Nazwę jednej z dzielnic Gdyni wymawiamy podobnie jak nazwę miasta, a więc Gdynia [gdyńa] – Chylonia [chylońa]. Odmieniamy też podobnie: Gdynia – Gdyni, Chylonia – Chyloni. Przepisy ortograficzne regulujące odmianę nazw miejscowości głoszą, że wszystkie nazwy polskie zakończone na –nia, –mia mają w D., C. i Ms. tylko jedno –i w zakończeniu. Określenie ‘nazwy polskie’ należy rozumieć ‘nazwy terytorialnie polskie’, czyli nazwy miejscowości znajdujących się na obszarze Polski (w jej współczesnych granicach). Dlatego także nazwę innej pomorskiej miejscowości, położonej niedaleko Wejherowa, odmieniamy: Rumia – Rumi, mimo że w tym wypadku w zasadzie równie często spotyka się zarówno wymowę [rum’a] (jak [źem’a]), jak i wymowę [rumja] (jak [armja]). Wyjątkiem od tej reguły jest odmiana nazwy Warmia – wymawiamy [warmja] i odmieniamy Warmia – Warmii (mimo że sama Warmia leży w granicach Polski).
Źródło: [NSPP; SO PWN; NWUNMwP; U Pol]