Obserwatorium Żywej Kultury

Date of publication: 11.05.2010
Średni czas czytania 2 minutes
print
29 kwiet­nia bieżącego roku  Krzysz­tof Dudek, Dy­rek­tor Na­ro­do­we­go Cen­trum Kul­tu­ry oraz prof. Wło­dzi­mierz Len­gau­er, pro­rek­tor ds. badań na­uko­wych i współ­pra­cy z za­gra­ni­cą UW podpisali po­ro­zu­mie­nie o współ­pra­cy mię­dzy Na­ro­do­wym Cen­trum Kul­tu­ry i Uni­wer­sy­te­tem War­szaw­skim.

fot. Anna Ciecierska

Ob­ser­wa­to­rium Kul­tu­ry NCK pod­ję­ło współ­pra­cę z Uni­wer­sy­te­tem War­szaw­skim w za­kre­sie pro­wa­dze­nia stałego monitoringu na­uko­wego pol­skiej kul­tu­ry. Na mocy umowy, NCK współ­pra­co­wać bę­dzie z Za­kła­dem Metod Badań Kul­tu­ry In­sty­tu­tu Sto­so­wa­nych Nauk Spo­łecz­nych UW w ra­mach pro­jek­tu „Ob­ser­wa­to­rium Żywej Kul­tu­ry” w za­kre­sie two­rze­nia kom­plek­so­wej me­to­do­lo­gii i na­rzę­dzi po­zwa­la­ją­cych zmie­rzyć sze­ro­kie spec­trum zja­wisk do­ty­czą­cych kul­tu­ry, ekonomiki kultury i wpływu kultury na społeczeństwo.