Program EtnoPolska jest odpowiedzią na potrzeby społeczności lokalnych i regionalnych, dla których ważne jest dziedzictwo odwołujące się do tradycji społecznych, kulturowych i religijnych różnych grup społecznych. Istotnym elementem założeń jest twórcza i kreatywna integracja lokalnych oraz regionalnych środowisk zarówno amatorskich, jak i profesjonalnych, bezpośrednio z odbiorcami działań.

Aktywne uczestnictwo w życiu społeczno-kulturalnym, znajduje swój wyraz w organizowaniu wydarzeń i uczestniczeniu w działaniach grup sformalizowanych oraz nieformalnych. Dzięki funkcjonowaniu zespołów folklorystycznych i regionalnych, grup muzycznych, organizacji zrzeszających członków społeczności lokalnych (w tym m.in. Kół Gospodyń Wiejskich), a także rzemieślników i rękodzielników kultywowane są tradycje lokalne i regionalne stanowiące podstawę budowania aktywnych społeczności. Ich działalność umożliwia przekaz międzypokoleniowy, pełniący funkcję integracyjną i afirmującą lokalne wspólnoty.

Celem programu jest tworzenie warunków dla wzmacniania lokalnej tożsamości kulturowej oraz uczestnictwa w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym. Ważne dla realizacji celów programu są działania na rzecz trwałości tradycji, ich twórcze wykorzystanie oraz badanie i propagowanie współczesnych zjawisk etniczno-kulturowych, szczególnie zachodzących na polskiej wsi. W ramach programu dofinansowuje się przedsięwzięcia popularyzujące dziedzictwo kulturowe, działania z zakresu edukacji regionalnej oraz upowszechniania wiedzy na temat tradycyjnych wartości obecnych w kulturze materialnej i niematerialnej społeczności. Podejmowane inicjatywy mogą bezpośrednio nawiązywać do tradycji kulturowych, inspirować się nimi, jak również ukazywać je we współczesnych kontekstach.

W ramach programu realizowane są zadania z zakresu twórczości ludowej i amatorskiej wielu dziedzin, uwzględniające tradycyjne rękodzieło i rzemiosło, a także unikatowe zjawiska folkloru wiejskiego i miejskiego, które w istotny sposób wpływają na wzrost kapitału kulturowego, aktywizację, i podniesienie poziomu integracji społecznej na obszarach o utrudnionym dostępie do dóbr kultury.

Za wartościowe uznaje się także działania związane z inwentaryzacją lokalnych zabytków kultury tradycyjnej, a także tworzenie rejestru zjawisk zaliczanych do niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Program umożliwia również wsparcie zadań, których celem jest uzupełnienie i renowacja strojów ludowych oraz rekwizytów obrzędowych dla zespołów regionalnych prezentujących tradycje muzyczne, taneczne i śpiewacze oraz folklor obrzędowy własnego regionu. Zespoły te poprzez sceniczne kreacje pokazują zróżnicowanie tradycyjnych ubiorów odświętnych, obrzędowych i codziennych, tym samym przyczyniając się do promowania tradycji regionalnych oraz narodowych. Ubiory ludowe powstają we współpracy z lokalnymi twórcami i rzemieślnikami, co przyczynia się do bezpośredniego przekazu tradycji wytwarzania strojów oraz ich zdobnictwa. Równie ważnym celem programu jest wzmocnienie poczucia identyfikacji z regionem, lokalną społecznością i kulturą oraz stworzenie warunków do ich godnej reprezentacji poprzez wyposażenie organizacji zrzeszających członków społeczności lokalnych - Kół Gospodyń Wiejskich w regionalne stroje ludowe.