Kontakt

Dział Stypendialny NCK
Bogumiła Ber­dy­chow­ska
Kie­row­nik Dzia­łu Stypendialnego (Gaude Po­lo­nia)
Iwona Grodz­ka
Dział Stypendialny (Pol­sko-​Ukra­iń­ska Wy­mia­na Mło­dzie­ży)