O zespołach eksperckich

1 minuta

Celem powołania Zespołów eksperckich przy NCK jest stworzenie takiego gremium, które stanowić będzie naukowe i intelektualne wsparcie dla długofalowych programów badawczych NCK w obszarach istotnych dla polityki kulturalnej państwa. Praca Zespołów ma polegać na definiowaniu pól badawczych, formułowaniu pytań, które staną się podstawą założeń dla badań zamawianych przez Dział ds. Badań NCK.

W Dziale Strategii Kultury NCK wyniki będą przetwarzane w:

  • rekomendacje dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
  • rekomendacje dla instytucji kultury,
  • programy i projekty o charakterze edukacyjnym oraz popularyzatorskim skierowane do interesariuszy NCK.
Posiedzenie Zespołu ds. Polityki Językowej
Posiedzenie Zespołu ds. Polityki Językowej