Regulamin III Forum Pracuj w Kulturze

REGULAMIN
KONFERENCJI FORUM PRACUJ W KULTURZE    
ORGANIZOWANEJ 19.05.2022 ROKU W KATOWIACACH

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE   
 1. Niniejszy Regulamin określa warunki udziału w konferencji Forum Pracuj w kulturze organizowanej w dniu 19.05.2022 w Katowicach, zwanej dalej „Konferencją” lub „Wydarzeniem”.    
 1. Konferencja jest inicjatywą Narodowego Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie,  ul. Płocka 13, Warszawa (01-231), zwanego dalej „Organizatorem”.   
 1. Konferencja jest organizowana we współpracy z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach (40-202), przy placu Wojciecha Kilara 1, zwanym dalej „Współorganizatorem” lub „NOSPR”.   
 1. Celem organizowane j Konferencji w kulturze jest podjęcie tematu zarządzania zasobami ludzkimi oraz wprowadzenie profesjonalnych rozwiązań w tym zakresie dla sektora kultury.   
 1. Wydarzenie skierowane jest przede wszystkim do pracowników lub współpracowników instytucji kultury zarządzających zespołem i zajmujących się rekrutacją pracowników lub współpracowników.    
 1. Konferencja odbędzie się w dniu 19 maja 2022 r. w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach (40-202), przy placu Wojciecha Kilara 1.  
 1. Udział w konferencji jest bezpłatny.   
 1. Podczas Wydarzenia prowadzona będzie rejestracja fotograficzna i filmowa.
  Z zarejestrowanych materiałów przygotowana zostanie relacja foto-video w celu  udostępnienia w mediach społecznościowych NCK i NOSPR  informacji dotyczących działalności instytucji.   
 1. Część Wydarzenia będzie transmitowana przez streaming na mediach społecznościowych prowadzonych przez NCK i/lub NOSPR  
 1. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONFERENCJI   
 1. Zgłoszenie udziału w Konferencji odbywa się wyłącznie drogą internetową za pośrednictwem formularza internetowego zamieszczonego na stronie www.nck.pl oraz pracujwkulturze.nck.pl (zgłoszenie o statusie „UCZESTNIK”).  
 1. Zgłoszenia na konferencję są imienne.   
 1. Na stronie zawierającej link do formularza internetowego znajduje się również niniejszy regulamin oraz wzór oświadczenia o stanie zdrowia (którego wypełnienie w przypadku zaostrzenia przepisów dotyczących COVID może być niezbędne do wzięcia udziału
  w Konferencji) w formie stacjonarnej do zapoznania się i ewentualnego wydruku.    
 1. Zgłaszając się na Konferencję uczestnik:   
 1. potwierdza zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki,   
 1. podaje w formularzu imię, nazwisko oraz adres e-mail w celu przygotowania identyfikatorów, uczestnik biorący udział w wydarzeniu stacjonarnie, 
 1. deklaruje chęć udziału w wybranych przez siebie warsztatach lub rozmowach.   
 1. Uczestnik drogą e-mailową otrzyma potwierdzenie udziału w Konferencji oraz   
  w wybranych przez siebie wydarzeniach.  
 1. Liczba uczestników stacjonarnych Konferencji oraz poszczególnych wydarzeń jest  dostosowana do obowiązujących w tym zakresie przepisów. W przypadku zainteresowania przekraczającego liczbę przygotowanych miejsc, pierwszeństwo udziału w wydarzeniu mają osoby zarządzające instytucjami kultury oraz pracujące w działach kadr, HR instytucji a także odpowiedzialne za przeprowadzanie procesów rekrutacyjnych. 
 1. Uczestnicy mogą brać udział w Konferencji tylko stacjonarnie. 
 1. Uczestnicy biorący udział w Konferencji zobowiązani są potwierdzić swoją obecność w dniu wydarzenia w godzinach 8.30 - 11:30 w wyznaczonym miejscu w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach (40-202), przy placu Wojciecha Kilara 1.   
 1. Po godzinie 11.30 rezerwacja wygasa. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, osoby spóźnione muszą liczyć się z możliwością, iż nie będą mogły uczestniczyć w wybranych wydarzeniach.   
 1. W przypadku zidentyfikowania wolnych miejsc na poszczególne wydarzenia - istnieje możliwość zarejestrowania się dodatkowych osób nieposiadających wcześniejszej rezerwacji na Wydarzenie. Osoby te są zobowiązane do wypełnienia potrzebnych dokumentów
  w wyznaczonym miejscu w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia
  w Katowicach (40-202), przy placu Wojciecha Kilara 1. 
 1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w wydarzeniach organizowanych w ramach Konferencji.   
 1. Zgłoszenie rezygnacji z uczestnictwa stacjonarnego należy przesłać na adres:  kgulej@nck.pl. Wykreślenie z listy uczestników następuje niezwłocznie po przesłaniu potwierdzenia ze strony Organizatorów.  
 1. Możliwa jest zmiana zgłoszonego uczestnika. Zmiany takiej można dokonać najpóźniej do  2 dni przed datą wydarzenia na adres: kgulej@nck.pl. Zmiana Uczestnika następuje niezwłocznie po przesłaniu potwierdzenia ze strony Organizatorów.    
 2. Koszty przejazdu i noclegów uczestnik Konferencji pokrywa we własnym zakresie.   
 1. WSTĘP NA TEREN WYDARZENIA   
 1. Wstęp na teren Wydarzenia odbywa się poprzez stawienie się w oznaczonej strefie wejściowej na terenie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach (40-202), przy placu Wojciecha Kilara 1 oraz:   
 1. Weryfikację rezerwacji przez obsługę Wydarzenia.    
 1. W przypadku wprowadzenia dodatkowych obostrzeń wynikających z trwającego stanu pandemii COVID-19 - przekazanie obsłudze podpisanego wcześniej oświadczenia o stanie zdrowia lub podpisanie oświadczenia o stanie zdrowia (z datą z danego dnia) lub okazanie aktualnego paszportu Covidowego, bądź wykonanie innych wymaganych prawem czynności.    
 1. Każdy z uczestników otrzymuje imienny identyfikator umożliwiający wchodzenie    
  i wychodzenie z terenu Wydarzenia bez konieczności ponownej weryfikacji rezerwacji.   
 1. Organizator zobowiązany jest odmówić wstępu na teren Wydarzenia:   
 1. osobom, które odmawiają poddania się czynnościom, o których mowa w punkcie 24  Regulaminu,   
 1. osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,   
 1. osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe, 
 1. osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.   
 1. INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW   
 1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest równoznaczne z oświadczeniem o zapoznaniu się    
  z niniejszym Regulaminem i akceptacją jego zapisów.   
 1. Podczas Wydarzenia należy stosować się do zaleceń obsługi co do sposobu:   
 1. Wchodzenia na teren Wydarzenia,   
 1. Zajmowania miejsc,    
 1. Opuszczania terenu Wydarzenia   
 1. Uczestnik Wydarzenia zobowiązany jest do stosowania się do wszelkich innych zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz poleceń Organizatora.   
 1. Uczestnicy Wydarzenia oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie Wydarzenia obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Wydarzeniu, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu.    
 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORÓW    
 1. Organizatorzy zapewniają, że dołożą wszelkich starań, aby zagwarantować warunki organizacyjne Konferencji zgodnie z opisem na stronie Konferencji.   
 1. Program Konferencji dostępny jest na stronie www.nck.pl, pracujwkulturze.nck.pl  oraz na wydarzeniu na FB prowadzonym przez NCK.   
 1. Organizatorzy ustalają plan Konferencji oraz zastrzegają sobie prawo do zmian   
  w programie Konferencji, nawet w dniu, w którym odbywa się Konferencja, w tym prawo do zmian rozkładu czasowego i kolejności wystąpień.    
 1. Zmiany w programie Konferencji, o których mowa powyżej nie mogą stanowić podstawy do kierowania jakichkolwiek roszczeń, w tym roszczeń finansowych wobec Organizatorów.    
 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania Konferencji w przypadku zaistnienia przyczyń siły wyższej i zdarzeń losowych oraz decyzji administracyjnych władz publicznych podjętych na skutek trwającej epidemii.    
 1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy należące do Uczestnika, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.    
 1. Organizator informuje, że utrwala przebieg Wydarzenia dla celów dokumentacji oraz promocji, NCK oraz Wydarzenia obecnie i przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na Terenie Wydarzenia może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych oraz promocyjnych. Uczestnik poprzez wstęp na teren Wydarzenia wyraża zgodę na utrwalenie jego wizerunku a następnie jego rozpowszechnienie w ramach tej dokumentacji.   
 1. Na terenie Wydarzenia obowiązuje całkowity zakaz palenia.   
 1. Uczestnicy nie stosujący się do poleceń obsługi Konferencji w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu lub stwarzania zagrożenia dla innych widzów, zostaną poproszeni 
  o opuszczenie miejsca Wydarzenia.   
 1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Wydarzeniu oraz porządek podczas trwania Wydarzenia, poprzez m.in.:    
 1. Zapewnienie pracowników obsługi porządkowej (posiadającej stosowne identyfikatory)   
 1. Udostępnienie zaplecza higieniczno-sanitarnego i zapewnienie środków do mycia    
  w toaletach   
 1. Zapewnienie środków do dezynfekcji przy wejściu na teren Wydarzenia oraz    
  w oznaczonych miejscach na terenie Wydarzenia z uwzględnieniem potrzeb osób    
  z niepełnosprawnością   
 1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest równoznaczne z oświadczeniem, że Uczestnik w pełni zdaje sobie sprawę z możliwego ryzyka zagrożenia chorobowego dla zdrowia i życia spowodowanego wirusem SARS-CoV-2, wynikającego z udziału w Wydarzeniu innych uczestników.    
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko związane z potencjalnym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19 w trakcie trwania Wydarzenia podczas trwania epidemii   
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE   
 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej nck.pl oraz pracujwkulturze.nck.pl.    
 1. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności   
  z uwagi na potrzebę zapewnienia prawidłowego przebiegu Wydarzenia oraz bezpieczeństwa uczestnikom Wydarzenia.   
 1. Regulamin obowiązuje od dnia 25 kwietnia 2022 roku.   
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej.   
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego   
 1. Załącznikami do regulaminu są:   
 1. Klauzula informacyjna   
 2. Wzór oświadczenia o stanie zdrowia - do zastosowania wyłącznie w przypadku takiej konieczności wynikającej z obowiązujących przepisów