach organizacyjnych i muzycznych: Krzysztof Kozłowski, Stowarzyszenie „Iuvenales Cantores Lodziensis – pro Europe” (krzysztof@choirconductor.pl, 504 658 795),
 2. Koordynator ze strony Organizatora:  Ilona Wronkowska - Dział Projektów Kulturalnych Narodowego Centrum Kultury (iwronkowska@nck.pl, 22 21 00 181),
 3. Kontakt dla mediów: Joanna Bancerowska - Rzecznik Prasowy Narodowego Centrum Kultury  (jbancerowska@nck.pl, 22 21 00 169).

§ 2 TERMINY KONKURSU

Termin zgłaszania szkół do Konkursu

od 24 kwietnia do 20 maja 2023 r.

Ogłoszenie listy szkół zakwalifikowanych do udziału w Konkursie oraz listy nauczycieli zakwalifikowanych do udziału w Warsztatach

31 maja 2023 r.

II nabór zgłoszeń do udziału Konkursie

od 10 sierpnia do 31 sierpnia 2023 r.

Ogłoszenie listy szkół zakwalifikowanych do udziału w Konkursie w ramach II naboru

7 września 2023 r.

Warsztaty dla 100. nauczycieli przygotowujących konkursowe prezentacje

od  9 do 10 września 2023 w Bydgoszczy

Termin przesłuchań konkursowych 

od 2 października do 17 listopada 2023 r.

Ogłoszenie wyników Konkursu 

do 27 listopada 2023 r.

Termin przekazania nagród 

do 20 grudnia 2023 r.

 

§ 3 ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Warunki formalne Konkursu:

 1. Zadanie konkursowe polega na grupowym wykonaniu jednogłosowo, „a cappella” przez możliwie największą liczbę uczniów Szkoły:
  1. Hymnu Państwowego
  2. dwóch pieśni hymnicznych wybranych spośród następujących (Załącznik nr 2):

• „Bogurodzica”,

• „Gaude Mater Polonia”,

• „Hymn Powstańców 1863”,

• „Hymn Szarych Szeregów”

• „Rota”,

• „Marsz Polonia”,

• „Marsz I Brygady”

• „Boże, coś Polskę”,

• „Święta miłości kochanej Ojczyzny”,

• „Żeby Polska była Polską”,

 1. Wykonanie repertuaru konkursowego musi odbyć się „na żywo” i „z pamięci”.   Wyklucza się użycie nagłośnienia i playbacku.
 2. Warunkiem koniecznym do przeprowadzenia Przesłuchania konkursowego jest   obecność Jury lokalnego.
 3. Dopuszcza się zmianę tonacji o tercję małą w górę lub w dół.  Nauczyciel prowadzący  konkursową prezentację pełni rolę dyrygenta.
 1. Prezentacje konkursowe podlegają ocenie formalnej i merytorycznej zgodnie z kryteriami przedstawionymi w ust. 1 i 17 niniejszego paragrafu.
 2. Prezentacje konkursowe niespełniające warunków formalnych określonych w Regulaminie nie będą podlegały ocenie Jury lokalnego – tym samym nie będą brane pod uwagę przy wyborze Laureatów Konkursu.
 3. Liczba uczniów Szkoły biorących udział w Przesłuchaniu konkursowym oraz wybrane pozycje z repertuaru zostaną pisemnie określone przez Dyrektora Szkoły w dniu Przesłuchania konkursowego. W Konkursie mogą wziąć udział jedynie szkoły, w których konkursowej prezentacji weźmie udział minimum 50% uczniów szkoły. Oświadczenie, które należy przekazać Jury lokalnemu w dniu Przesłuchania konkursowego przed jego rozpoczęciem, stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 4. Dyrektor Szkoły, która chce przystąpić do VI edycji Konkursu, zobowiązany jest po konsultacji z Rada Pedagogiczną oraz przedstawieniu kworum szkoły regulaminu Konkursu, wypełnić Zgłoszenie w ramach I naboru do Konkursu znajdujące się na stronie:  dohymnu2023.webankieta.pl, w terminie od 24 kwietnia do 20 maja 2023 r lub w ramach II naboru do Konkursu znajdujące się na stronie: dohymnu2023nabor2.webankieta.pl, w terminie od 10 sierpnia do 31 sierpnia 2023 r.
 1. Udział w  Konkursie może wziąć maksymalnie 300 szkół. Przy kwalifikacji szkół do Konkursu brana będzie kolejność zgłoszeń oraz prawidłowe wypełnienie zgłoszenia.
 2. Szkoły, które zakwalifikowały się do V edycji Konkursu „Do Hymnu” nie mogą zgłosić swojego udziału w VI edycji – obowiązuje  jednoroczna karencja. Szkoły, które zostały zakwalifikowane do  III, IV, V edycji Konkursu i  w trakcie konkursowych prezentacji zgłosiły rezygnację z udziału – obowiązuje trzyletni okres karencji.
 3. Konkurs nie odbędzie się, jeśli wpłynie mniej niż 20 zgłoszeń.
 4. Konkurs będzie się składał z dwóch etapów:
 1. Pierwszy etap: Przesłuchania konkursowe w siedzibie Szkoły lub w przypadku braku odpowiedniej sali – w pobliżu Szkoły np. domu kultury, hali sportowej, kościele (po uprzednim uzgodnieniu z Koordynatorem z ramienia Operatora). Jury lokalne przyjeżdża do Szkoły i dokonuje oceny konkursowego przesłuchania, rejestruje  dźwięk i obraz. Jury sporządza protokoły z Przesłuchań konkursowych. Przesłuchania konkursowe odbędą się w terminie uzgodnionym ze Szkołą, w siedzibie lub na terenie Szkoły w obecności Jury lokalnego, z zastrzeżeniem § 3 ust. 15. W przypadku nie dojścia do porozumienia w sprawie ustalenia terminu Przesłuchania konkursowego, Organizator zastrzega sobie prawo do wskazania terminu tego przesłuchania.
 2. Drugi etap: Przesłuchanie przez Jury centralne nagrań prezentacji konkursowych Szkół wyłonionych w pierwszym etapie. Dokonanie oceny na podstawie nagrań i wyłonienie Laureatów ogólnopolskich oraz wojewódzkich. Sporządzenie pisemnego protokołu z posiedzenia Jury centralnego. Jury centralne weźmie pod uwagę po  (2 szkoły) z najwyższą punktacją z każdego województwa. W przypadku gdy w danym województwie  liczba szkół wskazanych przez Jury lokalne po pierwszym etapie  jest mniejsza niż 5, Jury centralne weźmie pod uwagę nagrania ze wszystkich Szkół z tego województwa, biorących udział w Konkursie.  
 1. Nagrania, o których mowa w ust. 12 mogą zostać wykorzystane nieodpłatnie do celów promocji i informacji o Konkursie, w tym także w celu stworzenia wideoreportażu.
 2. Postanowienia jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród w sytuacji, gdy poziom artystyczny i merytoryczny w opinii jury będzie niedostateczny.
 4. Miejsce Przesłuchań konkursowych: siedziba lub teren Szkoły, która zgłosiła się do Konkursu. W wyjątkowych przypadkach, w razie braku możliwości  zorganizowania Przesłuchania konkursowego w siedzibie lub na terenie Szkoły, Organizator dopuszcza możliwość przeprowadzenia Przesłuchania konkursowego w innym miejscu zapewnionym przez Szkołę, znajdującym się w jej najbliższej okolicy, po uzgodnieniu przez Szkołę miejsca Przesłuchania konkursowego z Koordynatorem z ramienia Operatora.
 5. Kryteria oceny:

Ocenie jury będą podlegały następujące elementy występu:

 1. technika wykonawcza (intonacja, rytm, jednorodność brzmienia, znajomość tekstu   przez poszczególnych wykonawców, czytelność tekstu w odbiorze) 1 - 30 punktów,
 2. interpretacja (właściwe zastosowanie dynamiki, tempa, barwy, realizacja frazy, odwzorowanie charakteru utworu) 1 - 30 punktów,
 3. całościowe wrażenie artystyczne (zbudowanie formy każdego prezentowanego utworu, stopień trudności wybranego repertuaru, kontakt dyrygenta z zespołem, oddziaływanie na publiczność, stroje, dekoracje szkoły i sali) 1 - 30 punktów.
 4. liczba śpiewających uczniów (powyżej 60%, 70%, 80% wszystkich uczniów Szkoły jury przyznaje dodatkowo odpowiednio 3, 5, 10 punktów).  
 5. jeśli liczba śpiewających uczniów będzie mniejsza o 10% od wymaganej połowy wszystkich uczniów szkoły, jury od punktacji odejmie 10 punktów.

18. Każda uczestnicząca w Konkursie Szkoła otrzyma pamiątkowy dyplom      potwierdzający uczestnictwo Szkoły w Konkursie, a także imienne dyplomy dla każdego ucznia biorącego udział w Przesłuchaniu konkursowym (dane ucznia wpisuje przedstawiciel Szkoły).

19. Nazwa każdej Szkoły uczestniczącej w Konkursie znajdzie się na stronie  Narodowego Centrum Kultury.

20. Szkoła uczestnicząca w Konkursie ma obowiązek zamieszczenia na swojej stronie internetowej i/lub w mediach społecznościowych informacji o udziale w Konkursie wraz z logotypem Organizatora, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego , Operatora (zgodnie z księgami znaku) oraz informacji „Sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”. Każdorazowe wykorzystanie poszczególnych logotypów wymaga uzyskania zgody na posługiwanie się identyfikacją wizualną, a następnie akceptacji użycia znaku właściwej instytucji:

• Organizator i MKiDN – komunikacja@nck.pl,

• Operator - krzysztof@choirconductor.pl.

 1. Organizator wyraża zgodę na wykorzystanie logo Organizatora oraz MKiDN    i Operatora wyłącznie do celów opisanych w zdaniu poprzedzającym. Zgoda na wykorzystanie logo obejmuje jedynie korzystanie z niego w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie, czyli ma charakter jednorazowy.
 2. Samodzielny udział w Konkursie istniejących chórów szkolnych stanowi naruszenie Regulaminu i jest podstawą wykluczenia danej Szkoły z udziału w Konkursie.
 3. Organizator organizuje dwudniowe warsztaty edukacyjne dla nauczycieli przygotowujących w Szkołach konkursowe prezentacje. W ramach Warsztatów odbędą się praktyczne zajęcia z zakresu dyrygowania, prawidłowego odczytania materiałów nutowych  wszystkich pieśni hymnicznych przewidzianych Regulaminem Konkursu oraz ich interpretacji. Zajęcia będą prowadzone przez wybitnych polskich dyrygentów i chórmistrzów – członków Jury VI edycji Konkursu. Program Warsztatów obejmuje również szczegółowe omówienie warunków regulaminowych i organizacyjnych konkursowych prezentacji.
 4. Organizator zapewnia zakwaterowanie, wyżywienie i sale konferencyjne w hotelu oraz zwrot kosztów dojazdu transportem publicznym (tj. pociąg lub autobus).
 5. Zgłoszenia nauczyciela na Warsztaty dokonuje Dyrektor Szkoły przy akceptacji delegowanego nauczyciela.
 6. Zgłoszenia na warsztaty przyjmowane są tylko w I naborze do Konkursu.
 7. Po ogłoszeniu, na stronie internetowej Narodowego Centrum Kultury - www.dohymnu.nck.pl listy zakwalifikowanych do konkursu szkół oraz nauczycieli na Warsztaty, Dyrektor Szkoły ma obowiązek w terminie 5 dni roboczych potwierdzić mailowo na adres Operatora udział szkoły oraz nauczyciela w konkursie i Warsztatach. Brak potwierdzenia traktowany jest jako rezygnacja.  W takim przypadku, Operator kontaktuje się z kolejną szkołą zgłoszoną do Konkursu.
 8. W warsztatach może wziąć udział maksymalnie 100 nauczycieli przygotowujących Szkoły do prezentacji konkursowych.

§ 4 REJESTRACJA ARTYSTYCZNYCH WYKONAŃ

1. Szkoła zakwalifikowana do uczestnictwa w Konkursie, jest zobowiązana do pozyskania od wszystkich uczniów biorących udział w Konkursie i wykonujących artystyczne wykonania utworów w trakcie Przesłuchań konkursowych, wszelkich niezbędnych zgód i zezwoleń na utrwalenie audio-video artystycznego wykonania wraz z wizerunkiem uczniów oraz jego rozpowszechniania, wraz z utrwalonym wizerunkiem uczniów, na polach eksploatacji obejmujących:

 1. Utrwalanie i zwielokrotnianie techniką zapisu magnetycznego oraz cyfrową;
 2. Wprowadzanie do pamięci komputera i sieci informatycznych;
 3. Rozpowszechnianie artystycznego wykonania – wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie utrwalenia artystycznego wykonania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez systemy informatyczne, stronach internetowych, aplikacjach, portalach internetowych w tym w ramach mediów społecznościowych;

w celu umożliwienia realizacji Konkursu, wykorzystania zarejestrowanego materiału do promocji Konkursu oraz działalności statutowej Organizatora oraz w celach archiwalnych i wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej, zgodnie z odrębnymi przepisami, wraz z możliwością udzielenia dalszej zgody Operatorowi i/lub Organizatorowi.

2. Szkoła jest zobowiązana do przechowywania powyższych zgód i przedstawienia ich na  wniosek Organizatora.

3. Wymagany formularz zgody stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.

§ 5 NAGRODY

1. W konkursie zostaną przyznane następujące nagrody:

 1. I NAGRODA  w wysokości  20 000 zł - dla Szkoły, która uzyskała najwyższą w Polsce punktację oraz nagroda w wysokości 2 000 zł dla nauczyciela prowadzącego;
 2. II NAGRODA  w wysokości  15 000 zł - dla Szkoły, która uzyskała drugą w Polsce punktację oraz nagroda w wysokości 1 500 zł dla nauczyciela prowadzącego;
 3. III NAGRODA  w wysokości  10 000 zł - dla Szkoły, która uzyskała trzecią w Polsce punktację oraz nagroda w wysokości 1 000 zł dla nauczyciela prowadzącego.

2. Niezależnie od nagród głównych przyznane zostaną wyróżnienia wojewódzkie w wysokości 5 000 zł każde oraz wyróżnienie w wysokości 500 zł dla nauczyciela prowadzącego.

3. Wyróżnienia na poziomie wojewódzkim zostaną przyznane Szkołom, które uzyskały najwyższą punktację w danym województwie z wyłączeniem województw, w których nagrody zostały przyznane Laureatom na poziomie ogólnopolskim.

4. Organizator dopuszcza możliwość przyznania dodatkowych nagród o łącznej wartości nieprzekraczającej 15 000 zł, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

5. Jeżeli przepisy prawa przewidują powstanie obowiązku podatkowego zależnie od wartości nagrody rzeczowej, to do nagrody rzeczowej zostanie dodana nagroda pieniężna w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej nagrody rzeczowej. W takim przypadku, część nagrody, stanowiąca dodaną kwotę pieniężną, nie zostanie wypłacona zwycięzcy, lecz pobrana przez Organizatora, przed wydaniem zwycięzcy nagrody rzeczowej, jako 10% zryczałtowany podatek dochodowy, od łącznej wartości nagrody, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

6. Za pobranie i odprowadzenie należnego podatku odpowiedzialny jest Organizator.

7. Nagrody zostaną przyznane na podstawie protokołu sporządzonego przez Jury centralne.

§ 6 OGŁOSZENIE WYNIKÓW ORAZ PRZEKAZANIE NAGRÓD

1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 27 listopada 2023 r. na stronie internetowej Narodowego Centrum Kultury pod adresem www.dohymnu.nck.pl. Zostaną opublikowane pełne wyniki wszystkich szkół wraz z uzyskaną punktacją.

2. W uzgodnieniu z Laureatami Konkursu Organizator dopuszcza możliwość zorganizowania uroczystości wręczania nagrody w siedzibach Laureatów.

3. W przypadku nie podania przez zwycięskie Szkoły oraz przez Nauczycieli prowadzących danych niezbędnych do dokonania przelewu do dnia 4 grudnia 2023 r. uznaje się, że Laureat zrezygnował z odbioru Nagrody. Dane do przelewu należy przesłać priorytetowym listem poleconym na adres: Narodowe Centrum Kultury, ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa z dopiskiem ,,nagroda - konkurs Do Hymnu’’.

§ 7 DANE OSOBOWE

1. Uczestnictwo w Konkursie nie wiąże się z powierzeniem Operatorowi lub Organizatorowi danych osobowych uczniów Szkół, biorących udział w Konkursie.

2. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Szkoły poprzez formularz zgłoszeniowy, obejmujące dane osoby przygotowującej i prowadzącej konkursową prezentację danej Szkoły w Konkursie, będą:

 1. przetwarzane przez Organizatora i Operatora jedynie w celu umożliwienia uczestnictwa w Konkursie oraz w celach archiwalnych i wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej, zgodnie z odrębnymi przepisami,
 2. przekazywane Operatorowi oraz podmiotom wspierającym Organizatora w realizacji konkursu wyłącznie na podstawie umów powierzenia przetwarzania.
 1. Szkoła zakwalifikowana do uczestnictwa w Konkursie, jest zobowiązana do pozyskania od wszystkich uczniów biorących udział w Konkursie zgód na przetwarzanie danych osobowych w celu umożliwienia realizacji Konkursu, w tym w zakresie i  na potrzeby określone w §4 Regulaminu.
 2. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w konkursie (tj. klauzula informacyjna) zamieszczone są w formularzu zgłoszeniowym.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu i zasad w nim zawartych.

2. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.dohymnu.nck.pl.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Ewentualne spory wynikające z uczestnictwa w Konkursie rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

5. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian postanowień niniejszego Regulaminu.

Załączniki do Regulaminu Konkursu:

• Załącznik nr 1 – Oświadczenie dyrektora

• Załącznik nr 2 – Materiały nutowe

• Załącznik nr 3 – Formularz zgody na utrwalenie artystycznego wykonania