NIESFORNY
il. Marcelina Jarnuszkiewicz
Pierwotnie określenie NIESFORNY odnosiło się tylko do psów: NIESFORNY był ten pies, który nie należał do SFORY, czyli nie szedł wraz z innymi psami myśliwskimi, najczęściej gończymi, tylko odstawał od stada. A skoro taki pies nie szedł z innymi jak należy, to znaczy, że był to niekarny, nieposłuszny, niezdyscyplinowany pies. I stąd używane do dziś – już dnie tylko w odniesieniu do psów – określenie NIESFORNY o znaczeniu ‘buntowniczy, niechcący się podporządkować, niedający się ująć w karby’.
Źródło: [SEJP Bor, 362; SJP PWN; USJP]