Czy Internet zabija kulturę?

Date of publication: 18.02.2010
Średni czas czytania 1 minute
print
foto. Tomasz Żurek/ INIMAGE

„Pa­nu­je prze­ko­na­nie, że ko­rzy­sta­nie z In­ter­ne­tu za­bi­ja tra­dy­cyj­ne formy uczest­nic­twa w kul­tu­rze. Trud­no o bar­dziej mylny po­gląd. […] To praw­da, że mię­dzy 2007 a 2009 r. do kina prze­sta­ło cho­dzić 14 proc. Po­la­ków, a pra­wie 10 proc. zre­zy­gno­wa­ło z za­ku­pu prasy. Tyle tylko, że in­ter­nau­ci re­zy­gno­wa­li z ku­po­wa­nia gazet trzy­krot­nie rza­dziej, a z cho­dze­nia do kina ponad dwu­krot­nie rza­dziej niż osoby nie­ko­rzy­sta­ją­ce z In­ter­ne­tu” –  słowa dr Do­mi­ni­ka Ba­tor­skie­go cytuje w opublikowanym na łamach „Polityki” artykule Edwin Ben­dyk.

Polecamy:
Edwi­n Ben­dy­k, Nasze su­per­cy­ber­dzie­ci, „Po­li­ty­ka”, nr 8 (2744), 20 lu­te­go 2010, s. 26-27.